خانه / تکنولوژی / کشف ۱۸ سیاره فراخورشیدی جدید به مقصد اندازه زمین

کشف ۱۸ سیاره فراخورشیدی جدید به مقصد اندازه زمین

دانشمندان كره زمين روشی جدید در عوض کشف سیاره‌های فراخورشیدی كاربرد کردند که جلاجل مطالعه‌های قبلی، اثری كره زمين آن‌ها دیده نشده صفت بويناك.

پژوهشگران موفق شدند ۱۸ سیاره‌ی فراخورشیدی تقریبا هم‌اندازه توسط زمین را کشف کنند؛ سیاره‌هایی که کوچک هستند و جلاجل مطالعه‌های قبلی، اثری كره زمين آن‌ها دیده نشده صفت بويناك. یکی كره زمين سیاره‌های این كلكسيون، کوچک‌ترین سیاره‌ی فراخورشیدی شبه‌زمین باریک که تاکنون شناساننده شده باریک و كره زمين طرفی احيانا صور حیات روی یکی كره زمين سیاره‌های افزونتر صور دارد. پژوهشگران جلاجل این مطالعه توسط حساسیت فراوان باردیگر بخشی كره زمين داده‌های تلسکوپ فضایی کپلر ناسا را بررسی کردند.

تاکنون، تقریبا زیاد كره زمين چهارهزار سیاره جلاجل جهات ستاره‌های افزونتر شناسایی شده که ۹۶ درصد كره زمين آن‌ها مهتر‌نمناك كره زمين زمین هستند و اكثراً آن‌ها را ازنظر اندازه می‌توان توسط هيولا‌های گازی مجموعه سيارات‌ی شمسی مثل نپتون و مشتری مقایسه انجام بده. ازآنجاکه رصد سیاره‌های کوچک‌نمناك دشوارتر باریک، این رصدها آمار واقعی سیاره‌های خارجی را اثر داغ نمی‌دهند. علاوه‌براین، دنیاهای کوچک، به مقصد‌خصوصی سیاره‌های فراخورشیدی پیشگیری‌پذیر، منوي ها گیتی در عوض جست‌وجوی حیات شبه‌زمینی محسوب می‌شوند.

جلاجل میان ۱۸ سیاره‌ی شبه‌زمین، اندازه‌ی کوچک‌ترین سیاره روبه رو توسط ۶۹ درصد سیاره‌ی زمین و کشورقطر مهتر‌ترین سیاره هم دومقابل کشورقطر زمین باریک. جمعناتمام این سیاره‌ها جلاجل یک ویژگی مشترک هستند: به مقصد‌دلیل آلرژي زا‌نبودن الگوریتم جست‌وجو، جلاجل داده‌های قبلی تلسکوپ فضایی کپلر مشاهده نشده بودند.

سیاره قابل سکونت

دانشمندان در عوض جست‌وجوی دنیاهای دوردست، اكثراً كره زمين روشی به مقصد‌غيرماذون جادادن كاربرد می‌کنند که جلاجل آن، نوسان‌های دورودورنگ‌ای رونق فروغ لمعان ستاره را بررسی می‌کنند. ارچه جلاجل جهات هر ستاره، سیاره‌ای توسط ورقه‌ی مداری هم‌میانی توسط حروف دید زمین صور داشته باشد، این سیاره هنگام تکمیل نرمي كردن كلاه خود، بخشی كره زمين فروغ لمعان ستاره‌اش را مسدود می‌کند. دکتر رنه هلر دراین‌به دفعات می‌گوید:

تيرخور الگوریتم‌های جست‌وجوی استاندارد، شناسایی نوسان‌ها و افت ناگهانی رونق ستاره باریک و حسب معمول لبه‌ها درمقایسه‌توسط مرکز نرمي كردن تاریک‌نمناك هستند. وقتی سیاره‌ای كره زمين مقابل ستاره خیزاب می‌کند، فروغ لمعان کمتری درمقایسه‌توسط اواسط جادادن مسدود می‌کند؛ بنابراین، ستاره جلاجل مرکز جادادن جلاجل تاریک‌ترین حالت ممکن آرامش طلب دارد و آن وقت، باردیگر درخشندگی كلاه خود را به مقصد‌دستگاه بافندگي می‌آورد.

مقاله‌های مرتبط:

سیاره‌های مهتر حسب معمول نوسان‌های واضح و شدیدتری جلاجل رونق ستاره‌ی میزبان كلاه خود به مقصد‌صور می‌آورند؛ بنابراین، به‌تمامی اندک رونق مرکز برخودهموار كردن لبه‌ی جادادن وعاء کمی جلاجل کشف آن‌ها ایفا می‌کند. لبه‌ی ستاره به مقصد تاثير نوری جلاجل ستارگان كلام انجام خواهد شد که جلاجل آن، بخش مرکزی دیسک شيوا‌نمناك كره زمين لبه‌ی تصویر باریک.

شایان ذکر باریک کشف سیاره‌های کوچک دشوارتر باریک؛ به دلیل اینکه تاثير آن‌ها ثمار درخشندگی ستاره اندک باریک و به مقصد‌سختی می‌توان نوسان‌های فروغ لمعان آن‌ها را كره زمين نویزهای افزونتر، مثل خطای رصد، تشخیص داد. بااین‌حلول كننده، به مقصد‌عقیده‌ی رنه ‌هلر و همکارانش، درصورت كاربرد كره زمين منحنی واقعی‌نمناك فروغ لمعان جلاجل الگوریتم جست‌وجو، می‌توان حساسیت طوق جادادن را به شدني داد. مایکل هیپک، كره زمين رصدخانه‌ی سونبرگ می‌گوید:

الگوریتم ما تصویری واقعی‌نمناك كره زمين خواهد شد سیاره‌های فراخورشیدی ارائه می‌دهد. این طوق مشي عنبرين روبه‌جلویی، به مقصد‌خصوصی درزمینه‌ی جست‌وجوی سیاره‌های شبه‌زمین، محسوب انجام خواهد شد.

پژوهشگران كره زمين داده‌های تلسکوپ فضایی کپلر به مقصد‌ديباچه رختخواب آزمایش الگوریتم جدید كلاه خود كاربرد کردند. جلاجل محب تآميز‌ی اولیه‌ی مأموریت بین اسم باشليق‌های ۲۰۰۹ برخودهموار كردن ۲۰۱۳، کپلر افت‌های نوری زیاد كره زمين ۱۰۰ هزار ستاره را مندرج انجام بده که به مقصد کشف زیاد كره زمين ۲,۳۰۰ سیاره‌ی جدید كشيده شده شد برخودهموار كردن اینکه پشت بام كره زمين جلي نقصی فنی، تلسکوپ باید جلاجل حالت رصد جایگزین نام نهاده شده به مقصد مأموریت K2 (زندگی دوباره‌ی کپلر) به مقصد‌کار گرفته می‌شد.

کپلر برخودهموار كردن پایان اسم باشليق ۲۰۱۸، موفق شد زیاد كره زمين ۱۰۰ هزار ستاره‌ی افزونتر را رصد کند. پژوهشگران به مقصد‌ديباچه همال‌ی آزمایش اولیه‌ی الگوریتم باردیگر ۵۱۷ ستاره كره زمين K2 را واپسین کردند که گمان می‌رفت میزبان باغ ها یک سیاره‌ی جلاجل‌حلول كننده‌جادادن باشند. علاوه‌ثمار سیاره‌های ماضي، ۱۸ سیاره‌ی جدید کشف شدند که جلاجل مطالعه‌های قبلی كره زمين نگاه خشم آلود گرد هم آمدن مابقي‌ بودند. به مقصد‌كلام‌ی کای رودنبک، كره زمين دانشگاه گوتینگن، سیاره‌های جدید جلاجل اكثراً مجموعه سيارات‌های سیاره‌ای كره زمين کوچک‌ترین سیاره‌ها هستند.

یکی كره زمين سیاره‌های کشف‌شده كره زمين پیمان مناسبی در عوض حیات بهره ور باریک

علاوه‌براین، مسافر‌ی نرمي كردن اكثراً سیاره‌های جدید برخودهموار كردن ستاره‌ی میزبان كلاه خود، کمتر كره زمين همال‌های قبلی صفت بويناك؛ بنابراین، توقف می‌رود دمای مساحت گيري سیاره‌های جدید زیاد كره زمين صد درجه‌ی سانتی‌گراد باشد و حتی دمای چندی كره زمين آن‌ها برخودهموار كردن هزار درجه‌ی سانتی‌گراد افزایش یابد. مهجور یکی كره زمين این مجموعه سيارات‌ها طراز اول هستند: سیاره‌ای که احتمالا جلاجل حيطه نفوذ‌ی پیشگیری‌پذیر یک کوتوله‌ی لاله گون آرامش طلب دارد. این سیاره جلاجل چنین مسافر‌ی مطلوبی، می‌تواند كره زمين پيمان مایع مساحت گيري بهره ور باشد که یکی كره زمين پیش‌نیازهای ضروری در عوض رشد حیات باریک.

حكماً، پژوهشگران نمی‌توانند طوق كلاه خود را در عوض جمعناتمام سیاره‌های بررسی‌شده حالت کنند. علاوه‌براین، بررسی سیاره‌های کوچک واقع جلاجل مسافر‌ای دورتر كره زمين ستاره‌ی كلاه خود دشوارتر باریک؛ به دلیل اینکه این سیاره‌ها به مقصد زمان بیشتری در عوض تکمیل نرمي كردن نیاز دارند. درنتیجه‌، جادادن جلاجل مدارهای عریض به مقصد‌نايابي رخ می‌دهد و کشف سیگنال‌ها دشوارتر انجام خواهد شد.

طوق هلر و همکارانش دیدگاه‌های جذابی به مقصد‌صور می‌آورند. مأموریت کپلر علاوه‌ثمار ۵۱۷ ستاره‌ای که تاکنون کشف شده‌بضع، كره زمين كلكسيون‌ی داده‌ای گسترده‌تری شامل صدهاهزار ستاره‌ی افزونتر بهره ور باریک. به مقصد‌عقیده‌ی پژوهشگران، توسط این طوق می‌توان جلاجل مأموریت اصلی کپلر زیاد كره زمين صد سیاره‌ی شبه‌زمین پیدا انجام بده.

به مقصد‌كلام‌ی پروفسور لاورنت گیزون، طوق جدید در عوض دردسترس‌سازی مأموریت PLATO درخور اطفال باریک که جلاجل اسم باشليق ۲۰۲۶، دائم الخمر فضایی اروپا آن را فردار خواهد انجام بده. PLATO مبنا زیادی كره زمين مجموعه سيارات‌های چندسیاره‌‌ای جلاجل جهات ستاره‌های شبه‌خورشید را کشف و بررسی می‌کند که احيانا صور حیات جلاجل چندی كره زمين آن‌ها صور دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *