خانه / تکنولوژی / کشف مولکول ضدکریسپر توسط توانایی مهار فناوری ویرایش ژن

کشف مولکول ضدکریسپر توسط توانایی مهار فناوری ویرایش ژن

جلاجل راستای کشف راه‌هایی در عوض کنترل و مهار فرایند ویرایش ژن، مولکول کوچکی کشف شده باریک که می‌تواند ارتباط داشتن آنزیم کریسپر به مقصد DNA را مهار کند.

هرچه زیادتر واصل دنیای ویرایش ژن می‌شویم، سوا شک فناوری‌های کریسپر دقیق‌نمناك می‌شوند اما درکنار آن، توسعه‌ی راه‌هایی در عوض برترشدن یا مهار این فرایند نیز ضروی باریک: یک مولکول ضدکریسپر. پژوهشگران جلاجل مطالعه‌ی جدیدی اثر داغ داده‌بضع مولکول‌های کوچکی صور دارند که دارای توانایی مهار ایمن فرایند ویرایش ژن کریسپر هستند. آمیت چودری، نویسنده‌ی ارشد این مقاله می‌گوید:

کنترل دقیق و اقدام درعوض، جلاجل فواد هر تکنولوژی قدرتمندی جای گرفته باریک. توانایی ما را در عوض مهار داروهایی که موجب القاء بیهوشی در عوض اعمال عمل جراحی می‌شوند، جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید و اینکه اسم ابله کنترل درخور اطفال، آن‌ها را به مقصد ابزارهای بسیار مفیدی مبدل کرده باریک. فناوری‌های درحال ظهور کریسپر که جلاجل حلول كننده موجودي در عوض نيت ها ژن‌درمانی و زیست‌فناوری توسعه پیدا کرده‌بضع نیز واجب شده باریک جلاجل ابعاد مختلف دايگي کنترل باشند.

پژوهشگران زیادی درحال اعمال مطالعاتی در عوض یافتن راه‌های ایمن و مؤثر در عوض کنترل، مهار و حتی معکوس‌وزیر ها فناوری‌های ویرایش ژن هستند. حتی دارپا جلاجل دستور كار‌ی ژن‌های ایمن كلاه خود میلیون‌ها دلار محض اين كه توسعه‌ی ابزارهایی در عوض کاهش تهدید تکنولوژی ویرایش ژن کرده باریک.

تاکنون، چندین پروتئین ضدکریسپر شناسایی شده‌بضع ولی هرکدام دارای محدودیت‌های دايگي‌توجهی هستند. این پروتئین‌ها مولکول‌های بزرگی هستند که اكثراً نمی‌توانند واصل صفت انگبين شوند. آن‌ها به مقصد‌راحتی دايگي ضياع و عقار نبوده و می‌توانند به مقصد‌ولی‌ی سیستم ایمنی شناسایی شده و باروح يورش آرامش طلب گیرند. تيرخور كره زمين مطالعه جدید یافتن به زندان انداختن‌های کریسپر مولکولی کوچک سنتزی صفت بويناك که ایمن و دايگي ضياع و عقار بوده و به مقصد‌صفت منسوب به طوس موثری بتوانند تعامل بین CRISPR-Cas9 و DNA را انبوه بزنند.

کریسپر

مولکول‌های ضدکریسپر کشف‌شده می‌توانند به مقصد‌شتاب فعالیت فرایند ویرایش ژن CRISPR-Cas9 را مهار کنند

پژوهشگران پشت بام كره زمين توسعه‌ی یک پلتفرم غربالگری جدید که می‌تواند فعالیت آنزیم کریسپر را جلاجل یک صفت انگبين اندازه‌گیری کند، قريب ۱۵۰۰۰ ترکیب مختلف را باروح بررسی آرامش طلب دادند برخودهموار كردن ترکیباتی را پیدا کنند که بیشترین تاثیر را روی مهار فعالیت کریسپر دارند. یک ترکیب خاص به مقصد‌غيرماذون BRD0539، دارای این قوچ صفت بويناك که كره زمين ارتباط داشتن آنزیم Cas9 به مقصد DNA برترشدن کند. فعالیت این مولکول کوچک غيرمشدد به مقصد مقدار صفت بويناك. باتوجه‌به مقصد این خصوصیت می‌توان جلاجل زمان واقعی، درجه‌ی مهار را توسط تمركزفكر بالایی ازطریق كاربرد كره زمين مقدار درخور اطفال تنظیم انجام بده. این مولکول در عرض جلاجل پلاسمای آب خون پایدار و به مقصد‌راحتی دايگي برداشت صفت بويناك؛ به مقصد این بامعني که فعالیت بازدارندگی آن دايگي ضياع و عقار باریک. چودری می‌گوید:

این نتایج، اساسی در عوض کنترل شیمیایی دقیق فعالیت‌های CRISPR-Cas9 ایجاد می‌کند و كاربرد‌ی بی‌كار بزرگ كره زمين چنین فناوری‌هایی را ممکن می‌سازد؛ باآنكه این مولکول‌ها هنوز در عوض کاربردهای انسانی فراهم آورنده نیستند و اثربخشی آن‌ها جلاجل موجودات هست باروح بررسی آرامش طلب نگرفته باریک.

چودری جلاجل آدم كردن هزیمت می‌دهد که:

هنوز روزهای اولیه مطالعه باریک و این مطالعه مهجور یک «تاييد كردن مفهوم» در عوض توسعه‌ی یک پلتفرم غربالگری محسوب می‌ود که می‌تواند مولکول‌های ضدکریسپر را شناسایی کند. مشي‌های بعدی مطالعه، درک مرغوبيت این مشکل باریک که اسم ابله این مولکول‌ها فعالیت کریسپر را مهار می‌کنند و نیز بهینه‌سازی مرغوبيت قوچ و اختصاصی وجود داشتن آن باریک قبل كره زمين اینکه ببینیم آیا این فرایند جلاجل موجودات هست ایمن باریک یا خير.

نتایج این مطالعه جلاجل مجله‌ی Cell منتشر شده باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *