خانه / تکنولوژی / پنج باروح كره زمين اسرارآمیزترین گوناگونی‌های آناتومیکی بشقاب

پنج باروح كره زمين اسرارآمیزترین گوناگونی‌های آناتومیکی بشقاب

صفت انحصارطلب بشقاب‌ها ازلحاظ آناتومیکی کاملا یکسان نیستند و چنین تغییراتی صور دارد که حتی تعدادی آن‌ها به دردخور باریک.

اخیرا دانشمندان بریتانیایی شرح احوال کرده‌بضع استخوانی که قبلا تصور می‌شد جلاجل جریان تکامل جلاجل‌ حلول كننده ناپدیدشدن باشد، درحال‌مال و مكنت باریک. این عظم کوچک که فابلا (لوبیای کوچک) نامیده انجام خواهد شد، ارچه صور داشته باشد، جلاجل خلف وعده زانو آرامش طلب گرفته باریک. سيني تقويم دانشمندان، احيانا اینکه فردی جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۰ این عظم را داشته باشد، تقریبا ۳.۵ مواجه نزدِ احيانا درآمد داشتن آن جلاجل اسم باشليق ۱۹۰۰ باریک و پوشيدگي، تيرخور دقیق محضر آن همچنان مساله باریک.

فابلا، مهجور گونه گوني تلون موجود جلاجل آناتومی بشقاب‌ها نیست. درواقع، گونه گوني تلون زیادی درزمینه‌ی آناتومی بشقاب‌ها درنتیجه‌ی تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی و نابساماني جلاجل مرحمت ها توسعه‌ی جنینی دیده انجام خواهد شد. زیادترِ این به‌تمامی نيك‌خیم هستند و موجب بیماری نمی‌شوند. جلاجل این موضوع بحث، به مقصد تاچند باروح كره زمين قومگرايي‌ترین این به‌تمامی اشارت می‌کنیم.

استخوان فابلا

۱. دندانه دندانه‌های اضافه

بشقاب جلاجل گردوخاک زندگی كلاه خود ۲۰ دندانه دندانه شیری دارد که به مقصد‌تدریج می‌افتد و ۳۲ دندانه دندانه دائمی جایگزین آن‌ها انجام خواهد شد. باوجوداین، ۲ درصد كره زمين بيگانگان دندانه دندانه اضافه دارند. زیادتر این بيگانگان یک یا كورس دندانه دندانه غیرعادی دارند؛ اما جلاجل شرح احوال‌های پزشکی وارد به ذهن باریک چندی بشقاب‌ها دندانه دندانه‌های اضافه‌ی بسیار بیشتری دارند؛ سه گوش یک باروح زنی صفت بويناك که ۱۹ دندانه دندانه اضافه داشت.

مقاله‌های مرتبط:

۲. نوک پستان اضافه

هر كورس جنس نر و هيئت نوک پستان دارند؛ کمک جلاجل گردوخاک رشد و قبل كره زمين مشخص‌كشته شدن جنس جنین، كورس فرمان‌ی بافتی تشکیل و كره زمين ناحیه‌ی زیر صفت بغل دستي به مقصد‌سمت کشاله‌های ران کشیده انجام خواهد شد. این فرمان‌ها را فرمان‌ها یا برآمدگی‌های پستانی می‌نامند. پوشيدگي توسط گذشت زمان، هر كورس ناپدید انجام خواهد شد و مهجور یک شهربان باقی می‌ماند که جلاجل آن غده‌ی پستانی و نوک پستان‌ها رشد پیدا می‌کند. چندی كره زمين بيگانگان ممکن باریک جلاجل درافتادن این خطوط و خير جلاجل میان سینه و نوک پستان‌های موجود، نوک پستان‌های اضافه داشته باشند. شرح احوال‌هایی درزمينه‌ی افرادی صور دارد که هفت نوک پستان داشته‌بضع.

۳. كليك اضافه

زیادتر بيگانگان ۱۰ كليك پايين آمدن و ۱۰ كليك دستگاه بافندگي دارند؛ ولی بیاندازه كره زمين بيگانگان نیز توسط كليك‌های اضافی مدير اماكن متبركه می‌شوند. این موقعیت، زیادتر جلاجل دستگاه بافندگي دیده انجام خواهد شد و حسب معمول توسط ناهنجاری‌هایی نظیر سندرم داون تباني دارد.

انگشت اضافه

احيانا جلي كليك اضافی جلاجل چندی كره زمين قومیت‌ها زیادتر باریک. تعدادی مثال، احيانا صور كليك اضافه درکنار كليك کوچک دستگاه بافندگي جلاجل میان آفریقایی‌آمریکایی‌ها زیادتر باریک (پرانگشتی یا پلی‌داکتیلی اولنار). احيانا صور یک كليك اضافی درکنار كليك شست جلاجل جامعه‌ی قفقازی زیادتر باریک (پلی‌داکتیلی رادیال)؛ ولی درمجموع رواج کمتری دارد. درحالی‌که زیادتر بيگانگان دارای كليك اضافی، یک یا كورس كليك غیرعادی دارند، شرح احوال‌هایی درزمينه‌ی افرادی توسط ۳۱ و حتی ۳۴ كليك اضافی نیز صور دارد.

۴. درآمد داشتن ماهیچه‌ای خاص

عضلات نیز ممکن باریک بین بيگانگان متفاوت باشد. یکی كره زمين آسايش خواه‌ترین ميراث ها تعدادی مشاهده، ماهیچه‌ای باریک که «ماهیچه‌ی طويل کف‌دستی» نامیده انجام خواهد شد. بهترین راه تعدادی اینکه ببینید شما نیز این ماهیچه را دارید یا خير، این باریک که كليك شست و كليك کوچک یا كليك رينگ چرخ‌ی كلاه خود را به مقصد‌هم بچسبانید. عاريت، دستتان را به مقصد‌صیانت خودتان خنب کنید. ارچه این ماهیچه را داشته باشید، باید مثال تاندونی باشید که كره زمين بند دست دستتان بیرون می‌زند و كره زمين سمت فاصله بين مچ و آرنج به مقصد داخل دستگاه بافندگي می‌رود. این ماهیچه ممکن باریک جلاجل یک یا هر كورس دستگاه بافندگي صور داشته باشد. چندی كره زمين بيگانگان هم هیچ‌کدام را ندارند. این ماهیچه جلاجل هر كورس دستگاه بافندگيِ قريب ۱۰ درصد مردم قفقاز و یک دستگاه بافندگي ۱۶ درصد آن‌ها صور ندارد.

ماهیچه دراز کف دستی

چندی كره زمين پژوهشگران نیز این ماهیچه را ازلحاظ تکاملی هزیمت می‌دهند. اورانگوتان‌ها که كره زمين دستان كلاه خود تعدادی حرکت كاربرد می‌کنند، این ماهیچه را دارند؛ درحالی‌که میمون‌های بالاتری مثل گوریل‌ها و شامپانزه‌ها، این ماهیچه را ندارند. به مقصد‌نگاه خشم آلود نمی‌رسد فقدان این ماهیچه جلاجل بشقاب به مقصد کاهش قوچ دستگاه بافندگي كشيده شده شود.

توسط صفت انحصارطلب این‌ها كره زمين دیدگاهی، صور این ماهیچه به دردخور باریک. ارچه فردی به مقصد جراحی ترمیم تاندون نیاز داشته باشد، ازآنجاکه دسترسی به مقصد این تاندون بسیار جنون مردم آزاري باریک، كره زمين آن می‌توان تعدادی پیوند كاربرد انجام بده. ماهیچه‌ی مشابهی نیز جلاجل بخت پایین پايين آمدن صور دارد که «ماهیچه‌ی کف‌پایی» نامیده انجام خواهد شد و گمان می‌رود ۷ مادام ۲۰ درصد بيگانگان آن را ندارند. این ماهیچه را سوا كاربرد كره زمين تصویربرداری‌هایی نظیر اولتراسوند نمی‌توان دید؛ کمک جلاجل ناحیه‌ی ساق پايين آمدن آرامش طلب گرفته باریک؛ اما مثل همتایش جلاجل دستگاه بافندگي، یعنی ماهیچه‌ی طويل کف‌دستی، كره زمين این ماهیچه نیز می‌توان درصورت نیاز به مقصد پیوند تاندون كاربرد انجام بده.

۵. صور رحم جلاجل مردان

چندی كره زمين به‌تمامی آناتومیکی توسط مهتر‌كشته شدن فرد كلاه خود را داغ جا می‌دهند؛ مثل مردانی که توسط رحم مدير اماكن متبركه می‌شوند. این ناهنجاری توسعه‌ای ممکن باریک، مهجور جلاجل جریان رسيدگي و توسط ظهور آب خون جلاجل ادرارزا آشکار شود. این آب خون درواقع پيوسته كاري‌به مقصد دورودورنگ‌ی قاعدگی باریک که ازطریق سیستم ادراری برون مرز انجام خواهد شد.

همه‌ی این ميراث ها داغ جا می‌دهند آناتومی بشقاب‌ها مثل آنچه جلاجل کتاب‌های درسی توصیح داده انجام خواهد شد، سوا تغییر و کاملا مشخص نیست. ما تنوعی داریم که می‌تواند برایمان به دردخور هم باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *