خانه / تکنولوژی / ویندوز را فراموش کنید؛ مایکروسافت سیستم عملي ساختن مدرن را فراتر كره زمين تعاریف فعلی می‌داند

ویندوز را فراموش کنید؛ مایکروسافت سیستم عملي ساختن مدرن را فراتر كره زمين تعاریف فعلی می‌داند

به مقصد‌تازگی مایکروسافت درزمينه دیدگاه كلاه خود راجع‌به مقصد سیستم عاملی مدرن درستكاري کرده ایت که تعاریفی فراتر كره زمين انتظارات امروزی‌ ارائه می‌کند؛ سیستم‌عاملی که گویا ویندوز نخواهد صفت بويناك.

حتماً تاکنون شایعاتِ پيوسته كاري‌به مقصد سیستم‌عملي ساختن جدید مایکروسافت را شنیده‌اید؛ سیستم‌عاملی که فارغ‌كره زمين نامش، گویی قصد تغییر استاندارد‌های کنونی دنیای سیستم‌عملي ساختن‌ها را دارد. 

جلاجل‌حالی‌که برخودهموار كردن‌به مقصد‌اینجا، مایکروسافت به مقصد‌لفظ‌رسمی صور چنین سیستم‌عاملی را تأیید نکرده؛ اما به مقصد‌تازگی نیک پارکر، معافِ امورِ مشتریان و فروش نظام ارباب رعيتي‌های مایکروسافت، باحضور جلاجل رویداد کامپیوتکس که هم‌اکنون جریان دارد، كنج‌چشمی كره زمين دیدگاه مایکروسافت درزمينه سیستم‌عاملی مدرن را تعدادی عموم شيوا ساخت. باوجود‌اینکه پارکر هیچ اشارت‌ای به مقصد غيرماذون این سیستم‌عملي ساختن نکرد؛ اما صراحتاً ديباچه انجام بده که مایکروسافت قصد دارد توسط چنین محصولی، كلاه خود را تعدادی نسل جدید نظام ارباب رعيتي‌ها دردسترس سازد.

سيني تعریف هيولا لين‌افزاری ساکنِ ردموند، این نسل كره زمين نظام ارباب رعيتي‌ها قطعاً به مقصد «سیستم‌عاملی مدرن» نیاز دارند؛ سیستم‌عاملی که قابلیت‌های جدید نظیر به مقصد‌روزرسانی‌های یک‌ايران زمين را توسط‌كلاه خود به مقصد‌تحقير بیاورد.

درطول اسم باشليق‌های ماضي، به مقصد‌وضوح به شدني فرایند دریافت به مقصد‌روزرسانی‌ها را جلاجل ویندوز ۱۰ مشاهده کرده‌ایم؛ اما چیزی که مایکروسافت كره زمين «به مقصد‌روزرسانی‌های یک‌ايران زمين» تعریف می‌کند، توسط چیزی که هم‌اکنون جلاجل ویندوز می‌بینیم، فرسنگ‌ها مسافر دارد. ردموندی‌ها به مقصد‌روزرسانی‌ای را یک‌ايران زمين می‌دانند که به مقصد‌لفظ نامحسوس جلاجل پشت بام‌زمینه سیستم‌عملي ساختن اعمال شود. ازنظر ابويِ دنیای ویندوز، چنین به مقصد‌روزرسانی ادامه دار آن باریک برخودهموار كردن هیچ‌نوع خله و وقفه‌ای را جلاجل روند کاری کاربران ایجاد نکند و هیبت‌ای آنی و دايگي‌اطمینان ارائه دهد.

ارچه دقیق‌نمناك به مقصد‌ كلام‌‌ی فوق توجه کنیم، خواهیم دید که تعریف جدید مایکروسافت كره زمين سیستم‌عملي ساختن مدرن، به مقصد‌ چیزی که هم‌اکنون جلاجل سیستم‌عملي ساختن کروم مشاهده می‌کنیم، بی‌شباهت نیست.

نیک پارکر / مایکروسافت

مایکروسافت ایضاً باور دارد که چنین سیستم‌عاملی به مقصد‌صفت منسوب به طوس‌ پیش‌فرض، ایمن و عاری كره زمين هرگونه آسیب‌پذیری باریک؛ بدین‌مفهوم که سیستم‌عملي ساختن کاملاً جلاجل محیطی جداگانه آرامش طلب دارد و پردازش مفروضات مستثنا كره زمين اپلیکیشن‌ها لفظ می‌پذیرد. تعریف اشارت‌‌شده، زیاد‌كره زمين‌اینکه به مقصد استاندارد‌های کنونی شباهت داشته باشد، به مقصد سیستم‌عاملی مبتنی‌ثمار فضای ابری اشارت دارد.

افزون‌ثمار ميراث ها اشارت‌شده، ردموندی‌ها خواهان این هستند برخودهموار كردن چنین سیستم‌عملي ساختنِ مدرنی كره زمين اتصالات ۵G ثنايا ببرد و راه‌های ورودی بیشتری نظیر خامه نوری، آواز، لمس و حتی نگاه را شامل شود.

احتمالاً حائزاهمیت‌ترین بخش این گفتاري، اشارت‌نکردن مایکروسافت به مقصد نام ویندوز باشد؛ جلاجل صفت انحصارطلب توضیحاتی که بالاتر خواندیم، هيولا دنیای فناوری تعدادی توصیف این سیستم‌عملي ساختن مدرن هرگز كره زمين غيرماذون ویندوز كاربرد نکرد.

پارکر می‌گوید:

چنین قابلیت‌های متبوعی، اشاره با گوشه چشم‌انداز ما كره زمين یک سیستم‌عملي ساختن مدرن را زیرساخت‌ریزی می‌کنند؛ سیستم‌عملي ساختن مدرنی که عناصر بنیادینی را تعدادی تکامل و تحول جلاجل دنیای رایانه‌های شخصی تدارک می‌بیند و شرکا را توانمند می‌سازد برخودهموار كردن تجربه ها بشقاب‌آسه ايِ بیشتری را جلاجل آینده ارائه کنند.

پوشيدگي چنین اشاراتی را می‌توان به مقصد ویندوزِ امروزی نیز نسبت داد؛ اما مایکروسافت درکنار تعاریف باروح‌مناقشه، كره زمين هیبت‌ای مبتنی‌ثمار فضای ابری نطاق می‌گوید که توسط كاربرد كره زمين توان رایانش ابری، هیبت کاربری بيگانگان روی نظام ارباب رعيتي‌هایشان را به شدني می‌بخشد.

توسط ژرف‌اندیشی جلاجل كلام‌های نیک پارکر، می‌توان گفت که سیستم‌عملي ساختن آتی مایکروسافت هرچه که باشد، روی آسه اي‌های اصلی‌ چون به مقصد‌روزرسانی‌های یک‌ايران زمين، به شدني‌های امنیتی، پشتیبانی كره زمين ۵G، پردازش مبتنی‌ثمار ميغ، لفظپرداز فکتور جدید و هوش‌مصنوعی، توجه و تمرکز خصوصی‌ای خواهد داشت.

مایکروسافت دیدگاه كلاه خود درزمينه سیستم‌عملي ساختن مدرن را جلاجل موضوع بحث وبلاگی نیز منتشر کرده باریک. جلاجل بخشی‌ كره زمين این موضوع بحث، مایکروسافت می‌گوید:

یک سیستم‌عملي ساختن مدرن كره زمين زمانی‌که نظام ارباب رعيتي مورداستفاده آرامش طلب می‌گیرد، کارایی پایدار را ارائه می‌کند؛ آن‌هم سوا اینکه نیازی به مقصد نگرانی فرارسیدنِ زمان شارژ نظام ارباب رعيتي صور داشته باشد. تعدادی واقعيت يابي این امر، قابلیت مبتنی‌ثمار ميغ توان رایانشی فضای ابری را تعدادی به شدني هیبت کاربری بيگانگان دردسترس آرامش طلب می‌دهد.

درجریان کنفرانس بیلدِ امسال که گردوخاک ماه مزوا برگزار شد، جملگی توقف داشتند برخودهموار كردن مایکروسافت درزمينه ویندوز لایت و نظام ارباب رعيتي‌های دوال‌اسکرین (كورس نمایشگری) درستكاري کند. متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و به مقصد‌کلی مفروضات ارائه‌شده درزمينه آینده ویندوز بسیار کمرنگ‌نمناك كره زمين انتظارات بودند. حتی به مقصد‌روزرسانی آتی ویندوز ۱۰ که توسط نام ص فآرايي ۱۹H2 شناساننده انجام خواهد شد، جلاجل‌ آسه ايِ درستكاري‌ها جایی نداشت. این‌ جلاجل‌حالی‌باریک‌که ردموندی‌ها آزمایش نسخه جدیدی كره زمين ویندوز ۱۰ را ابتر شدن کرده‌بضع که برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۲۰ منتشر نخواهد شد؛ كره زمين‌این‌رو، باآنكه هنوز درزمينه به مقصد‌روزرسانی اکتبر ۲۰۱۹ اطلاعاتی نداریم؛ اما توقف نمی‌رود که قابلیت‌های بزرگی جلاجل این نسخه جای داده شوند.

روی‌استدلال كردنِ مایکروسافت به مقصد موتور کرومیوم جلاجل مرورگر مایکروسافت اج نیز نکته حائزاهمیتی باریک که نباید كره زمين آن غافل شد. ارچه سیستم‌عملي ساختن مدرن مایکروسافت که فعلاً توسط غيرماذون موهومی ویندوز لایت شناساننده انجام خواهد شد، روی ویژگی‌های مبتنی‌ثمار فضای ابری تمرکز دارد؛ بنابراین باید توقف مالامال‌رنگ‌وجود داشتنِ وعاء مرورگر را جلاجل چنین سیستم‌عاملی داشت. جلاجل‌این‌لفظ، نهوض به مقصد کرومیوم قطعاً تأثیرات شگرفی روی این سیستم‌عملي ساختن مدرن می‌گذارد.

توسط‌تمامی‌این‌اوصاف، فعلاً نباید توقف درز مفروضات بیشتری كره زمين این سیستم‌عملي ساختن داشته باشیم؛ کمک مایکروسافت باغ ها تعدادی آینده نزدیک، قصد دارد احكام درزمينه به مقصد‌روزرسانی‌های آتی ویندوز ۱۰ درستكاري کند، خير چیز افزونتر.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *