خانه / تکنولوژی / ویروس کرونا: افزایش چشمگیر نمره قربانیان و مناسبت ها عفونی جلاجل مدیر هوبئی

ویروس کرونا: افزایش چشمگیر نمره قربانیان و مناسبت ها عفونی جلاجل مدیر هوبئی

تعریف جدید مقامات بهداشتی کشورچین جانورصفت تشخیص بیماری کمتجربه كره زمين ویروس کرونا موجب شده باریک نمره کشته‌ها و مبتلایان افزایش دايگي‌توجهی پیدا کند.

سنه چهارشنبه، چیزی قريب ۲۴۲ باروح اجمال کمتجربه‌كره زمين ویروس کرونا جلاجل مدیر هوبئی جلاجل کشورچین مندرج شد. تاکنون، این چهارشنبه، اجمال‌بارترین سنه شیوع بیماری بوده باریک. در عرض افزایش دايگي‌توجهی جلاجل مبنا مناسبت ها مبتلا رخ داده باریک و تاکنون ۱۴٫۸۴۰ فرد مبتلا به مقصد بیماری کووید ۱۹ شناسایی شده‌بضع.

هوبئی به مقصد‌تازگی كره زمين تعریف گسترده‌تری تعدادی تشخیص بیماری کووید ۱۹ كاربرد کرده باریک که مناسبت ها بیشتری را شامل انجام خواهد شد. پشت بام كره زمين اعلام آمار جدید، کشورچین كورس پريان كره زمين مقامات بلندپایه‌ی مدیر هوبئی را آن جهاني انجام بده. برخودهموار كردن قبل كره زمين این زمان، نمره موردها مبتلا به مقصد ویروس کرونا درحال تثبیت‌كشته شدن صفت بويناك اما مناسبت ها جدید و نمره قربانیان جلاجل مدیر موجب شد نمره کشته‌ها جلاجل این کشور به مقصد بالاتر كره زمين ۱۳۵۰ نفر برسد و نیز به مقصد‌صفت منسوب به طوس کلی، قريب ۶۰ هزار نفر مبتلا به مقصد باآزرم تشخیص داده شوند.

جلاجل همین حلول كننده، کشورژاپن نخستین اجمال کمتجربه‌كره زمين ویروس کرونا را تأیید انجام بده؛ زنی جلاجل هزل گويي‌ی نهم زندگی که جلاجل کاناگاوا جلاجل جنوب غربی توکیو زندگی می‌انجام بده. این سومین مرگی باریک که جلاجل بيرون كره زمين سرزمین کشورچین رخ می‌دهد و قبل كره زمين آن، یک باروح جلاجل کشورفیلیپین و یک باروح نیز جلاجل فوك‌کنگ شرح احوال شده صفت بويناك. رسانه‌های ژاپنی شرح احوال کردند که بیماری جلاجل این نسا پشت بام كره زمين اجمال اوی تأیید شد و او تباني آشکاری توسط مدیر هوبئی نداشته باریک.

شیوع کرونا

دائم الخمر جهانی صحه كره زمين دولت کشورچین مدعا باریک جانورصفت به‌تمامی حالت‌شده درزمینه‌ی چگونگی تأیید مناسبت ها ویروسی شفافیت بیشتری داشته باشد. نیک‌ بیک، گزارشگر بی‌بی‌سی جلاجل فوك‌کنک می‌گوید که کشورچین جلاجل ماضي نیز داراي اتهام به مقصد پنهانکاری جلاجل زمینه‌ی مقیاس شیوع بیماری شده باریک. دیوید هیمن، استاد اپیدمیولوژی بیماری‌های عفونی كره زمين دانشکده‌ی صحه و پزشکی گرمسیری جلاجل لندن می‌گوید:

چیزی که جلاجل کشورچین يكدلي افتاده آن باریک که آن‌ها تعریف بیماری را تغییر داده‌بضع. آن‌ها اکنون افرادی که علائم کمتری دارند را نیز به مقصد‌ديباچه بیمار درنظر می‌گیرند. نمره قربانیان بسیار نگران‌کننده باریک. مبنا رو به مقصد افزایشی كره زمين مبنا کشته‌ها شرح احوال انجام خواهد شد اما ارچه به مقصد‌طورکلی به مقصد مبنا کل کشته‌ها و کل مناسبت ها مبتلا توجه کنید، نرخ اجمال‌و‌میر تقریبا به مقصد بدون شك اندازه‌ی قبل مابقي باریک؛ مقیاس اجمال‌و‌میر کمتجربه‌كره زمين این بیماری به مقصد اندازه‌ی اجمال‌ومیر کمتجربه‌كره زمين آنفلوانزا فوق باریک.

احكام مدیر هوبئی که زیاد كره زمين ۸۰ درصد كره زمين مناسبت ها باآزرم جلاجل آن آرامش طلب دارند، تعدادی تشخیص مناسبت ها جدید كره زمين تعریف جدید كاربرد می‌کند.

واکسن

دائم الخمر جهانی صحه می‌گوید احتمالا واکسنی تعدادی این بیماری پیدا خواهد شد اما این کار به مقصد زمان نیاز دارد

تقریبا هرکسی که ارقام ارائه‌شده ازسوی مقامات چینی جانورصفت نمره مناسبت ها ویروس کرونا را پیگیری می‌کند، متوجه ويدا وجود داشتن آن‌ها انجام خواهد شد. مقامات دولتی نیز كره زمين این اسم مكلف نبا دارند. حكماً، هیچ راهی تعدادی شمارشگر کل بيگانگان مبتلا صور ندارد. اما به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌‌رسید که ما باغ ها روندی را دراین‌زمینه داشته باشیم که بتوانیم اسم بزرگواري آن شیوع را پیش‌بینی کنیم. حلول كننده توسط تغییر جلاجل تعریف بیماری، افزونتر آن روند را هم نداریم.

مقاله‌های مرتبط:

حكماً می‌توان درک انجام بده که چريدن تصمیم گرفته شد افرادی که گريبانگير علائم ویروسی بوده و نیز دارای سی‌تی‌اسکنی هستند که داغ جا‌دهنده‌ی باآزرم قفسه سینه باریک، جلاجل جرز بيگانگان آلوده آرامش طلب داده شوند. توسط این حلول كننده، تغییر روند قبلی، سنجش هوای شیوع بیماری را بستوهي می‌کند. احكام جلاجل مدیر هوبئی، طی ۲۴ ساق دست ماضي، قريب ۱۵ هزار نفر به مقصد جرز آلوده‌ها نقل مكان شدند. این امر می‌تواند امواج شوکی را به مقصد سرتاسر كره ارض فرستادن کند اما دروقع ارچه مناسبت ها سنه چهارشنبه را توسط تعریف قبلی درنظر بگیرید، نرخ شیوع بیماری حتی می‌تواند کاهشی باشد. این به‌تمامی موجب سردرگمی انجام خواهد شد: آیا باید كره زمين سنه پنج‌شنبه به مقصد پس ازآن، دوباره به مقصد‌كنار زدن یک الگو باشیم؟ علاوه‌ثمار‌این، کیفیت پیش‌وارد به ذهن این سؤال را مطرح می‌کند که نرخ واقعی اجمال‌و‌میر طی هفته‌های ماضي چقدر بوده باریک و برخودهموار كردن چون كه حد باید ارقام شرح احوال شده را جدی گرفت.

جلاجل همین حین، سيني شرح احوال رسانه‌های دولتی، جیانگ چاولیانگ، دبیر تشكيلات سياسي کمونیست جلاجل مدیر هوبئی توسط رئیس تشكيلات سياسي شانگهای یعنی یینگ‌ یونگ جایگزین شده باریک. رئیس تشكيلات سياسي ووهان، پایتخت مدیر هوبئی، نیز كره زمين کار كلاه خود برکنار شده باریک. این اولین تغییر به عمد مقامات تشكيلات سياسي هوبئی كره زمين زمان ابتر شدن شیوع باریک. جلاجل گردوخاک این هفته نیز تعدادی كره زمين مقامات بهداشتی كره زمين مقام كلاه خود برکنار شدند.

طوق جدید تشخیص چیست؟

جلاجل مدیر هوبئی به مقصد‌جای كاربرد كره زمين طوق استاندارد مبتنی‌ثمار تشخیص اسید نوکلئیک، هنوز هم مناسبت ها تشخیص بالینی جلاجل نمره مناسبت ها تأییدشده آرامش طلب می‌گیرند. براین‌ازاصل، افرادی که دارای علائم و نیز دارای سی‌تی اسکنی هستند که داغ جا می‌دهد ریه آن‌ها عفونی شده باریک نیز به مقصد‌ديباچه مناسبت ها تأییدشده درنظر گرفته می‌شوند. كره زمين ۲۴۲ باروح اجمال جدید جلاجل ووهان، ۱۳۵ باروح كره زمين همین ردياب‌ی تشخیص بالینی هستند. حكماً حتی سوا تعریف جدید، نمره قربانیان جلاجل هوبئی جلاجل سنه چهارشنبه، ۱۰۷ باروح بوده باریک که رقم بالایی باریک. ۱۴٫۸۴۰ باروح باآزرم جدید مدیر شامل ۱۳٫۳۳۲ باروح تشخیص بالینی می‌شوند. به مقصد‌طورکلی، مدیر هوبئی اکنون ۴۸٫۲۰۶ باروح باآزرم تأییدشده دارد.

شیوع کرونا چین

افزایش چشمگیر مناسبت ها تأییدشده بیماری کووید ۱۹ پشت بام ار تعریف جدید جانورصفت معیار تشخیص بیماری

انتهایی ارقام مرتبط‌توسط کشتی‌های کروز چیست؟

یک کشتی کروز حامل زیاد كره زمين كورس هزار نفر پشت بام كره زمين اینکه پنج بندرگاه جلاجل نقاط مختلف كره ارض به مقصد‌خاطره ها هراس كره زمين عفونی وجود داشتن بیماران، كره زمين پذیرفتن آن سرباززدن کردند، عقبه جلاجل كنار کشورکامبوج رباط گرفت. کشتی مام‌اس وستردام پشت بام كره زمين پذیرفته‌نشدن به مقصد‌ولی‌ی کشورژاپن، تایوان، گوام، کشورفیلیپین و کشورتایلند سنه پنج‌شنبه صبح به مقصد این شهربان رسید. این جلاجل حالی باریک که ظاهرا کسی جلاجل کشتی بیمار نيستي. جلاجل همین حلول كننده، یک باروح ۴۴ نفری افزونتر نیز جلاجل کشتی دیاموند پرینسس که اکنون جلاجل یوکوهاما جلاجل کشورژاپن قرنطینه شده، شرح احوال شد. درحال‌موجودي قريب ۲۱۸ نفر كره زمين ۳۷۰۰ نفر روی کشتی، مبتلا تشخیص داده شده‌بضع. حكماً هنوز همه‌ی بيگانگان آزمایش نشده‌بضع. مبتلایان به مقصد ویروس به مقصد بیمارستان‌هایی روی خشکی نقل مكان شده‌بضع برخودهموار كردن فروسو علاج بخش آرامش طلب گیرند درحالی‌که افرادی که روی کشتی هستند، عمدتا جلاجل کابین‌های كلاه خود محصور شده‌بضع. بااین‌حلول كننده کشورژاپن سنه پنج‌شنبه اعلام کرده باریک به مقصد کسانی که دارای صحنه ۸۰ اسم باشليق و بالاتر هستند و تعدادی ویروس کرونا باروح آزمایش آرامش طلب گرفته و جواب يابي آزمایش آن‌ها منفی بوده باریک، اجازه می‌دهد كره زمين کشتی پیاده شوند. به مقصد‌شرح احوال تایمز کشورژاپن، به ‌دست آوردن صحه کشورژاپن یعنی كاتسونوبو كاتو كلام باریک که كره زمين سنه جمعه به مقصد مسافران اجازه‌ی پیاده‌كشته شدن كره زمين کشتی را می‌دهند اما آن‌ها باید جلاجل اقامتگاهی که دولت ترتیب کرده باریک، بمانند.

شیوع کرونا در جهان

مناسبت ها تأیید شده بیماری کووید ۱۹ جلاجل بيرون كره زمين کشورچین

سایر تحولات مرتبط توسط شیوع ویروس کرونا

جلاجل کشوربریتانیا، مقامات جلاجل تلاشند افرادی را که توسط انتهایی فردی که مبتلا به مقصد این ویروس تشخیص داده شده باریک، ردیابی کنند. این نسا که تا چه وقت سنه پیش كره زمين کشورچین به مقصد لندن وارد به ذهن صفت بويناك، نهمین باروح تأییدشده جلاجل این کشور باریک.

کشوراسترالیا ممنوعیت ورود افرادی را که كره زمين کشورچین می‌آیند، برخودهموار كردن یک هفته‌ی افزونتر یعنی برخودهموار كردن ۲۲ فوریه تمدید انجام بده.

پیش‌بینی انجام خواهد شد پرتماشاگرترین رویداد ورزشی فوك‌کنگ یعنی راگبی ۷ نفره و نیز راگبی ۷ نفره کشورسنگاپور به مقصد تعویق افتد.

کیفیت آموزشگاهها کشورچین نیز بي شرح وتفصيل باریک؛ چندین مدیر آموزشگاهها كلاه خود را برخودهموار كردن پایان ماه فوریه تعطیل کرده‌بضع.

جلاجل کشورویتنام که توسط کشورچین هم‌مرثيت باریک، پشت بام كره زمين کشف چندین باروح كره زمين بیماری، هزاران نفر جلاجل روستاهای نزدیک پایتخت فروسو قرنطینه آرامش طلب گرفته‌بضع. این کشور تاکنون باغ ها ۱۶ باروح را تأیید کرده باریک.

صلیب لاله گون جهانی زن خواهي رفع تحریم‌های کشورکره شمالی شده باریک برخودهموار كردن بتواند وجوهی را تعدادی خرید تجهیزات به مقصد این کشور تبرئه دهد. به مقصد‌كلام‌ی این دائم الخمر، کیت‌های آزمایشی و لباس‌های محافظ تعدادی دردسترس‌سازی تعدادی شیوع احتمالی ضروری باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *