خانه / تکنولوژی / هنگام سفيران توسط هواپیما چون كه آدابی را باید رعایت کنیم؟

هنگام سفيران توسط هواپیما چون كه آدابی را باید رعایت کنیم؟

رعایت بعضی مناسبت ها باعث انجام خواهد شد مادام پروازی آسوده بودن و بی‌دردسر را خلف وعده‌ كله دار بگذاریم و كره زمين نگاه‌های خشمگین و توهین‌آمیز گرد هم آمدن باشیم. 

خرید بلیط هواپیما همیشه مهجور نکته بااستعداد سفرهای هوایی نیست. جلاجل درافتادن پريدن زمانی پیش می‌آید که توسط چندی بيگانگان جلاجل هواپیما هم‌درستكاري شویم؛ افرادی که نمی‌شناسیم.

زمانی‌که مبنا مسافران بسیار باریک و مجبور هستیم پروازی طولانی را هیبت کنیم، پشت بام مرغوبيت باریک مادام توسط حيف وميل شدن بعضی نکته‌ها پروازی آسوده بودن و بی‌دردسر را خلف وعده‌كله دار بگذاریم و كره زمين نگاه‌های خشمگین و توهین‌آمیز گرد هم آمدن باشیم. 

۱. نگه‌داری وسایل

زمانی‌که جلاجل راهرو هواپیما حرکت می‌کنید و به مقصد‌كنار زدن صندلی می‌آشکارایی، كيف بزرگ یا کیف كلاه خود را مقابل كلاه خود و نزدیک به مقصد زمین نگه دارید؛ ارچه كيف بزرگ یا کیفتان را فوق بگیرید (صفت بغل دستي کنید) امکان اینکه توسط عضد مرفق، كول یا كله دار مسافرانی که نشسته‌بضع برخورد کند زیاد باریک. ارچه كيف بزرگ شما گردون‌دار باریک، می‌توانید آن را پست كله دار كلاه خود بکشید.

در عرض، تعدادی نگه‌داری وسایل كره زمين فضای مخصوص بالای صندلی كلاه خود كاربرد کنید و هرگز كيف بزرگ كلاه خود را جلاجل راهرو آرامش طلب ندهید. علاوه‌ثمار این، زمانی‌که كيف بزرگ را كره زمين فضای بالایی برون مرز می‌کنید، مراقب باشید، کمک ممکن باریک كيف بزرگ طوری آرامش طلب گرفته باشد که روی كله دار شما یا فرد دیگری بیافتد. 

هواپیما

۲. باحرمت قعود

هرگز به مقصد محض قعود، پشتی صندلی كلاه خود را خمب نکنید. ارچه قصد چنین کاری را داشتید به مقصد آهستگی آن را اعمال دهید، درغیر این لفظ ممکن باریک ضربه محکمی به مقصد كله دار مسافر عقبی که احتمالا جلاجل حلول كننده برداشتن ولی‌ای كره زمين جیب صندلی جلوی‌اش باریک، واصل کنید؛ یا ممکن باریک به مقصد نوشیدنی که روی سینی او آرامش طلب دارد، ضربه بزنید. به مقصد یاد داشته باشید که هنگام درخت سرو غذا یا نوشیدنی، صندلی كلاه خود را به مقصد حالت اولیه بازگردانید، یا جلاجل لفظ امکان صبر کنید تا زدن غذاها و نوشیدنی‌ها و آن وقت کار مهمانداران صفت انحصارطلب شود.

در عرض، خلف وعده‌كله دار كلاه خود را بررسی کنید که آیا مسافر عقبی قدبلند باریک، یا بحرها‌ای کوچک جلاجل پهلو دارند؛ جلاجل چنین وضعیتی پشتی را هرگز خلف ندهید،‌ به مقصد‌اسم مورد ارچه پريدن کوتاهی درپیش دارید. توسط خمب وزیر ها صندلی، فضای کافی را كره زمين مسافر عقبی می گیرید. درواقع، به مقصد بهای راحتی كلاه خود، راحتی را كره زمين دیگران می گیرید. 

هواپیما

بحرها ها متحد شدن دارند كلاه خود را تکان دهند، لگد بزنند یا  محکم به مقصد صندلی جلویی ضربه واصل کنند که این کار باعث محروميت استشهادات كره زمين آن مسافر انجام خواهد شد. کنترل تا چه وقت کودک هنگام پريدن کار سختی باریک؛ اما کنار نيرو گرفتن توسط مسافر عصبانی جلویی کار دشوارتری باریک.

 • ارچه کودک یا کودکانتان توسط پريدن مشکل دارند، صفت انحصارطلب سعی كلاه خود را بکنید مادام آن‌ها را آرامش جو نگه دارید مادام تعدادی دیگران مزاحمتی ایجاد نکنند. به مقصد اندازه کافی وسایل بازی، میان‌وعده، کتاب و افزونتر وسایلی که کودک شما را ساکت و آرامش جو نگه دارد توسط كلاه خود هم مقام هم پياله داشته باشید.
 • می‌توانید او را به مقصد غذاخانه ببرید مادام کمی پاهایش را تمدداعصاب بدهد.
 • پوشک فرزندتان را جلاجل بزك بديل کنید. جلاجل زیادتر بزك‌ها، جای مخصوص و آوند آبكشي مخصوص تعدادی بديل وزیر ها پوشک نوزاد صور دارد.
 • هنگام شیر وام گذاردن به مقصد کودک، كره زمين یک ايران زمين یا شهرستان شال كاربرد کنید مادام هم شما و هم دیگران آسوده بودن باشند.

هواپیما

خوگرفتن پشتی صندلی، به مقصد هنگام رد شدن كره زمين راهرو یا هنگامی که نشسته‌اید ممکن باریک تعدادی مسافری که روی آن صندلی نشسته باریک ناخوشایند باشد. مثل مهمانداران، سعی کنید هنگام رد شدن ناسازگار بودن كلاه خود را توسط خوگرفتن محفظه‌های كيف بزرگ جلاجل نصيب فوق صفت به خاطرسپردني کنید.

۳. احترام به مقصد حریم شخصی دیگران

بااستعداد نیست که شما چقدر متحد شدن دارید جلاجل هواپیما آشوب جدید پیدا کنید، کمک ممکن باریک فرد کناری شما مشغول اعمال کاری باشد یا اصلا مایل به مقصد درستكاري توسط کسی نباشد. ارچه پیشنهاد یا درستكاري رفيق وار شما، جواب درخوری دریافت نکرد، متوجه نکته شوید و افزونتر آدم كردن ندهید. ارچه توسط کودک سفيران می‌کنید، اجازه ندهید مادام توسط افزونتر مسافران عاطل راحتی کنند و مزاحمشان شوند (به طورمثال كره زمين دیگران بخواهند توسط آن‌ها بازی کنند). چندی مسافران تعدادی رعایت اصلي لبخند می‌زنند؛ اما واقعا مایل به مقصد اعمال قایم‌باشک و افزونتر بازی‌ها توسط بحرها‌ها نیستند.

هواپیما

 • ارچه فیلمی که می‌بینید دارای نمايشگاه‌های خوشحال شدن باشد، باعث آزاررسان مسافران عقبی، به مقصد‌اسم مورد کودکان انجام خواهد شد. كره زمين وسایل کوچک‌نمناك مثل iPod كاربرد کنید که جلاجل این موقعیت‌ها درخور اطفال‌نمناك هستند.
 • ارچه درحال صفت قرائت شده نشريات ادواري یا کار توسط لپ‌بهترين هستید، حواستان باشد، وارنگ كلاه خود را جلاجل فضای شخصی فرد کناری آرامش طلب ندهید. سعی کنید ردياب صندلی کناری را نگیرید، به مقصد‌اسم مورد ارچه فرد صفت بغل دستي‌دستی شما ثمار صندلی ميان بند نشسته باشد و فضای محدودی داشته باشد.
 • ارچه کیف یا کت كلاه خود را روی پاهایتان آرامش طلب دادید، مراقب باشید روی پاهای فرد کناری نیفتد.
 • مشغول صفت قرائت شده کتاب كلاه خود باشید و كره زمين سرک کشیدن به مقصد کتاب، نشريات ادواري یا وسایل الکترونیکی فرد کناری بپرهیزید؛ آن‌ها متوجه نگاه‌های شما می‌شوند و این کار بسیار آزاردهنده و گرد هم آمدن كره زمين اصلي باریک.
 • ارچه جلاجل صندلی های ميان بند راهرو گیر کرده‌اید و همچنان می‌خواهید كره زمين منظره لذت ببرید، تعدادی تماشای بیرون روی فرد کناری لم ندهید.
 • تعدادی اذن به مقصد موسیقی، بازی وزیر ها، و غیره كره زمين هدفون كاربرد کنید. شنیدن موسیقی و صدای دیگران می‌تواند آزاردهنده باشد.

هواپیما

۴. توسط احتیاط حرکت وزیر ها

هنگام بيرون رفت كره زمين هواپیما مراقب افزونتر مسافران باشید؛ سعی نکنید به انگيزه، كلاه خود را اولا كره زمين همه به مقصد جلاجل بيرون رفت برسانید. اجازه دهید اولا افرادی که نزدیک جلاجل هستند برون مرز شوند. وقتی جديدالاحداث به مقصد شما رسید، سریع حرکت کنید مادام مسافرانی که كره زمين قبل بلیط هواپیما دیگری را رزرو کرده‌بضع، به مقصد‌وقت گذراني به مقصد پروازشان برسند.

 • احكام زمانی‌که مجبور هستید به مقصد بزك بروید یا تعدادی کاری رسا شوید، صندلی كلاه خود را شهر ترک کنید. هرآنچه که می‌دانید طی سفيران به مقصد آن نیاز پیدا می‌کنید، پیش كره زمين سرخرگ پريدن كره زمين چمدانتان بردارید.
 • زمانی‌که رسا می‌شوید به مقصد صندلی جلویی ضربه و لگد نزنید یا تراكم واصل نکنید،‌ بلکه كره زمين ردياب صندلی كلاه خود تعدادی برخاستن كاربرد کنید
 • ارچه قصد برخاستن دارید و یک یا تا چه وقت مسافر جلوی راه شما هستند، خیلی باحرمت كره زمين آن‌ها بخواهید مادام رسا شوند و شما بتوایند رد شوید. سعی نکنید به مقصد سختی و مشقت كره زمين کنار آن‌ها رد شدن کنید. این کار خير‌مهجور دستخوش آزاررسان انجام خواهد شد، بلکه ممکن باریک به مقصد شما یا دیگران آسیب بزند یا اینکه ناسازگار بودن كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي بدهید و بیفتید.

ارچه به مقصد‌كنار زدن خرید بلیط هواپیما هستید، می‌توانید ازطریق موتور جستجوی پريدن کجارو، بلیط كم ارزش هواپیما به مقصد مقصد باروح نگاه خشم آلود كلاه خود را یافته و كره زمين فروشنده‌های باانسجام خریداری کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *