خانه / تکنولوژی / هر آنچه باید درزمينه برتری کوانتومی گوگل بدانید

هر آنچه باید درزمينه برتری کوانتومی گوگل بدانید

گوگل توسط نبا برتری کوانتومی& اکثر شايعه دنیای فناوری را به مقصد كلاه خود اختصاص داد و اکنون کلان كره زمين کاربران به مقصد‌كنار زدن مفهوم و کاربردهای آن هستند.

هفته‌ی ماضي فایننشال‌تایمز گزارشی توسط مشکل برتری کوانتومی گوگل منتشر انجام بده. جلاجل آن مقاله ادعا شد گوگل پیش‌نویس مقاله‌ای مرتبط توسط رایانش کوانتومی را به مقصد‌لفظ معاذاله جلاجل وب‌سایت ناسا منتشر کرده باریک. محققان جلاجل مقاله‌ی مذکور ادعا کرده بودند توسط کامپیوتر کوانتومی كلاه خود، قوی‌ترین ابرکامپیوتر موجود جلاجل كره ارض یعنی سامیت (Summit) شرکت IBM را شکست داده‌بضع.

ادعای مذکور تعریف جنون مردم آزاري‌ی برتری کوانتومی باریک. درواقع، برتری کوانتومی به مقصد موقعیتی كلام انجام خواهد شد که کامپیوتر کوانتومی جلاجل ماموریت‌ای مشخص، عملکرد بهتری كره زمين کامپیوتر سنتی كره زمين كلاه خود داغ جا دهد. سيني شرح احوال منتشرشده، کامپیوتر ۵۳ کیوبیتی گوگل یک ماموریت‌ی پردازشی را جلاجل سه دقیقه و ۲۰ ثانیه اعمال داد؛ درحالی‌که ابرکامپیوتر سامیت در عوض اعمال‌وام گذاردن ماموریت‌ی مذکور به مقصد ۱۰ هزار اسم باشليق زمان نیاز داشت.

مقاله‌های مرتبط:

کارشناسان اوباشيگري دستیابی به مقصد برتری کوانتومی را در عوض پایان اسم باشليق ۲۰۱۷ پیش‌بینی کرده بودند. به مقصد‌هرحال، گوگل توسط کامپیوتر ۷۲ کیوبیتی ناميده شده به مقصد Bristlecone نتوانست به مقصد این برتری دستگاه بافندگي یابد؛ چراکه کنترل آن قوچ پردازشی توسط تمركزفكر کافی ممکن نيستي. به مقصد‌هرحال، کامپیوتر Sycamore توسط ۵۳ کیوبیت، موفق شد به مقصد برتری کوانتومی دستگاه بافندگي یابد.

مزیت‌های کامپیوتر کوانتومی

کامپیوتر کوانتومی برخلاف کامپیوترهای سنتی که برمبنای بیت‌های یک یا تلخه کار می‌کنند، مفهوم کیوبیت را در عوض ذخیره‌سازی داده به مقصد‌کار می‌گیرد. هر کیوبیت یا بیت کوانتومی یک سیستم مکانیکی کوانتومی دوفازی باریک. این سیستم خصوصیت منحصربه‌فرد سوپرپوزیشن (انبوه‌نهی) دارد که توانایی اتخاذ هم‌زمان حالت‌های تلخه و یک را به مقصد آن می‌دهد. پوشيدگي این فاز به مقصد‌محض اندازه‌گیری كره زمين بین می‌رود.

کامپیوترهای کوانتومی توسط كريه‌افزارهای قاپو‌ای مانند آن کامپیوترهای کلاسیک ساخته می‌شوند. درواقع، جلاجل این سیستم‌ها نیز در عوض پیاده‌سازی وابسته ها ریاضی كره زمين قاپو‌های NOT و AND كاربرد انجام خواهد شد. خروجی‌‌های کوانتومی به مقصد‌لفظ ذاتی احتمالی هستند؛ درنتیجه، در عوض افزایش تمركزفكر باید آن‌ها را بررسی و در عرض خطاها را نیز جلاجل خروجی‌ها تعمیر انجام بده. به مقصد‌علاوه، خاصیت سوپرپوزیشن به مقصد‌صورتی باریک که در عوض مشاهده‌ی کلی خروجی پردازش کوانتوم باید به مقصد‌نوعی آن را كره زمين بین سرما.

کامپیوتر کوانتومی

سوپرپوزیشن و احيانا، کلیدهایی هستند که کامپیوتر کوانتومی را در عوض چندی وظایف ریاضی خاص کاربردی می‌کنند. توسط افزایش مبنا کیوبیت‌ها، می‌توان میلیون‌ها حالت احتمالی را جلاجل زمان بسیار کوتاه پردازش انجام بده. كره زمين کاربردهای واقعی می‌توان به مقصد بنیان‌ی اعداد بسیار مهتر و شمارش‌ی تبدیل فوریه و گدازش معادلات خطی اشارت انجام بده. به مقصد‌هرحال، کامپیوترهای کوانتومی جلاجل ذات كلاه خود در عوض مقاصد بسیار خصوصی طراحی می‌شوند و درواقع، نمی‌توان آن‌ها را در عوض کلان كره زمين کاربردهای روزمره‌ی پردازش كاربرد انجام بده.

تأثیر برتری کوانتومی ثمار ایمنی

کامپیوترهای کوانتومی توسط تعریف و کارایی عجیب‌وغریب كلاه خود، کاربردهای جذابی جلاجل چندی كره زمين مربوط به حوزه‌های پردازش دارند؛ خصوصا بخش‌هایی که به مقصد عملیات ریاضی پیچیده و تکراری نیاز داشته باشند، كره زمين مزیت‌های رایانش کوانتومی ثنايا خواهند سرما. به مقصد‌ديباچه مثال، مواردی همچون هواشناسی و محرزشدن‌سازی فیزیکی و شیمیایی و رمزنگاری كره زمين مربوط به حوزه‌های کاربردی رایانش کوانتومی هستند.

هواشناسی و محرزشدن‌سازی فیزیکی و شیمیایی كره زمين کاربردهای رایانش کوانتومی هستند

کاربرد رمزنگاری کامپیوترهای کوانتومی اكثراً مردم را می‌ترساند. کامپیوترهای کوانتومی می‌توانند جایگشت‌های ریاضیاتی بسیار زیادی را جلاجل آن گونه باده بي درد کنند؛ درنتیجه، چنین رایانشی توانایی شکستن استانداردهای مرسوم رمزنگاری را جلاجل کسری كره زمين زمان جلاجل مقایسه توسط کامپیوترهای سنتی خواهد داشت. کامپیوتر کوانتومی جلاجل درافتادن تا چه وقت زمان سنج یا حداکثر تا چه وقت سنه، عملیات چندین‌ساله‌ی رمزگشایی را اعمال می‌دهد؛ ازاین‌رو، احتمالا در عوض صفت به خاطرسپردني مفروضات بسیار آلرژي زا، باید جلاجل آینده‌ی نزدیک به مقصد‌كنار زدن پروتکل‌های رمزنگاری جدید و پیچیده‌نمناك باشیم که درمقابل کامپیوترهای کوانتومی پايدار باشند.

الگوریتم‌‌های رمزنگاری فردا جلاجل بازارگاه رمزارزها هم کاربرد دارند و در عوض وقايه كره زمين کیف‌زروسيم‌ها و تأیید تراکنش‌ها كاربرد می‌شوند. هنوز مشخص نیست آیا کامپیوتر گوگل توانایی شکستن الگوریتم‌های کنونی را دارد؟ به مقصد‌هرحال، ظرفیت رشد سریع رایانش کوانتومی احيانا شکسته‌كشته شدن پروتکل‌ها را جلاجل اسم باشليق‌های پیش‌ رو تقویت می‌کند.

کامپیوتر کوانتومی

خوشبختانه کامپیوترهای کوانتومی هنوز مسافر‌ی زیادی مادام تجاری‌كشته شدن دارند. آن‌ها هنوز جلاجل محب تآميز‌ی توسعه آرامش طلب دارند و زیادتر در عوض تحقیقات عملی و خير شکستن رمزهای امنیتی کاربران كاربرد می‌شوند. درنهایت، استانداردهای رمزنگاری يابس‌ناخواه باید به شدني پیدا کنند مادام كره زمين هرگونه سوءاستفاده جلاجل آینده گریز شود.

بررسی ادعای برتری کوانتومی گوگل

باآنكه گوگل دسترسی به مقصد برتری کوانتومی را به مقصد‌ديباچه دستاوردی مهتر مطرح می‌کند، کلان كره زمين رقبا باوري زیادی به مقصد موفقیت نهایی آن‌ها ندارند. بدون شك‌طورکه كلام شد، برتری کوانتومی، یعنی کامپیوترهای کوانتومی كره زمين همال‌های سنتی قوچ و کارایی بیشتری داشته باشند؛ تعریفی که جلاجل ذات كلاه خود مقام بگومگو باریک.

گوگل اسم مكلف‌ای درخور اطفال کامپیوترهای کوانتومی را جلاجل آزمایش واصل کرده باریک

داریو گیل، مدیر تحقیقات IBM واز فعالان جدی بازارگاه رایانش کوانتومی، ادعای گوگل را كره زمين ازاصل ابل می‌داند. او تحقیق گوگل را هیبت‌ای آزمایشگاهی می‌خواند که كره زمين اوباشيگري و توسط تيرخور مشخص در عوض پیاده‌سازی روند کوانتومی طراحی شد و کاربرد واقعی ندارد. به مقصد‌ تعبیر افزونتر، تحقیق گوگل روی مربوط به حوزه‌ی بسیار محدودی كره زمين رایانش متمرکز صفت بويناك که مفروضات زیادی كره زمين ظرفیت‌های زیادتر کامپیوتر به مقصد‌دستگاه بافندگي نمی‌دهد.

کشورچاد ریگتی، كره زمين مدیران اجرایی سابق IBM، درمقابل اظهارنظر شهر پیشین می‌گوید نبا جدید آن گونه‌ای بااستعداد و تاریخی در عوض آدمي زاد و علم محسوب انجام خواهد شد. دنیل لیدار، استاد مهندسی دانشگاه کالیفرنیای‌جنوبی، هم به مقصد اهمیت دستاورد گوگل اذعان می‌کند. گوگل جلاجل فرایند آزمایش كلاه خود تداخل کیوبیت (crosstalk) را کاهش داد که درنتیجه، نرخ خطای کامپیوتر را جلاجل مقایسه توسط رقبا به مقصد‌مقیاس چشمگیری کاهش می‌دهد. همین رویکرد محض اين كه‌نگاه خشم آلود كره زمين کاربردی‌توافق داشتن دستاورد، بي آغازي به مقصد روبروي هم قرار گرفتن مهمی جلاجل رایانش کوانتومی محسوب انجام خواهد شد.

کامپیوتر کوانتومی گوگل

پیامد موفقیت گوگل جلاجل آزمایش اخیر و دستیابی به مقصد نرخ خطای کمتر، جلاجل محب تآميز‌ی اولا به مقصد‌لفظ توانایی آن‌ها جلاجل افزایش ابعاد کامپیوترهای کوانتومی دیده انجام خواهد شد. کیوبیت‌های زیادتر توسط نرخ خطای کمتر به مقصد‌معنای افزایش قوچ پردازش کامپیوترهای کوانتومی خواهد صفت بويناك که آن‌ها را در عوض گدازش هم تراز و هم سان بسیار پیچیده دردسترس می‌کند. درنهایت، فعالیت‌های بیشتری هم باید جلاجل آینده جلاجل بخش قابلیت دستور كار‌ریزی کامپیوترها اعمال شود.

درپایان، فراموش نکنید کامپیوترهای کوانتومی در عوض چندی وظایف محصول درخور اطفال هستند؛ چراکه خرجیی ساخت و به مقصد‌کارگیری و دستور كار‌نویسی آن‌ها بسیار زیاد باریک. پیچیدگی اینچنینی، یعنی رایانش کوانتومی احتمالا فرد جلاجل وظایف بسیار خاص کاربرد خواهد داشت؛ پوشيدگي هیچ‌یک كره زمين این ميراث ها، باعث کاهش اهمیت برتری کوانتومی گوگل نمی‌شوند. ناگفته نماند توسط توجه به مقصد نبا منتشر شده، فردا می‌دانیم کامپیوترهای کوانتومی زیاد كره زمين همیشه به مقصد واقعیت نزدیک شده‌بضع.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *