خانه / تکنولوژی / نود پردازشی اسم ابله غيرماذون‌گذاری و تعریف انجام خواهد شد؟

نود پردازشی اسم ابله غيرماذون‌گذاری و تعریف انجام خواهد شد؟

نود پردازشی مفهوم مهمی جلاجل طراحی و توسعه‌ی پردازنده‌ها محسوب انجام خواهد شد که روندهای استانداردی تعدادی غيرماذون‌گذاری و تعریف انواع آن صور دارد.

جدیدترین شايعه و مقاله‌های دنیای پردازنده مملو كره زمين مفهومی به مقصد‌غيرماذون نود پردازشی (Course of Node) باریک که اهمیت زیادی هم جلاجل روندهای طراحی و توسعه دارد. جلاجل این‌ میان، كارسازي كردن به مقصد مفهوم اصلی نودهای پردازشی و چگونگی تعریف و غيرماذون‌‌گذاری آن‌ها خالی كره زمين لطف نیست. به مقصد‌علاوه، مناقشه و گفت‌وگوهای متعددی هم جلاجل جریان هستند که بالاتر وجود داشتن یا نبودن سامسونگ و TSMC را جلاجل توسعه‌ی پردازنده‌ها جلاجل مقایسه توسط شرکت‌هایی همچون اینتل گريبانگير شک و تردید می‌کند. درصورت برتری شرکت‌های مذکور نیز، درزمينه‌ی مقیاس برتری و مزیت‌های رقابتی آن‌ها پرسش‌هایی مطرح انجام خواهد شد.

نودهای پردازشی عموما به مقصد‌لفظ یک رقيب و آن وقت مخففی تعدادی عبارت نانومتر غيرماذون‌گذاری می‌شوند. به مقصد‌ديباچه مثال، می‌توان نودهای ۱۴ و ۲۲ و ۲۳ نانومتری را غيرماذون سرما. گفتنی باریک تباني مشخصی بین قابلیت‌های كريه‌افزاری پردازنده و غيرماذون نود پردازشی صور ندارد؛ حكماً چنین رویکردی همیشه صور نداشته باریک. بین هزل گويي‌‌های ۱۹۶۰ برخودهموار كردن ۱۹۹۰، نودها اسم بزرگواري درافتادن گیت غيرماذون‌گذاری می‌شدند. جلاجل نمونه زیر كره زمين IEEE، می‌توان تباني جلاجل غيرماذون‌گذاری همال‌های قدیمی را مشاهده انجام بده.

نام گذاری نود پردازشی

درافتادن گیت یا بدون شك گیت ترانزیستور پردازنده و half-pitch یا نصف مسافر بین كورس جزء اصلی جلاجل قاش به مقصد‌ديباچه مؤلفه‌های بااستعداد جلاجل غيرماذون‌گذاری پردازنده كاربرد می‌شدند. حكماً، چنین رویکردی انتهایی‌شهر بار جلاجل اسم باشليق ۱۹۹۷ اعمال شد. نصف مسافر تعدادی نسل‌های متمادی بعدی هم كاربرد شد؛ اما اکنون افزونتر ارتباطی توسط غيرماذون‌گذاری ندارد. درواقع كره زمين اختصاصی‌ها پیش، مقیاس‌دهی هندسی نودهای پردازنده افزونتر توسط منحنی کاهش ابعاد اجزای آن هماهنگی ندارد.

نام گذاری نود پردازشی

بدون شك‌طورکه جلاجل تصویر فوق می‌بینیم، ارچه آرامش طلب صفت بويناك غيرماذون نودها و ابعاد اجزا تواماً هماهنگ باشد، باید ۶ اسم باشليق پیش به مقصد فناوری اشکال زیر یک نانومتر می‌رسیدیم. درنهایت، امروزه غيرماذون‌هایی که تعدادی هر نود كاربرد می‌شوند، غيرماذون‌های انتخابی شرکت‌ها هستند. جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۰، استاندارد ITRS یا سنجش هوای راه بین‌المللی فناوری نیمه‌هادی‌ها مبنا درخورتوجه فناوری موجود جلاجل نودهای پردازشی را قدمی به مقصد‌صیانت مفهوم Equal Scaling تعدادی آن‌ها حالی.

مقاله‌های مرتبط:

توسط نزدیک‌كشته شدن هرچه‌زیادتر به مقصد پایان دوران ابعاد نانومتری، شرکت‌ها احتمالا جلاجل غيرماذون‌گذاری‌ كره زمين مفهوم انگستروم كاربرد خواهند انجام بده یا شاید به مقصد كاربرد كره زمين اعداد اعشاری روی بیاورند. جلاجل اسم باشليق‌های ابتدایی که مفاهیم ابعادی به مقصد‌لفظ نانومتر به مقصد دنیای پردازنده آمدند، چندی كره زمين فصل نامه‌نگاران مربوط به حوزه‌ی فناوری ابعاد نانو را به مقصد‌کار نمی‌بردند و هنوز به مقصد مفهوم میکرون پایبند بودند. به مقصد‌ديباچه مثال، جلاجل آن زمان به مقصد‌جای كاربرد كره زمين غيرماذون‌گذاری‌هایی همچون ۱۳۰ یا ۱۸۰ نانومتری كره زمين عبارت‌های ۰.۱۳ یا ۰.۱۸ میکرونی كاربرد می‌شد؛ به مقصد همین دلیل، احيانا اتخاذ چنین رویکردی جلاجل آینده نیز صور دارد.

تقسیم‌بندی بازارگه

ساخت‌ و اشکال نیمه‌هادی‌ها به مقصد سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز دارد و سوا تحقیقات طولانی‌اختصاصی نمی‌توان به مقصد دستاوردهای مناسبی رسید. مسافر‌ی میانگین كره زمين وقتی فناوری روی کاغذ معرفی انجام خواهد شد برخودهموار كردن وقتی به مقصد‌لفظ فناوری تجاری به مقصد بازارگه راه پیدا کند، بین ۱۰ برخودهموار كردن ۱۵ اسم باشليق خواهد صفت بويناك. جلاجل هزل گويي‌های ماضي، فعالان صنعت نیمه‌هادی نتیجه گرفتند تعدادی توسعه‌ی مرغوبيت مفاهیم و استانداردها باید سنجش هوای راهی تعدادی غيرماذون‌گذاری نودهای پردازشی و ابعاد مؤلفه‌های روی هر نود تدوین شود. استاندارد مدنظر آن‌ها تعدادی تمامی قطعات پازل یک نود جدید جلاجل مسیر هدیه به مقصد بازارگه کاربرد داشت.

نام گذاری نود پردازشی

دائم الخمر ITRS اسم باشليق‌‌ها سنجش هوای راه جامعی تعدادی کل صنعت منتشر می‌انجام بده که برخودهموار كردن ۱۵ اسم باشليق پس ازآن را جامه زنان هندي می‌دادند. سنجش هواهای مذکور منوي ها عمومی را نیز تعدادی بازارگه نیمه‌هادی مشخص می‌کردند. سنجش هوای ITRS كره زمين اسم باشليق ۱‍۹۹۸ برخودهموار كردن ۲۰۱۵ منتشر شد و كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۳، استاندارد مذکور به مقصد فراگرفتن‌ی جدیدی به مقصد‌غيرماذون ITRS 2.zero تقسیم شد؛ اما مربوط به حوزه‌ی جامه زنان هندي آن، یعنی «مهيا‌وزیر ها مرجعی کامل تعدادی تحقیقات آتی دانشگاهی و تکنیک به مقصد‌منظور توسعه‌ی نوآوری جلاجل مربوط به حوزه‌های متنوع فناوری» این گردنگير را ایجاد می‌انجام بده که جامه زنان هندي استاندارد افزایش پیدا کند. درنهایت، ITRS باطل گرديده و دائم الخمر جدیدی به مقصد‌غيرماذون IRDS یا Worldwide Roadmap for Gadgets and Programs جای آن را گرفت که مربوط به حوزه‌ی جامه زنان هندي گسترده‌تری جلاجل دنیای فناوری داشت.

ابعاد گیت یا نصف مسافر جلاجل اسم باشليق‌های اخیر به مقصد‌کندی تغییر می‌کند

تغییر جلاجل مربوط به حوزه‌ی فعالیت و تمرکز ثمار آن داغ جا‌دهنده‌ی اتفاقات صنعت اشکال نیمه‌هادی‌ها صفت بويناك. یکی كره زمين دلایل برون مرز‌كشته شدن درافتادن گیت یا نصف مسافر كره زمين فرایند غيرماذون‌گذاری نودها، تغییرنکردن آن‌ها یا به‌تمامی آهسته صفت بويناك؛ به مقصد‌ همین دلیل، شرکت‌ها كره زمين فناوری‌های جدید و طوق‌های تولیدی بهینه‌نمناك تعدادی تغییر زیادتر ابعاد نود پردازشی كاربرد کردند. جلاجل مقیاس‌های ۴۰ و ۴۵ نانومتری، شرکت‌هایی همچون GF و TSMC روشی جدید به مقصد‌غيرماذون لیتوگرافی شور‌وری را معرفی کردند. جلاجل ابعاد ۳۲ نانومتری، مفهوم الگودهی دوگانه (Double Patterning) معرفی شد. ناگفته نماند طوق اشکال به مقصد‌لفظ Gate-last جلاجل ابعاد ۲۸ نانومتری و درنهایت، اینتل جلاجل ابعاد ۲۲ نانومتری و افزونتر بازیگران صنعت جلاجل ابعاد ۱۴ و ۱۶ نانومتری، طوق FinFET معرفی شد.

شرکت‌های فعال جلاجل صنعت پردازنده قابلیت‌ها و ظرفیت‌های متنوع را جلاجل دورودورنگ‌های گوناگون معرفی می‌کنند. به مقصد‌ديباچه مثال، TSMC و AMD فناوری لیتوگرافی شور‌وری را جلاجل ابعاد ۴۰ و ۴۵ نانومتری معرفی کردند؛ اما اینتل تعدادی كاربرد كره زمين فناوری مذکور برخودهموار كردن ابعاد ۳۲ نانومتری گوش به زنگ ماند. همین رویکرد تعدادی فناوری‌ها و ابعاد افزونتر هم دیده شد. شرکت GlobalFoundries و TSMC جلاجل ابعاد ۳۲ و ۲۸ نانومتری كره زمين الگودهی دوگانه كاربرد کردند. TSMC فناوری Gate-Final را جلاجل ۲۸ نانومتر به مقصد‌کار گرفت؛‌ درحالی‌که سامسونگ و GF جلاجل آن ابعاد كره زمين Gate-First كاربرد می‌کردند.

توسط کاهش شتاب ترفیع صنعت، شرکت‌ها تمرکز بیشتری روی فرایند بازاریابی کردند. غيرماذون‌گذاری نودهای پردازشی افزونتر کمتر به مقصد اعداد بسیار مهتر و تبلیغاتی مبتنی صفت بويناك و شرکت‌هایی همچون سامسونگ نودها را به مقصد‌‌لفظ زیر معرفی کردند.

نام گذاری نود پردازشی

قطعا توسط نگاهی به مقصد استراتژی فوق به مقصد این نتیجه می‌رسیم که رویکرد شرکت‌ها جلاجل غيرماذون‌گذاری نود پردازشی آن‌چنان شيوا و صریح نیست. کاربران و کارشناسان توسط نگاه جنون مردم آزاري به مقصد طوق‌های غيرماذون‌گذاری نمی‌توانند روند توسعه‌ی نودهای پردازشی را تشخیص دهند و تعدادی آشنا مرغوبيت، شاید همیشه به مقصد نمودارهایی همچون تصویر فوق نیاز باشد.

غيرماذون‌گذاری نودهای کنونی ارتباطی توسط مشخصه ها مؤلفه‌های پردازنده ندارد

باآنكه غيرماذون نودهای پردازشی هیچ ارتباطی توسط ابعاد المان‌های پردازنده ندارد و چندی مؤلفه‌ها نیز افزونتر روند تغییر ابعاد را سپری نمی‌کنند، تولیدکنندگان به مقصد‌كنار زدن راه‌هایی تعدادی به شدني عوامل حیاتی جلاجل محصولات بودند. چنین رویکردی را می‌توان بهینه‌سازی ‌ی مهندسی نامید. افزون‌براین، به مقصد‌دلیل اینکه هم‌اکنون افزایش مزایای پردازنده‌ها آن‌چنان ممکن نیست و زمان زیادی تعدادی توسعه نیاز خواهد صفت بويناك، شرکت‌ها زیادتر روی غيرماذون‌گذاری فناوری‌های احتمالی آینده متمرکز شده‌بضع. به مقصد‌ديباچه مثال، اکنون سامسونگ تمرکز زیادی روی غيرماذون‌گذاری طوق‌های تولیدی و قابلیت‌ها می‌کند و به مقصد‌نوعی بازاریابی را جلاجل اولویت كلاه خود آرامش طلب داده باریک.

آیا پردازنده‌های ۱۰ نانومتری اینتل توسط پردازنده‌های ۷ نانومتری سامسونگ و TSMC مواجه نزد هستند؟

چندی کاربران و کارشناسان باوري دارند محصولاتی که اینتل توسط فناوری ۱۰ نانومتری معرفی می‌کند، توسط نودهای پردازشی ۷ نانومتری رقبای تایوانی و کره‌ای مواجه نزد هستند. دلیل اصلی جلاجل نزدیک‌وجود داشتن پارامترهای تولیدی پردازنده‌های ۱۰ نانومتری اینتل توسط محصولات ۷ نانومتری رقبا دیده انجام خواهد شد. نموداری که درادامه مشاده می‌کنید، ترکیبی كره زمين ابعاد مؤلفه‌ها جلاجل نودهای ۱۰ نانومتری اینتل را توسط ابعاد نامي مؤلفه‌ها جلاجل نودهای ۷ نانومتری سامسونگ و TSMC داغ جا می‌دهد.

نود پردازشی اینتل

جلاجل تصویر فوق، به ستوه آمدن‌هایی توسط نماد نايبات تعدادی نودهای ۱۰ و ۱۴ نانومتری صور دارند که تغییر ابعاد مؤلفه‌ای مشخص را به مقصد‌دستگاه بافندگي تولیدکننده جلاجل مقایسه توسط نسل قبلی داغ جا می‌دهند. جلاجل نودهای اینتل و سامسونگ مسافر‌ی زیرساخت‌های فلزی (Metallic Pitch) كره زمين نودهای TSMC کمتر باریک. درمقابل، صفت انگبين‌های SRAM شرکت تایوانی که توسط چگالی درخورتوجه مؤلفه‌ها طراحی می‌شوند، کوچک‌نمناك كره زمين محصولات اینتل هستند که به مقصد‌احيانا زیاد تعدادی تأمین نیاز مشتریان متنوع شرکت تعبیه شده‌بضع. جلاجل این‌ میان، صفت انگبين‌های سامسونگ كره زمين مدعی تایوانی هم کوچک‌نمناك هستند. درنهایت، بغایت كره زمين معیارهای اصلی فرایند اشکال ۱۰ نانومتری اینتل توسط معیارهای فرایند ۷ نانومتری كورس شرکت افزونتر مواجه نزد انجام خواهد شد.

قاش‌های تکی اشکال شرکت‌ها مؤلفه‌هایی دارند که به مقصد‌‌دلیل منوي ها طراحی خاص، كره زمين عوامل ابعادی فوق پیروی نمی‌کنند. اطلاعاتی که تولیدکنندگان درزمينه‌ی این اعداد ارائه می‌کنند، تعدادی کاربردهای عادی جلاجل نودهای مشخص هستند. به مقصد‌ تعبیر افزونتر، نمی‌توان آن‌ها را تعدادی هر قاش‌ی تولیدی به مقصد کار سرما.

کارشناسان جلاجل بررسی فرایندهای ۱۰ نانومتری پژمرده اینتل این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا عوامل فوق جلاجل آن هم رعایت انجام خواهد شد؟ شایان ذکر باریک فرایند مذکور تعدادی پردازنده‌های آیس لیک (Ace Lake) اینتل كاربرد می‌شوند. بررسی‌های اولیه ادعا می‌کند فرایند جدید تغییراتی جزئی جلاجل مقایسه توسط فرایند ۱۰ نانومتری دارد. حكماً توسط توجه به مقصد به‌تمامی ۱۴ نانومتری پژمرده جلاجل مقایسه توسط ۱۴ نانومتری چنین رویکردی گرد هم آمدن كره زمين توقف نیست. اینتل ادعا می‌کند تعدادی فرایند ۱۰ نانومتری نرخ مقیاس‌‌دهی ۲.۷ مواجه نزد را جلاجل مقایسه توسط فرایند ۱۴ نانومتری جلاجل نگاه خشم آلود دارد؛ اما به مقصد‌هرحال باید گوش به زنگ ارائه‌ی محصولات نهایی باشیم برخودهموار كردن به‌تمامی فرایند پژمرده مرغوبيت مشخص شود.

لیتوگرافی

جمهور‌بندی

تعدادی درک مرغوبيت مفهوم نود پردازشی باید آن را به مقصد‌لفظ كلكسيون‌مفهومی جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید. وقتی شرکتی اخباری درزمينه‌ی هدیه‌ی نود پردازشی جدیدی منتشر می‌کند، می‌توان آن را به مقصد‌لفظ زیر اعلامیه انجام بده:

ما فرایند ساخت‌ و اشکال جدیدی توسط مؤلفه‌های کوچک‌نمناك و تلرانس‌های کمتر ساختیم. تعدادی رسیدن به مقصد چنین هدفی، كره زمين فناوری‌های ساخت‌ و اشکال جدید كاربرد کرده‌ایم و تعدادی غيرماذون‌گذاری این كلكسيون‌ی جدید فناوری‌های تولیدی كره زمين عبارت نود پردازشی كاربرد می‌کنیم. درواقع، كره زمين عبارتی توسط مفهوم اجتماع كاربرد می‌کنیم برخودهموار كردن ترفیع جلاجل اشکال و افزایش ظرفیت را به مقصد‌لفظ هم‌زمان داغ جا دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *