خانه / تکنولوژی / نتفلیکس به چه طريق توسط كاربرد كره زمين سيركننده‌شناسی هیبت کاربری را به شدني می‌دهد؟

نتفلیکس به چه طريق توسط كاربرد كره زمين سيركننده‌شناسی هیبت کاربری را به شدني می‌دهد؟

نتفلیکس علاوه ثمار محتوای اختصاصی و الفبايي‌ای، توسط پیشنهاد محتوای درخور اطفال به مقصد کاربران، آن‌ها را به مقصد كاربرد‌ی هرچه‌زیادتر كره زمين سرویس كلاه خود علاقه‌مند می‌کند.

نتفلیکس را می‌توان یکی كره زمين معدود شرکت‌هایی حالی که هیبت‌ی کاربری بی‌نقصی را به مقصد مشترکان كلاه خود ارائه می‌کند. امروزه، نتفلیکس تعدادی کثیر كره زمين مردم كره ارض حکم معنای سرگرمی را دارد. جالب باریک بدانید ۱۵ درصد كره زمين ترافیک کل اینترنت را این سرویس اشغال می‌کند. به مقصد‌هرحال، هیبت‌ی کاربری جلاجل نتفلیکس به مقصد‌ديباچه پیش‌مشي صنعت سرگرمی شناساننده انجام خواهد شد؛ درنتیجه، آن‌ها کار سختی تعدادی صفت به خاطرسپردني پیش‌گامی و تکامل همیشگی جلاجل پیش دارند.

مقاله‌های مرتبط:

نتفلیکس توسط كاربرد كره زمين آزمایش به موجب علوم شرعي تثبیت‌شده‌ی سيركننده‌شناسی، تکامل همیشگی را جلاجل سرویس و هیبت‌ی کاربری كلاه خود جاری می‌کند. ازآنجاکه این سرویس به موجب اشتراک فعالیت می‌کند، به مقصد‌راحتی می‌توان مفید وجود داشتن یا نبودن راهکارهای گوناگون هیبت‌ی کاربری را جلاجل آن مشخص انجام بده. به مقصد‌ديباچه مثال، می‌توان توسط مشاهده‌ی مبنا مشتریانی که سرویس كلاه خود را واي می‌کنند، بیانات به مقصد هیبت‌ی کاربری جدید را واپسین و فرایندها را بهینه‌سازی انجام بده. درادامه‌ی این موضوع بحث زومیت، به مقصد چندی كره زمين علوم شرعي سيركننده‌شناسی اشارت می‌کنیم که نتفلیکس توسط ثنايا‌گیری كره زمين آن‌ها، هیبت‌ی کاربری كلاه خود را به شدني می‌بخشد.

۱. مايه عمل درعوض

سيني یکی كره زمين علوم شرعي اجتماعی به مقصد‌غيرماذون «عمل درعوض»، بيگانگان در محاصره قرار گرفتن هر عمل واحد وزن معادل، عکس‌العمل واحد وزن معادل كره زمين كلاه خود اثر داغ می‌دهند؛ به مقصد‌همین‌دلیل، وقتی فردی به مقصد شما لطف می‌کند، به مقصد او عاطل دِین می‌کنید. رابرت سیالدینی جلاجل کتاب Affect: The Psychology of Persiasion اشارت‌ی عمیقی به مقصد مايه عمل درعوض می‌کند و می‌گوید تعدادی به مقصد‌دستگاه بافندگي‌استدلال كردن چیزی، اوباشيگري باید بخشش را بیاموزیم.

نتفلیکس

نتفلیکس به چه طريق كره زمين این مايه كاربرد می‌کند؟

نتفلیکس كره زمين مشتریان كلاه خود می‌پرسد: «پیش كره زمين مندرج اشتراک جلاجل نتفلیکس، تمایل دارید چون كه چیزی بدانید؟» پاسخی که بیشترین مبنا را به مقصد كلاه خود اختصاص داد (۴۶ درصد كره زمين شرکت‌کنندگان) این صفت بويناك: «داده ها كره زمين تمامی فیلم‌ها و سریال‌های موجود جلاجل سرویس». نتفلیکس جلاجل بیانات به مقصد جواب کاربران، محتوای دردسترس را جلاجل ورقه‌ی اصلی وب‌سایت كلاه خود به مقصد‌نمایش گذاشت. هیبت‌ی به مقصد‌دستگاه بافندگي‌وارد به ذهن نتیجه‌ی جالبی به مقصد‌هم محفل داشت. نمایش حجم زیادی كره زمين محتوا به مقصد کاربران موجب حس ها‌پرتی آن‌ها می‌شد؛ درنتیجه، کثیر كره زمين آن‌هایی که محتوای موجود جلاجل ورقه‌ی اولا را باده بي درد کرده بودند، هیچ‌گاه تعدادی مندرج اشتراک اقدام نکردند. درنهایت، می‌توان امکان باده بي درد و نمایش کل کاتالوگ محتوای نتفلیکس را رویکردی شکست‌خورده حالی.

توسط اثر داغ‌وام گذاردن بخشی كره زمين محتوای دردسترس، کاربر به مقصد تماشای کل کاتالوگ محصولات متمایل انجام خواهد شد

شکست جلاجل هیبت‌ی اولا و نمایش تمامی محتوای موجود به مقصد کاربران، باعث تغییر روند طراحی جلاجل نتفلیکس شد. طراحان بازهم كره زمين مايه عمل درعوض كاربرد کردند؛ اما این‌شهر بار فرد تصویری كاربرد شد که کلیت کاتالوگ کامل را نمایش می‌داد. درواقع، کاربران افزونتر امکان باده بي درد همه‌ی کاتالوگ محتوا را نداشتند. توسط نمایش اشاره با گوشه چشم‌اندازی کلی كره زمين محتوای موجود به مقصد‌جای امکان باده بي درد کامل، مشتریان تمایل بیشتری تعدادی مندرج‌غيرماذون جلاجل دورودورنگ‌ی آزمایشی رایگان داشتند که درصد فراوانی كره زمين آن‌ها بعدا به مقصد مشتریان مندرج‌نامی تبدیل شدند.

۲. اجاره دهنده مهمانی شب هنگام

«اجاره دهنده مهمانی شب هنگام» می‌گوید مردم به مقصد تمرکز ثمار اطلاعاتی متمایل هستند که به مقصد آن‌ها مرتبط انجام خواهد شد. به مقصد‌علاوه، این اجاره دهنده می‌‌گوید ارچه رویکردی عمیق‌نمناك داشته باشیم، محتوای مرتبط آثاری خارق‌العاده به مقصد‌هم محفل خواهد داشت. اکسنچر جلاجل یکی كره زمين مطالعه‌های اخیر كلاه خود نتایج جالبی كره زمين به مقصد‌کارگیری طوق‌های شخصی‌سازی برگيري انجام بده که تأثیر مستقیمی ثمار روال خرید کاربران دارند:

  • داده ها كره زمين غيرماذون: ۵۶ درصد كره زمين مشتریان تمایل دارند كره زمين فروشنده‌ای خرید کنند که آن‌ها را به مقصد‌غيرماذون می‌شناسد؛
  • داده ها كره زمين ماضي: ۶۵ درصد كره زمين مشتریان تمایل دارند كره زمين فروشنده‌ای خرید کنند که تاریخچه‌ی خرید آن‌ها را می‌داند؛
  • داده ها كره زمين علایق و نیازها: ۵۸ درصد كره زمين مشتریان تمایل دارند كره زمين فروشنده‌ای خرید کنند که گزینه‌هایی را به موجب خریدهای قبلی پیشنهاد می‌دهد.

نتفلیکس

پیاده‌سازی اجاره دهنده مهمانی شب هنگام جلاجل هیبت‌ی کاربری

نتفلیکس كلاه خود را غرقابه جلاجل هیبت و نیازهای کاربران معرفی و مبارزه می‌کند هیبت‌ای کاملا شخصی‌سازی‌شده تعدادی آن‌ها مهيا کند. جلاجل این سرویس، بخشی پیشنهادی به مقصد‌غيرماذون Since you watched صور دارد که پیشنهادهای جدید را به موجب هیبت‌های قبلی به مقصد کاربر ارائه می‌کند. همین بخش را می‌توان همال‌ای كره زمين پیاده‌سازی اجاره دهنده مهمانی شب هنگام حالی. آمارها اثر داغ می‌دهد زیاد كره زمين ۸۰ درصد كره زمين دستور كار‌هایی که کاربران نتفلیکس جلاجل كورس اسم باشليق ماضي تماشا کردند، به مقصد‌لفظ مستقیم كره زمين موتور پیشنهاد سرویس دریافت شده باریک. درواقع، جست‌وجوی مستقیم تعدادی محتوا وعاء کمتری جلاجل تماشای دستور كار‌ها داشت.

۳. انزجارآميز كره زمين بیکاری

تحقیقات جدید جلاجل مربوط به حوزه‌ی سيركننده‌شناسی و شادی و هیبت‌ی کاربری اثری به مقصد‌غيرماذون انزجارآميز كره زمين بیکاری را کشف کرده‌بضع. جلاجل تعریف این اجاره دهنده، می‌خوانیم مردم زمانی‌ گشاده رو‌ترند که مشغول به مقصد اعمال کاری باشند و حتی ارچه آن‌ها را مجبور به مقصد اشتهازا کنیم، بازهم گشاده رو‌نمناك خواهند شد.

پیاده‌سازی انزجارآميز كره زمين بیکاری جلاجل هیبت‌ی کاربری

تعدادی مشغول‌وزیر ها بيگانگان، فرد باید اطلاعاتی به مقصد آن‌ها بدهیم که توسط آن درگیر شوند. انیمیشن و بازی (گیمیفیکیشن) و جلوه‌های بصری تأثیرگذاری زیادی دارند. نتفلیکس رویکرد جالبی جلاجل پیاده‌سازی اجاره دهنده انزجارآميز كره زمين بیکاری دارد. هیبت‌ی کاربری آن‌ها شما را مجبور می‌کند جلاجل زمان باده بي درد عناوین، تریلر آن‌ها به مقصد‌لفظ خودکار تماشا کنید. توزيع شدن خودکار تریلرها تعدادی کثیر كره زمين کاربران نتفلیکس ناخوشایند محسوب انجام خواهد شد؛ اما مزایای آن برایش زیاد كره زمين خرجیها بوده باریک.

نتفلیکس

نتیجه‌گیری

نتفلیکس جلاجل هزل گويي‌ی ماضي تغییر و تحول عظیمی خلف وعده‌كله دار گذاشت. این به‌تمامی و بهینه‌سازی‌ها به مقصد‌‌دلیل فرهنگ طراحی مبتنی‌ثمار علوم شرعي «آزمایش و یادگیری» ممکن شد. نیوین لینگار، مدیر ارشد طراحی محصول، فلسفه‌ی آزمایش نتفلیکس را این‌نوع گزارش ها می‌دهد:

کثیر كره زمين ایده‌های هیبت‌ی کاربری ما، به موجب A/B آزمایش شده‌بضع؛ درنتیجه، می‌توانیم بفهمیم طراحی‌ها چون كه تأثیری ثمار جذب مشتری یا رضایت آن‌ها جلاجل سرتاسر كره ارض می‌گذارند. نتیجه‌ی آزمایش‌ها به مقصد ما کمک می‌کند روی بااستعداد‌ترین مناسبت ها متمرکز شویم. ما باور داریم که آزمون‌های A/B بیشترین مفروضات مطمئن را تعدادی درک نیاز مردم كره زمين سرویس‌هایمان مهيا می‌کنند.

کاملا مشخص باریک تعدادی آزمایش و بهینه‌سازی علوم شرعي سيركننده‌شناسی روی هیبت‌های کاربری، باید فرهنگی كره زمين آزمایش را پیاده‌سازی کنیم. دکمه‌ای جادویی یا راهکاری طلایی تعدادی تبدیل برندتان به مقصد برندی مبتنی‌ثمار آزمایش صور ندارد. فرایند مذکور، فرایندی سخت محسوب انجام خواهد شد که نیازمند همدستی نزدیک طراحان توسط بخش‌های متنوع بازاریابی، محصول، فناوری مفروضات، عملیات و افزونتر تیم‌های دیجیتال خواهد صفت بويناك. درنهایت، ارچه رویکرد را به مقصد‌نیکی پیاده‌سازی کنید، مزایای زیادی به مقصد‌هم محفل خواهد داشت. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *