خانه / تکنولوژی / معکوس كشته شدن روند خلف نشینی یخ‌ها جلاجل جنوبگان جلاجل قريب ۱۰ هزار اسم باشليق پیش

معکوس كشته شدن روند خلف نشینی یخ‌ها جلاجل جنوبگان جلاجل قريب ۱۰ هزار اسم باشليق پیش

روند خلف‌نشینی تلريگ‌های یخ شهربان‌ی جنوبگان غربی قطب جنوب پشت بام كره زمين بازپسین عصر یخبندان جلاجل قريب ۱۰ هزار اسم باشليق پیش معکوس شده باریک.

یافته‌های جدید، اثر داغ می‌دهد که قريب ۱۰ هزار اسم باشليق پیش و پشت بام كره زمين بازپسین عصر یخبندان، روند خلف‌نشینی تلريگ‌های یخ جنوبگان غربی برعکس شده باریک. این فهمید توسط فرضیات شهر پیشین جلاجل تناقضی آشکار باریک. جلاجل حقیقت كلاه خود فرایند پيمان رفتن این فرایند را به دنياآمدن کرده باریک: آسوده شدن كره زمين وزن یخ موجب تبيره نيرو گرفتن روبه راه كردن‌ی زمین و يكم پیشروی دوباره‌ی ورقه‌ی یخی شده باریک. باآنكه این مکانیسم بسیار آهسته‌نمناك كره زمين آن باریک که بتواند كره زمين افزایش مساحت گيري پيمان دریا که ثمار تاثير کاهش تلريگ‌های یخی قطب جنوب همزباني افتاده، نهی کند. احكام کاهش سریع جلاجل معیار انتشارات گازهای گلخانه‌ای، عاملی باریک می‌تواند موجب توقف این روند شود.

مقاله‌های مرتبط:

تورستن آلبریت كره زمين موسسه‌ی تحقیقات پستدام و یکی كره زمين نویسندگان این مقاله که جلاجل ژورنال Nature منتشر شد، گفت:

باريتعالي كشته شدن پشت بام كره زمين بازپسین عصر یخبندان موجب واپسین رفتن تدریجی تلريگ‌های یخی جنوبگان غربی شد. این امر طی دورودورنگ‌ای هزار ساله، موجب پشت بام‌روی زیاد كره زمين هزار کیلومتری جلاجل بخش‌های عظیمی كره زمين این شهربان شد که كره زمين نگاه خشم آلود مقیاس زمان زمین‌شناسی واقعا شتاب بالایی باریک. ما تشخیص داده‌ایم که جلاجل مناطقی، این فرایند معکوس شده باریک. جلاجل این نواحي به مقصد‌جای فروپاشی، ورقه‌ی یخی برخودهموار كردن ۴۰۰ کیلومتر رشد کرده باریک؛ باآنكه این همزباني ده هزار اسم باشليق زمان برده باریک. توسط فرض شتاب کنونی به‌تمامی اقلیمی جلاجل نتیجه‌ی كاربرد كره زمين نفت‌های فسیلی، این مکانیسمی که ما شناساننده‌ایم مع الاسف به مقصد‌اندازه‌ای سریع نیست که بتواند كره زمين صفحات یخ امروزی جلاجل روبه رو شوق زده كشته شدن و جلاجل نتیجه افزایش مساحت گيري پيمان دریا محافظت کند.

پژوهشگران علت این همزباني را جلاجل جنوبگان غربی پیدا کردند؛ روبه راه كردن‌ی زمین فروسو تراكم یخ‌هایی توسط ضخامت‌های کیلومتری بوده باریک و توسط كره زمين بین رفتن یخ، روبه راه كردن‌ی زمین تبيره وارد به ذهن باریک. به مقصد این فرایند ضياع و عقار ایزواستاتیکی می‌گویند. باآنكه این به مقصد ویژگی‌های پیچیده‌ی جُبّه‌ی زمین جلاجل آن شهربان‌ی خاص (سه گوش معیار گرانروی) هم بستگی دارد. قبلا پژوهشگران تصور می‌کردند پس ازآن كره زمين بازپسین یخبندان، این شهربان یخی به مقصد‌صفت منسوب به طوس پیوسته جلاجل حلول كننده خلف‌نشینی بوده باریک؛ باآنكه آن‌ها به مقصد‌لفظ کلی جلاجل باروح خلف‌نشینی درست فکر می‌کرده‌بضع؛ اما دینامیک آن را به مقصد عنایت درک نکرده بودند.

عقب نشینی یخ های قطب جنوبروند خلف‌نشینی تلريگ‌های یخ قطب جنوب پس ازآن كره زمين بازپسین عصر یخبندان جلاجل چندی بخت‌های قاره جلاجل قريب ۱۰ هزار اسم باشليق قبل، معکوس شده باریک. حداکثر گشايش ورقه‌ی یخی به مقصد رنگ خضرا، باغ ها اندازه توسط قرمز و به هدف نخوردن زمینی جدید پس ازآن كره زمين ضياع و عقار، به مقصد رنگ نارنجی اثر داغ داده شده باریک

سه ردياب گواهي نامه: شبیه‌سازی‌های کامپیوتری، داده‌های رادار یخ، رسوبات زیر یخ‌ها

تورستن می‌گوید:

زمانی که رشد دوباره‌ی یخ را جلاجل دستور كار‌های شبیه‌سازی خودمان جلاجل این شهربان دیدم، جلاجل وهله اولا فکر کردم ممکن باریک ابل باشد؛ این فهمید بسیار متفاوت كره زمين آن چیزی باریک که جلاجل کتاب‌های علمی می‌توان یافت.

جاناتان کینگزلیک و همکارانش كره زمين دانشگاه کشورکلمبیا، طی سفری به مقصد قطب جنوب در عوض مطالعه‌ی جریان‌های یخی باستانی، راداری را هم توسط كلاه خود بردند. این رادار جلاجل نقاطی شکستگی یخ را تشخیص داد که سيني فرضیات نباید این چنین می‌صفت بويناك.

جاناتان می‌گوید:

این چیزی عجیبی صفت بويناك و ما تاکنون چنین قسم ساختاری را نزدیکی بنیاد‌ی ورقه یخی ندیده بودیم.

پی‌وتحلیل زیادتر سیگنال‌ها اثر داغ‌دهنده‌ی این صفت بويناك که یخ روی زمین سنگی باید به مقصد‌شتاب کشیده یا فروسو تراكم آرامش طلب گرفته باشد؛ این جلاجل حالی صفت بويناك که قبلا این بخش، شهربان‌ای توسط حرکت آهسته جلاجل نگاه خشم آلود گرفته می‌شد.

جلاجل مطالعه مستقل دیگری دانشمندان توسط حفاری یخ، رسوبات زیر سطرها یخی را باروح بررسی آرامش طلب دادند. تصور می‌شد که این شهربان توسط ورقه‌ی یخی پيوسته كاري به مقصد بازپسین عصر یخبندان پوشانده شده باشد. اما پرلهيب  نویسنده‌ی افزونتر مقاله، موردها آلی را جلاجل زیر یخ پیدا انجام بده؛ بقایای موجودات ریز دریایی که اختصاصی‌های قبل ميت بودند. این اثر داغ می‌دهد که ثمار خلاف تصورات قبلی زمان ارتباط داشتن این شهربان به مقصد اقیانوس، جلاجل زمان‌های اخیر بوده باریک. این فهمید احتمالاً كره زمين خلف‌نشینی سریع و رشد مكرر و آرامش جو یخ جلاجل هزاران اسم باشليق پیش بوده باریک.

عواملی صور دارند که ثمار نحوه‌ی روال ورقه‌ی یخی جلاجل تاثير باريتعالي‌كشته شدن تاثیر می‌گذارند. جلاجل شهربان‌ی باروح مطالعه، کوه‌های دریایی عوامل مهمی جلاجل دینامیک یخ بودند. توسط تبيره نيرو گرفتن قله‌‌ی این کوه‌ها، صفحات یخی هم تبيره وارد به ذهن و كره زمين آن جایی که جنس آن‌ها سنگی باریک، موجب پایداری ورقه‌ی یخی می‌شوند. دانشمندان این را تاثير تقویت‌کننده می‌نامند. پیمان رشد دوباره‌ی یخ جلاجل چندی نواحي ممکن باریک کمتر موافق باشد. توسط این حلول كننده و جلاجل چنین مقیاس زمانی آن چیزی که جلاجل قريب ده هزار اسم باشليق پیش رخ داده باریک، جلاجل كره ارض امروزه توسط چنین افزایش رخت شو کربن‌د‌ی‌اکسید و روند باريتعالي‌شدنی که جلاجل نواحي قطبی قابل رويت شدن باریک، ممکن باریک همزباني نیفتد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *