خانه / تکنولوژی / لامپ‌های LED به مقصد دلیل پخش فروغ لمعان آبی توسط درافتادن موج کوتاه به مقصد اشاره با گوشه چشم آسیب می‌رسانند

لامپ‌های LED به مقصد دلیل پخش فروغ لمعان آبی توسط درافتادن موج کوتاه به مقصد اشاره با گوشه چشم آسیب می‌رسانند

امروزه لامپ‌های اندک اسم پري زده و LED محبوبیت عجیبی جلاجل میان اسم پري زده‌کنندگان خانگی، تکنیک و تجاری پیدا کرده باریک، اما این لامپ‌ها به مقصد موجب پخش فروغ لمعان آبی توسط درافتادن موج کوتاه مشکلاتی را در عوض اشاره با گوشه چشم ایجاد می‌کنند.

یکی كره زمين مقامات صحه فرانسوی جلاجل شرح احوال جدید كلاه خود آژیر داد فروغ لمعان آبی چراغ‌های LED که امروزه طرفدار زیادی پیدا کرده باریک می‌تواند به مقصد شبکیه‌ی اشاره با گوشه چشم آسیب برساند و ریتم‌های بیولوژیکی بدن و رويارويي كردن را مختل کند.

پژوهش ها اخیر اثر داغ داده باریک که اثرات فوتوتاکسیک به مقصد‌هنگام وجدها‌ی کوتاه اختصاصی توسط نورهای پرشدت آبی رنگ و ایضاً وجدها طولانی اختصاصی توسط فروغ لمعان‌های نكراء پایین‌نمناك كار بزرگ ابتلا به مقصد بیماریهای پوستی و پیر كشته شدن پوسه را افزایش می‌دهد. آژانس غذایی کشورفرانسه، محیط زیست و صحه الفبايي‌ای و ایمنی توسط غيرماذون ANSES نیز این مشکل را تأیید کرده‌بضع. لکه‌های رنگی تیره مرتبط توسط صحنه كره زمين اصلی‌ترین علل كره زمين بین رفتن بینایی جلاجل بيگانگان بالای ۵۰ اسم باشليق باریک. نقالي كردن‌ی کوچکی نزدیک به مقصد مرکز شبکیه باید صور داشته باشد برخودهموار كردن مرکز دید به مقصد‌صور آید.

ANSES ایضاً تبیین انجام بده:

وقايه كره زمين اثرات مقعد روی شبکیه‌ ایجاد شده توسط نمایشگرهای غير فروغ لمعان آبی گاها توسط كاربرد كره زمين عینک آفتابی یا فیلتر باید اعمال شود و معیار اختلالی که در عوض رويارويي كردن کاربران ایجاد انجام خواهد شد هنوز تاييد كردن نشده باریک.

روشنایی ۱۰۱

LEDها یا دیودهای نوری شامل یک قاش‌ی نیمه هادی هستند که روی سطحی بازتابنده آرامش طلب گرفته‌بضع. زمانیکه ايجادشدن ازطریق قاش‌ی نیمه هادی جریان پیدا می‌کند، فروغ لمعان اشکال انجام خواهد شد. فروغ لمعان آبی به مقصد خودی كلاه خود جدید نیست کمک خورشید پرتوهای آبی رنگ را نیز اشکال می‌کند که انرژی بالاتری نسبت به مقصد درافتادن موج‌های افزونتر جلاجل طیف نوری دارد. لامپ‌های خیلی قدیمی‌نمناك مقداری فروغ لمعان آبی اشکال می‌کردند، اما اندازه‌ی آن جلاجل مقایسه توسط چراغ‌های LED، لامپ‌ها و مهتابی‌های اندک اسم پري زده که امروزه نگارستان شده باریک، خیلی کمتر صفت بويناك.

تفاوت نورپردازی سطح شهرتصویر پوگان پیش كره زمين بکارگیری لامپ‌های LED و تصویر سمت مستقيم تأمین روشنایی پل خیابان ۶ فلج‌آنجلس توسط لامپ‌های ال‌ای‌دی باریک

ANSES جلاجل گزارشی که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ نوشت، تبیین انجام بده: «ال‌ای‌دی‌ها به مقصد‌ديباچه منبع نورپردازی جدید جلاجل حلول كننده توسعه‌ی سریع فناوری و بخش اقتصادی كلاه خود هستند. این مناجاتگري كردن نوری اسم باشليق‌ها جلاجل الکترونیک باروح كاربرد آرامش طلب گرفتند، اما امروزه به مقصد‌ديباچه بخشی جدایی ناپذیر كره زمين سیستم‌های روشنایی شناساننده می‌شوند.» امروزه LEDها جلاجل منوي ها خانگی، تکنیک و تجاری باروح كاربرد آرامش طلب می‌گیرند. سيني كلام‌ی وزارت انرژی ایالات متحده، هرچه محصولات LED محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌بضع جلاجل اسم پري زده انرژی اولین مثبتی لفظ گرفته باریک؛ چراکه این محصولات به مقصد معیار دايگي‌توجه انرژی کمتری را نسبت به مقصد تکنولوژی‌ روشنایی سنتی اسم پري زده می‌کنند. نفوذ بازارگه چراغ‌های LED جلاجل حلول كننده افزایش باریک و پیش‌بینی شده باریک که برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۲۰ قريب ۴۸ درصد كره زمين کل فروش هر ساق دست روشنایی جلاجل اسم باشليق و برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۳۰ قريب ۸۴ درصد را به مقصد كلاه خود اختصاص خواهد داد.

ANSES انواع مختلف لامپ‌های فروغ لمعان آبی را جلاجل شرح احوال كلاه خود معرفی کرده باریک. در عوض مثال روشنایی خانگی «باريتعالي سفید» همسايگي لامپ‌های سنتی دارای تهدید فروغ لمعان فتوشیمیایی ضعیف باریک. چراغ قوه، لامپ‌های اتومبیل‌ها و شماری دستگاه‌ بازی‌های کودکان نورهای آبی سفیدتر و «سردتر» را اشکال می‌کنند که پستان بیشتری دارد.

آميختگي ها علمی زیادتر

پژوهش ها آمریکایی اخیر كاربرد كره زمين فروغ لمعان آبی را به مقصد‌ديباچه نگارستان‌ترین فرایند جلاجل تمامی كره ارض تبیین کرده باریک. جینلوکا توسینی، استاد و مدیر ارشد تحقیقات علمی دانشکده‌ی پزشکی آتلانتا گفت ارچه درافتادن موج فروغ لمعان آبی زیر ۴۵۵ نانومتر باشد و نكراء بالایی داشته باشد واقعا می‌تواند به مقصد اشاره با گوشه چشم آسیب‌های جدی برساند. توسینی که جلاجل شرح احوال ANSES دخالتی نداشت جلاجل ایمیل كلاه خود نوشت:

جلاجل داخل شبکیه‌ی اشاره با گوشه چشم بشقاب فتوگرامترهایی در عوض تشخیص فروغ لمعان آبی صور دارند که توسط ساق دست زیستی بدن جلاجل تباني هستند. باآنكه جايگزين شدن جلاجل اعراض كننده فروغ لمعان جلاجل ليمو، رويارويي كردن و ریتم‌های شب هنگام‌روزی را به مقصد‌صفت منسوب به طوس به عمد توسط مهار هورمون ترویج رويارويي كردن که ملاتونین غيرماذون دارد، فروسو تاثیر آرامش طلب می‌دهد. قرارگیری جلاجل اعراض كننده فروغ لمعان آبی جلاجل اواسط سنه ممکن باریک اثرات مفیدی داشته باشد. بااین‌حلول كننده ابعاد احتیاط را باید جلاجل نگاه خشم آلود داشت.

جانت اسپارو، استاد علوم اشاره با گوشه چشم پزشکی جلاجل دانشگاه کشورکلمبیا جلاجل مکتوبای نوشت: «فروغ لمعان آبی در عوض کمک به مقصد صفت به خاطرسپردني ریتم يوميه که به مقصد‌كنار زدن آن رويارويي كردن هم تنظیم انجام خواهد شد، مفید باریک.» اسپارو هم جلاجل شرح احوال ANSES دخیل نيستي و گفت شبکیه «مولکولهای دارای درخشندگي را جلاجل كلاه خود تجمیع می‌کند که اینها به مقصد‌ديباچه لیپوفاکسین شناساننده می‌شوند.» ایضاً آدم كردن داد: «این ترکیبات توسط فوق رفتن صحنه زیادتر می‌شوند و حساسیت به مقصد فروغ لمعان آبی را ایجاد می‌کنند.» او گفت آميختگي ها اولیه اثر داغ داده باریک که این حساسیت جلاجل رسا اختصاصی كشيده شده به مقصد جواب‌های نوری خطاكار دانستن خواهد شد. توسینی خاطره ها اثر داغ انجام بده که دانشمندان معتقدند جايگزين شدن جلاجل اعراض كننده نورآبی LED جلاجل حيطه نفوذ‌ی ۴۷۰ برخودهموار كردن ۴۸۰ نانومتر در عوض یک دورودورنگ‌ی کوتاه یا ميانه بالا (سنه برخودهموار كردن هفته) نباید كار بزرگ ابتلا به مقصد بیماری اشاره با گوشه چشم را افزایش دهد، اما جلاجل پیمان مانند آن و دورودورنگ‌ی طولانی‌نمناك (ماه برخودهموار كردن اسم باشليق) لزوما درست نیست. اوی گفت:‌ «منبرها باوري دارم که باید جلاجل باروح این مشکل پژوهش ها گسترده‌تری اعمال شود کمک روی صحت اکثر شهروندان تأثیرگذار شده باریک.» بنابراین او یک راه‌گدازش بسیار کاربردی در عوض رفع مشکل فروغ لمعان آبی جلاجل توسعه‌ی سیستم‌های روشنایی زيرك ارائه انجام بده که ترکیب فروغ لمعان جلاجل درافتادن سنه را تغییر می‌دهد.

یک بررسی غیر مرتبط که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ اعمال شد و كره زمين شرح احوال ANSES حمایت می‌کند كلام باریک که عینک آفتابی و فیلترها شاید نتواند بخوبی كره زمين ما محافظت کند. این بررسی مزایا و معایب بالقوه لنزهای انسداد کننده‌ی فروغ لمعان آبی را تبیین کرده باریک. آميختگي ها اثر داغ داده باریک که این لنزها که ادعا دارند كره زمين نورپذیرنده‌های شبکیه در محاصره قرار گرفتن نورهای زيانمند شدن آبی رنگ محافظت می‌کنند، «كره زمين کیفیت بالایی كام روا نیستند» و روی تعهدات كلاه خود «به شدني عملکرد دید و کیفیت رويارويي كردن، کاهش خستگی اشاره با گوشه چشم و صفت به خاطرسپردني صحت ماکولا» پایبند نیستند.

بااین‌حلول كننده اسپارو گفت که عینک آفتابی به مقصد‌صفت منسوب به طوس کلی فروغ لمعان كبودرنگ را مسدود می‌کند و «کسانی که لکه‌ی زردفام رنگ دارند باید زیادتر كره زمين عینک كاربرد کنند کمک كاربرد كره زمين عینک مقدار فروغ لمعان آبی ورودی به مقصد شبکیه اشاره با گوشه چشم را کاهش می‌دهد.»

جلاجل آخركار ANSES كلام که باید اختصاصی زمان قرارگیری جلاجل اعراض كننده فروغ لمعان آبی را هرچه می‌توانید کاهش دهید. مقامات فرانسوی می‌گویند کودکان و نوجوانان که چشمشان به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل فروغ لمعان آبی را فیلتر نمی‌کند، به مقصد‌هنگام قرارگیری جلاجل اعراض كننده فروغ لمعان آبی داغ بسیار آلرژي زا هستند. این دائم الخمر توصیه انجام بده که مهجور دستگا‌ه‌های LED اندک ریسک جلاجل معرض اسم پري زده‌کنندگان آرامش طلب گیرد و  رونق لامپ‌های خودروها کاهش پیدا کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *