خانه / تکنولوژی / قابلیت تکامل صفت انگبين‌های بيجا به مقصد صفت انگبين‌های بنیادی

قابلیت تکامل صفت انگبين‌های بيجا به مقصد صفت انگبين‌های بنیادی

صفت انگبين‌های بيجا موجود جلاجل روده كره زمين قابلیت تبدیل به مقصد صفت انگبين‌های بنیادی بهره ور هستند و می‌توانند جلاجل علاج بخش‌های مبتنی‌ثمار صفت انگبين‌های بنیادی نقشی مؤثر ایفا کنند.

مطالعه‌ی جدیدی جلاجل دانشگاه کپنهاگ دانايي رایج درزمينه‌ی توسعه‌ی صفت انگبين‌های بنیادی را گريبانگير شک و تردید کرده باریک. این مطالعه داغ جا می‌دهد تراکم صفت انگبين‌های روده كره زمين پیش تعیین نشده؛ بلکه به مقصد‌ولی‌ی صفت انگبين‌های جهات مشخص انجام خواهد شد. این نتایج ممکن باریک دستگاه بافندگي‌کاری صفت انگبين‌های بنیادی را در عوض علاج بخش‌های مبتنی‌ثمار صفت انگبين‌های بنیادی جنون مردم آزاري‌نمناك کند. نتایج این مطالعه جلاجل مجله‌ی Nature منتشر شده باریک.

درواقع، پژوهشگران جلاجل این مطالعه نتیجه می‌گیرند جمعناتمام صفت انگبين‌های موجود جلاجل روده‌ی جنین قابلیت تبدیل به مقصد صفت انگبين‌های بنیادی را دارند. آن‌ها دریافته‌بضع برخلاف فرضیات شهرستان پیشین، توسعه‌ی صفت انگبين‌های روده‌ای بيجا كره زمين قبل تعیین نمی‌شود؛ بلکه فروسو‌تأثیر صفت انگبين‌های روده‌ای جهات آرامش طلب می‌گیرد. دکتر کیم جنسن، یکی كره زمين پژوهشگران این مطالعه می‌گوید:

این کشف ممکن باریک مسیر را در عوض توسعه‌ی علاج بخش‌های موثرتر مبتنی‌ثمار صفت انگبين بنیادی هموار کند. ما قبلا ثمار این باور بودیم که قابلیت هر صفت انگبين در عوض تبدیل به مقصد صفت انگبين بنیادی كره زمين پیش تعیین شده باریک؛ اما نتایج جدید داغ جا می‌دهد جمعناتمام صفت انگبين‌های بيجا موجود جلاجل اندام در عوض تبدیل به مقصد صفت انگبين بنیادی كره زمين اقبالمند برابری بهره ور هستند. دراصل، فهمیدِ بااستعداد «توافق داشتن جلاجل جای و موقعيت» باریک. جلاجل اینجا، سیگنال‌هایی كره زمين صفت انگبين‌های جهات سرنوشت این صفت انگبين‌ها را تعیین می‌کند. ارچه بتوانیم سیگنال‌هایی را شناسایی کنیم که در عوض تبدیل صفت انگبين بيجا به مقصد صفت انگبين بنیادی موردنیاز هستند، دستگاه بافندگي‌کاری این صفت انگبين‌ها در عوض تيرخور مدنظر جنون مردم آزاري‌نمناك خواهد شد.

جلاجل سرتاسر زندگی، اعضای بدن به مقصد‌کمک صفت انگبين‌های بنیادی صفت به خاطرسپردني می‌شوند. این صفت انگبين‌ها می‌توانند آسیب‌های جزئی بافندگي كردن را ترمیم کنند. بنابراین، درک مرغوبيت عواملی که تعیین می‌کنند صفت انگبين بيجا به مقصد صفت انگبين بنیادی تبدیل شود یا خير، می‌تواند جلاجل توسعه‌ی علاج بخش‌های مبتنی‌ثمار صفت انگبين بنیادی و پیوند مفید باشد. جنسن هزیمت می‌دهد:

دانسته ها بیشتری كره زمين مکانیسم‌هایی به مقصد‌دستگاه بافندگي آورده‌ایم که ازطریق آن‌ها صفت انگبين‌های بيجا روده به مقصد صفت انگبين‌های بنیادی تبدیل انجام خواهد شد و امیدواریم بتوانیم كره زمين این دانايي در عوض به شدني علاج بخش زخم‌های ترمیم‌نشدنی كاربرد کنیم؛ سه گوش زخم‌هایی که جلاجل روده‌ها يكدلي می‌افتد. جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، آنچه توسط اطمینان می‌توانیم بگوییم این باریک که صفت انگبين‌های موجود جلاجل مجرای گوارشی این ویژگی‌ها را دارند؛ باآنكه باوري داریم این پدیده‌ای کلی جلاجل توسعه‌ی اعضای جنینی باریک.

سلول های بنیادی

یافته‌های حيرت‌انگیز موجودي نتیجه‌ی جست‌وجو در عوض درک عواملی باریک که سرنوشت صفت انگبين‌های بنیادی روده را کنترل می‌کند. جوردی گویو روشی در عوض نظارت ثمار توسعه‌ی انفرادی صفت انگبين‌های روده‌ای طراحی کرده باریک. جلاجل این طوق، پروتئین‌ها لكه‌گذاری و واصل صفت انگبين می‌شوند و توسط كاربرد كره زمين میکروسکوپ‌های پیشرفته، توسعه‌ی هر صفت انگبين به مقصد‌لفظ انفرادی بررسی انجام خواهد شد.

پشت بام كره زمين آزمایش‌های اولیه، مشخص شد صفت انگبين‌های بنیادی جنینی، فرد بخشی كره زمين رشد روده را جلاجل جریان توسعه‌ی جنینی هزیمت می‌دهند. در عوض بررسی این فهمید متخصصان ریاضی دانشگاه کمبریج نیز به مقصد پروژه فراخواني شدند. آن‌ها وقتی متحداً داده‌ها را دقیق‌نمناك بررسی کردند، به مقصد این فرضیه‌ی حيرت‌انگیر رسیدند که «صفت انگبين‌های روده نیز اقبالمند تبدیل به مقصد صفت انگبين‌های بنیادی را دارند. آزمایش‌های بعدی این فرضیه را تأیید کردند. جنسن می‌گوید:

قدم بعدی تعیین دقیق این فهمید باریک که در عوض توسعه‌ی صفت انگبين‌های بيجا واجب شده به مقصد کدام سیگنال‌ها نیاز باریک.

جلاجل سرتاسر زندگی، صفت انگبين‌های بنیادی به مقصد ترمیم بافندگي كردن‌های آسیب‌دیده‌ی بدن کمک می‌کنند. بااین‌حلول كننده، صفت انگبين‌های بنیادی موجود جلاجل بدن، فرد می‌توانند آسیب بافتی جزئی را ترمیم و احیا کنند. توسط كاربرد كره زمين پیوند صفت انگبين‌های بنیادی و علاج بخش‌های مبتنی‌ثمار این طوق می‌توان صفت انگبين‌های بنیادی عربي زبان و سالمی دراختیار بدن گذاشت که بتواند بافندگي كردن‌های آسیب‌دیده را ترمیم یا جایگزین کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *