خانه / تکنولوژی / عکس مندرج‌شده یک گیاه نخستین سلفی نباتی كره ارض لقب گرفت

عکس مندرج‌شده یک گیاه نخستین سلفی نباتی كره ارض لقب گرفت

عکس مندرج‌شده‌ی پیت که به مقصد‌کمک دوربینی مدرن جلاجل لندن گرفته شده باریک، لقب نخستین تصویر سلفی گیاه جلاجل كره ارض را به مقصد‌كلاه خود اختصاص داد.

عکس‌دمساز شدن كره زمين كلاه خود یا محیط حوالی کاری باریک که حسب معمول بشقاب‌ها اعمال می‌دهند. حكماً جلاجل اسم باشليق‌های اخیر، مثال آن بوده‌ایم که گاه شماری حیوانات هم كره زمين كلاه خود عکس سلفی گرفته‌بضع؛ تصاویری که تعدادی كره زمين آن‌ها جلاجل زمان كلاه خود بسیار خنيدهنام شده و باروح توجه بیاندازه كره زمين مردم نقاط مختلف كره ارض آرامش طلب گرفته باریک.

مقاله‌های مرتبط:

فردا بدون شك مردم می‌توانند نخستین عکس مندرج‌شده‌ی گیاه را مشاهده کنند؛ گیاهی به مقصد‌غيرماذون پیت که سرخسی كره زمين قسم پرسیاوشان به مقصد‌نمره می‌رود. این عکس سلفی جلاجل گلستان‌وحش لندن و به مقصد‌کمک دوربین جدیدی اسم نويسي که كره زمين فناوری‌های نوین كاربرد می‌کند. حكماً مبنا تصاویر مندرج‌شده‌ی پیت فراوان باریک و به مقصد یکی‌كورس عکس مسدود نمی‌شود.

پژوهشگران گلستان‌وحش لندن که كره زمين دیرباز توسط غيرماذون تين جانورشناسی لندن هم شناساننده انجام خواهد شد، موفق شده‌بضع نخستین دوربین گیاهی كره ارض را طراحی کنند. دوربین مذکور به مقصد این دلیل لقب گیاهی را به مقصد‌كلاه خود اختصاص داده باریک که نیروی موردنیاز تعدادی فعالیت كلاه خود را خير كره زمين گازوئيل‌های فسیلی و پیل‌های شیمیایی و انرژی خورشیدی، بلکه كره زمين فعل‌و‌انفعالات گیاهی کوچک به مقصد‌دستگاه بافندگي می‌آورد.

عکس سلفی گیاهی

دوربین گیاهی گلستان‌وحش لندن تعدادی مندرج عکس كره زمين طبیعت و جانوران طراحی شده باریک و دوربینی کنترل كره زمين راه پيرامون محسوب انجام خواهد شد. ارچه به مقصد طبیعت و محیط‌زیست علاقه‌مند باشید احتمالا برخودهموار كردن حدی توسط دوربین‌هایی آشنا هستید که پژوهشگران تعدادی مندرج عکس یا فیلم كره زمين جانوران به مقصد‌کار می‌برند. دوربین‌هایی که به مقصد‌شکل خودکار كره زمين زندگی طبیعی جانوران کمیاب عکس یا فیلم می‌گیرند و انرژی موردنیاز آن‌ها ازطریق باتری‌های معمولی یا انرژی خورشیدی تأمین انجام خواهد شد.

دوربین طراحی‌شده‌ی پژوهشگران گلستان‌وحش لندن هم دقیقا به مقصد‌همین‌شیوه عکس مندرج می‌کند، توسط این تفاوت که دوربین مذکور بخشی كره زمين دستور كار‌ی آزمایشی جدید پژوهشگران گلستان‌وحش لندن به مقصد‌نمره می‌رود و انرژی آن كره زمين گیاهان تأمین انجام خواهد شد.

جلاجل این دستور كار‌ی آزمایشی، پژوهشگران گلستان‌وحش لندن كره زمين تاچند ماه قبل تعدادی پیل سوختی میکروبی را جلاجل بخش شهرستان جنگل‌های بارانی گلستان‌وحش کار گذاشتند. این پیل‌های سوختی جدید به مقصد‌صفت منسوب به طوس به عمد روی سرخس پرسیاوشی به مقصد‌غيرماذون پیت مونس شد. پیت جلاجل صفت انحصارطلب درافتادن تابستانه اخیر رشد و نمو انجام بده و پشت بام‌كره زمين‌آن، چندین و تاچند عکس را توسط دوربین گیاهی مندرج انجام بده؛ تصاویری که تعدادی كره زمين آن‌ها عکس سلفی كره زمين كلاه خود او باریک. به مقصد‌ديباچه مثال، عکس زیر یکی كره زمين تصاویر سلفی مندرج‌شده‌ی پیت باریک.

عکس سلفی گیاهی

توسط مندرج عکس مذکور و سایر تصاویر مانند آن‌ی این دوربین گیاهی نوین، آزمایش پژوهشگران گلستان‌وحش لندن نتیجه‌ موفقیت‌آمیزی به مقصد‌هم نشين داشته باریک. آن‌ها جلاجل این آزمایش كره زمين فناوری جدیدی كاربرد کرده‌بضع که Xnor.ai طراحی کرده باریک. فعالیت‌های این شرکت ثمار توسعه‌ی هوش مصنوعی متمرکز باریک که همال‌ای كره زمين آن را جلاجل این فناوری جدید هم می‌توان مشاهده انجام بده. دوربین کنترل كره زمين راه پيرامون طراحی‌شده اسم بزرگواري این فناوری انرژی بسیار اندکی را جلاجل درافتادن ۲۴ وقت نما شبيه بودن‌سنه اسم پري زده می‌کند؛ نیرویی که به مقصد‌صفت منسوب به طوس صفت انحصارطلب و کمال كره زمين گیاهان کوچک تأمین انجام خواهد شد.

یکی كره زمين متخصصان فناوری صفت به خاطرسپردني محیط‌زیست جلاجل گلستان‌وحش لندن به مقصد‌غيرماذون دیویس معتقد باریک که انرژی تأمین‌شده كره زمين گیاه محدودیت‌های کمتری درمقایسه‌توسط انرژی خورشیدی دارد. كره زمين دید او گیاهان هنگام رشد و نمو به مقصد‌صفت منسوب به طوس طبیعی شماری موردها زیستی را ذخیره می‌کنند که می‌تواند موجب تغذیه باکتری‌های موجود جلاجل خاک شود. این فرایند مقداری انرژی اشکال می‌کند که به مقصد‌ولی‌ی پیل‌های سوختی می‌توان آن را مهار‌ و ذخیره‌‌سازی انجام بده. انرژی ذخیره‌شده كره زمين این فعل‌و‌كمرويي می‌تواند تعدادی تأمین نیروی بیاندازه كره زمين ابزارهای صفت به خاطرسپردني محیط‌زیست كاربرد شود که كره زمين راه پيرامون کنترل می‌شوند؛ ابزارهایی مثل حسگرها و پلتفرم‌های دیده‌بانی و نظارت و دوربین‌های کنترل كره زمين راه پيرامون که به مقصد‌منظور مندرج عکس و فیلم كره زمين طبیعت و جانوران كاربرد می‌شوند.

دیویس در عرض معتقد باریک اکثر سرچشمه ها تأمین نیرو توسط محدودیت‌های فراوانی دستگاه بافندگي‌به مقصد‌گریبان هستند. به مقصد‌ديباچه مثال، باتری‌های مختلف پشت بام كره زمين گذشت اختصاصی زمان معینی به مقصد تعویض نیاز دارند و پنل‌های جذب انرژی خورشیدی هم به مقصد‌طورکامل به مقصد نورخورشید غيرمشدد هستند و درصورت نامساعدبودن پيمان‌و‌جو کارایی چندانی ندارند.

عکس سلفی گیاهی

توسط‌این‌حلول كننده، گیاهان حتی جلاجل سایه هم می‌توانند به مقصد امكنه متبركه آدم كردن دهند و سرشت آن‌ها به مقصد‌نوع‌ای باریک که به مقصد‌شکل طبیعی امکان محضر جلاجل مکان‌هایی را دارند که ظرفیت جذب انرژی خورشیدی جلاجل آن بسیار زیاد باریک. این به مقصد آن معنی باریک که كاربرد كره زمين انرژی تأمین‌شده‌ی گیاه محدودیت خاصی ندارد و كره زمين ظرفیت فراوانی تعدادی ذخیره و به مقصد‌کار‌دمساز شدن بهره ور باریک.

باآنكه كاربرد كره زمين انرژی نباتی می‌تواند جلاجل آینده فراگرفتن‌های گوناگونی را زیرپوشش آرامش طلب دهد، جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، تيرخور اصلی و نهایی كاربرد كره زمين این فناوری تأمین انرژی دوربین‌های کنترل كره زمين راه پيرامون مندرج عکس و حسگرهایی باریک که جلاجل طبیعت به مقصد‌منظور بررسی فعالیت‌های جانوران مونس انجام خواهد شد. باتوجه‌به مقصد آزمایش‌های اخیر، این فناوری مرغوبيت كره زمين حد توقف کار می‌کند و به مقصد‌نیکی کاربردی باریک.

بنابر تأیید دیویس، پیت به مقصد‌ديباچه سرخسی بالنتيجه به مقصد‌کمک انرژی نباتی جلاجل هر ۲۰ ثانیه می‌تواند یک عکس جدید مندرج کند. او تيرخور اصلی كره زمين تکامل این فناوری جدید را وقايه كره زمين حیات‌وحش جلاجل صفت انحصارطلب نقاط كره ارض توصیف می‌کند. مشي بعدی كاربرد كره زمين این فناوری به مقصد‌کار‌جابه جايي آن جلاجل محیط کاملا طبیعی و بيرون كره زمين فضای گلستان‌وحش لندن باریک؛ فرایند‌ی که پژوهشگران به مقصد موفقیت آن بسیار امیدوار هستند.

دیدگاه كلاه خود درزمينه‌ی این مشکل توسط ما و افزونتر کاربران زومیت جلاجل میان بگذارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *