خانه / تکنولوژی / سرمایه‌گذاری جلاجل انرژی‌های تجدیدپذیر و تاثیر آن جلاجل به شدني محیط زیست و اقتصاد

سرمایه‌گذاری جلاجل انرژی‌های تجدیدپذیر و تاثیر آن جلاجل به شدني محیط زیست و اقتصاد

سرمایه‌گذاری گسترده در عوض كاربرد كره زمين انرژی‌‌های تجدیدپذیر می‌تواند به مقصد مقابله توسط پیامدهای تغییراقلیم، کاهش خسارات زیست‌محیطی جلاجل اقتصاد و کاهش اشکال دی‌اکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای کمک زیادی کند.

یکی كره زمين انتقادات متداول دررابطه‌توسط كاربرد كره زمين انرژی‌های دیار مثل انرژی خورشیدی و انرژی بادی، تحمیل خرجیهای زیاد و غیرضروری به مقصد اسم پري زده‌کنندگان و اقتصاد باریک. سيني مفروضات منتشر شده جلاجل مقاله‌ای جلاجل حلول كننده تکمیل كره زمين مؤسسه‌ی سیاست انرژی دانشگاه شیکاگو، فناوری‌های كاربرد كره زمين انرژی‌های تجدید‌پذیر و سیاست‌های حمایتی دولت كره زمين این صنعت طی یک هزل گويي، كشيده شده به مقصد افزوده‌كشته شدن ۱۲۵ میلیارد دلار به مقصد خرجیهای اشکال صاعقه جلاجل سراسر کشور شده باریک.

سيني آنچه که جلاجل این مقاله ذکر شده، بخش‌ به عمد‌ای كره زمين خرجیهای تحمیلی بخش انرژی‌های دیار، تازهکار كره زمين لزوم تأسیس خطوط تبرئه زیادتر و كاربرد كره زمين توربین‌های اشکال صاعقه باریک (که حسب معمول نیروی آن‌ها توسط رخت شو تأمین انجام خواهد شد)؛ قطعا جلاجل شماری كره زمين نقاط همیشه گوز توسط شتاب درخور اطفال نمی‌وزد یا جو همیشه آفتابی نیست و جلاجل این مواقع باید کمبود صاعقه باروح نیاز را توسط توربین‌ها جاي دنج انجام بده.

مقاله‌های مرتبط:

شاید جمعناتمام این مفروضات درست و منطقی باشد که قطعا همینطور هم هست؛ اما باید این فهمید را هم جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم که فناوری‌های كاربرد كره زمين انرژی خورشیدی و بادی هنوز جلاجل ابتدای راه كلاه خود هستند و در عوض توسعه و تکامل آن‌ها باید تجهیزات بیشتری به مقصد سیستم اشکال صاعقه کشورها اضافه شود. كره زمين سویی افزونتر جلاجل لفظ كاربرد كره زمين انرژی‌های تجدیدپذیر چنین اوقات اشکال صاعقه به دنياآمدن انجام خواهد شد و گدازش این مشکل ادامه دار كاربرد كره زمين فناوری‌های جدید و پرهزینه‌ای مثل كاربرد كره زمين باتری‌های مختلف و تشکیل شبکه‌ای كره زمين باتری‌های مختلف باریک. پوشيدگي هنوز هم مهجور خرجیی زیاد كاربرد كره زمين انرژی‌های دیار درنظر گرفته انجام خواهد شد و به مقصد مزایای كاربرد كره زمين آن‌ها توجهی نمی‌شود. حتی جلاجل مقاله‌ای كلام شده باریک انرژی‌های دیار غیرقابل اعتماد هستند. اما جلاجل آدم كردن می‌خواهیم به مقصد سوالی اساسی جواب دهیم؛ جلاجل مقابل خرجیی زیادی که در عوض كاربرد كره زمين انرژی‌های دیار محض اين كه می‌کنیم، چون كه به مقصد دستگاه بافندگي می‌آوریم؟

انرژی تجدیدپذیر

پیش كره زمين جواب به مقصد این سؤال اوباشيگري باید بگوییم که كره زمين ماضي تاکنون جلاجل هر زمانی قيمت كاربرد كره زمين مناجاتگري كردن انرژی جدید برمبنای خرجیی كاربرد كره زمين مناجاتگري كردن انرژی متداول آن زمان سنجیده می‌شده باریک. زغال‌سنگ در عوض اختصاصی زمان زیادی منبعی متداول محسوب می‌شد و عاريت انرژی هسته‌ای جایگزین آن شد؛ اما پشت بام كره زمين گذشت مدتی، خرجیی كاربرد كره زمين راکتورهای هسته‌ای به مقصد مقیاس زیادی افزایش یافت و كره زمين کنترل بيرون شد. درحال‌موجودي رخت شو طبیعی نفت فسیلی كم ارزش‌قیمتی محسوب انجام خواهد شد.

پوشيدگي باتوجه‌به مقصد تسریع روند تغییر اقلیم، كاربرد كره زمين نفت‌های فسیلی افزونتر کار واردشدن‌ای نیست و باید به مقصد فکر آینده و مقابله توسط اضرار اقتصادی تازهکار كره زمين تغییر اقلیم نیز باشیم؛ بنابراین تمرکز محض اين كه روی هزینه‌‌ی اشکال انرژی آن ميزان منطقی به مقصد نگاه خشم آلود نمی‌رسد. جلاجل چهارمین ارزیابی اقلیمی دولت آمریکا که جلاجل ماه نوامبر منتشر شد، مقیاس خسارات تازهکار كره زمين به‌تمامی اقلیمی برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۱۰۰، مبلغی نزدیک به مقصد ۳۰۰ میلیارد دلار ارزیابی شده باریک.

سيني گزارشی که جلاجل نشریه‌ی نیچر کلایمت چنج منتشر شده باریک، مقیاس آسیب‌های اقتصادی تازهکار كره زمين تغییر اقلیم، جلاجل آمریکا كره زمين هر کشور دیگری زیادتر باریک. ۱۲ درصد كره زمين کل خسارات تازهکار ار تغییر اقلیم شليطه‌گیر آمریکا شده باریک که شامل کاهش محصولات کشاورزی، تخریب و آسیب دیدن زیرساخت‌ها و محض اين كه خرجیهای ضروری در عوض تجهیز و پرطراوت‌سازی شبکه‌های صاعقه‌رسانی در محاصره قرار گرفتن بلایای طبیعی انجام خواهد شد.

سرمایه‌گذاری جلاجل زمینه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر باعث افزایش اشتهازا و اشکال ناخالص داخلی نیز انجام خواهد شد

پوشيدگي توسط اتخاذ سیاست‌های درخور اطفال می‌توان كره زمين بخش به عمد‌ای كره زمين این خسارات گریز انجام بده. سرمایه‌گذاری جلاجل زمینه‌ی كاربرد كره زمين انرژی‌های تجدیدپذیر و افزونتر پروژه‌های مانند آن باعث افزوده‌كشته شدن ۲۰ تریلیون دلار به مقصد قيمت اشکال ناخالص داخلی كره ارض برخودهموار كردن پایان مئه بیست‌و‌یکم انجام خواهد شد. جامه جنگي سرمایه‌گذاری در عوض كاربرد كره زمين انرژی خورشیدی باعث ایجاد اشتهازا هم انجام خواهد شد. جلاجل ابتدای هزاره‌ی کنونی هیچ قسم شغلی جلاجل زمینه‌ی انرژی خورشیدی و انرژی بادی صور نداشت؛ اما برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۱۷، مبنا ۴۵۷ هزار مجال مهلت شغلی ایجاد شد که درمقایسه توسط ۱۵۹ هزار مجال مهلت شغلی جلاجل نیروگاه‌های اشکال صاعقه زغال سنگ و رخت شو طبیعی، رقيب بسیار مهتر‌تری باریک.

حلول كننده توسط جمعناتمام این تفاسیر این سؤال مطرح انجام خواهد شد که ازچه هنوز هم مهجور به مقصد خرجیی زیاد كاربرد كره زمين انرژی‌های تجدیدپذیر درمقایسه‌توسط سایر جایگزین‌های متداول آن توجه انجام خواهد شد؟ ارچه شايعه و مقالات محیط‌زیست را كنار زدن می‌کنید، می‌دانید که جلاجل‌حلول كننده‌موجودي هشدارهای مختلف مرتبط‌توسط پیامدهای به‌تمامی اقلیمی زیاد كره زمين هر زمان دیگری تبیین می‌شوند و نباید توسط اشاره با گوشه چشم‌پوشی كره زمين مزایای انرژی‌های تجدیدپذیر و مهجور به مقصد‌دلیل خرجیی زیاد، كره زمين آن‌ها كاربرد نکنیم؛ ازچه که سرمایه‌گذاری در عوض انرژی‌های تجدیدپذیر، جلاجل آینده موجب کاهش خسارات زیست‌محیطی و اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش توانگري انجام خواهد شد.

انرژی خورشیدی

سرمایه‌گذاری در عوض آینده‌ی مرغوبيت فرایند آن ميزان پیچیده‌ای نیست و وعده‌ی زندگی مرغوبيت و توانگري زیادتر می‌تواند باعث تسریع این فرایند و درنهایت كشيده شده به مقصد توسعه‌ی یک کشور شود. به مقصد‌ديباچه مثال، ۶۳ اسم باشليق قبل یعنی جلاجل اسم باشليق ۱۹۵۶، دوایت آیزنهاور، رئیس‌ خلق هنگام ولادت آمریکا، اخلاط چهارگانه سليقه‌های قانون بزرگراه توسط کمک فدرال (Federal Assist Freeway Act) را به مقصد‌ديباچه سرمایه‌گذاری در عوض آینده مشخص انجام بده. دولت جلاجل آن زمان ۳۳٫۵ میلیارد دلار (معادل ۳۲۸ میلیارد دلار فردا) در عوض این قانون اختصاص داد و سراسر نقاط کشور توسط بزرگراه‌هایی به مقصد درافتادن تقریبی ۶۱۵۰۰ کیلومتر، به مقصد یکدیگر متصل و راه در عوض اعمال فعالیت‌های تجاری بین ایالت‌های مختلف هموار شد.

سيني شرح احوال منتشر شده كره زمين صیانت اندیشکده‌ی رند کورپوریشن، ۲۵ درصد كره زمين رشد اشکال سلب كننده‌ی آمریکا كره زمين اسم باشليق ۱۹۵۰ برخودهموار كردن ۱۹۸۹ تازهکار كره زمين سرمایه‌گذاری جلاجل زمینه‌ی توسعه‌ی بزرگراه‌ها بوده باریک. جامه جنگي افزایش بزرگراه‌ها كشيده شده به مقصد توسعه‌ی شهرك‌ی شهرها و تغییر سنجش هوای آمریکا نیز شد. علاوه‌ثمار این صنایع مرتبط توسط برج دريايي‌و‌حمل كره زمين يكباره سه شرکت مهتر خودروسازی جنرال موتورز، فورد و فیات کرایسلر و در عرض صنعت فولاد، جزو صنایع به عمد‌ی آمریکا شدند.

درواقع سيني گزارشی که جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۸ جلاجل مجله‌ی فلج‌آنجلس تایمز منتشر شد، احتمالا آیزنهاور جلاجل آن زمان نمی‌عمداً که این پروژه خير‌مهجور فواید عامه‌ی زیادی دارد، بلکه می‌تواند زمینه‌عود توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی جلاجل ۵۰ اسم باشليق آینده نیز شود. سرمایه‌گذاری دولت در عوض توسعه‌ی اولیه‌ی اینترنت، بنیاد و ازاصل تجبر و تباني جهانی کشور را تغییر داد و راه را در عوض برتری آمریکا جلاجل زمینه‌ی فناوری مفروضات هموار انجام بده؛ موفقیت سیلیکون‌ولی یکی كره زمين نتایج بارز این برتری باریک. پروژه‌های مرتبط توسط زیرساخت‌های بشری (مثل اینترنت) نیز یکی كره زمين اقدامات واحد وزن معادل در عوض رشد اقتصادی محسوب انجام خواهد شد.

جلاجل‌صورتی‌که به مقصد‌جای سرمایه‌گذاری درخور اطفال جلاجل زمینه‌ی كاربرد كره زمين انرژی بادی و انرژی خورشیدی، مهجور به مقصد خرجیی بالای كاربرد كره زمين این انرژی‌ها توجه کنیم، مهجور بهره ها شخصی ثابت شدن می‌شوند که اصلی‌ترین دلیل شکست دستیابی به مقصد آینده‌ی مرغوبيت و کاملا متفاوت جلاجل زمینه‌ی انرژی به مقصد نمره می‌رود.

نگرش‌های واحد وزن معادل در عوض سرمایه‌گذاری جلاجل مربوط به حوزه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر جلاجل حلول كننده افزایش باریک

پوشيدگي بخش اعظمی كره زمين مسئولان كره ارض ازجمله مسئولان بخش‌های زیادی كره زمين آمریکا، نگرش مثبتی نسبت به مقصد كاربرد كره زمين انرژی‌های تجدیدپذیر دارند. مسئولان امر جلاجل زیاد كره زمين نیمی كره زمين ایالت‌های آمریکا تمایل كلاه خود را در عوض حالت استاندارد خضرا تجدیدپذیر (قانونی که جلاجل باروح افزایش اشکال صاعقه كره زمين مناجاتگري كردن انرژی تجدیدپذیر مثل انرژی گوز، خورشید، زیست‌تلريگ و زمین‌گرمایی تأکید می‌کند) و دستور كار‌های اشکال انرژی تجدیدپذیر اعلام کرده‌بضع.

دی اکسید کربن

جامه جنگي جلاجل شماری كره زمين ایالت‌ها هم که نیروگاه‌های انرژی هسته‌ای فاقد توجیه اقتصادی شده‌بضع، مبالغی در عوض پيش رو كشته شدن به مقصد فناوری‌های توقف اشکال گازهای گلخانه‌ای نیز  اختصاص داده انجام خواهد شد. باآنكه این مبلغ ها که فروسو ديباچه اعتبارات گازهای گلخانه‌ای تلخه (Zero Emissions Credit) كره زمين آن‌ها یاد انجام خواهد شد، به مقصد نیروگاه‌های هسته‌ای جدیدی که دی‌اکسید کربن اشکال نمی‌کنند، علاقه نمی‌گیرد و در عوض ساخت زیرساخت‌های فیزیکی جلاجل آینده نیز درنظر نگرفته شده‌بضع، تلاشی جلاجل راستای کاهش هرآينگي محض اين كه خرجیهای زیاد صوب کاهش عواقب تغییر اقلیم محسوب انجام خواهد شد. می‌توان گفت اعتبارات گازهای گلخانه‌ای، كلاه خود نیز سرمایه‌گذاری گیتی در عوض آینده باریک.

به مقصد‌تازگی یک دستور كار‌ی محرک اقتصادی جدیدی فروسو‌ديباچه نیو دیل خضرا جلاجل حلول كننده ايفا باریک که به موجب آن دولت باید به مقصد‌لفظ مستقیم در عوض ایجاد یک سری كره زمين فناوری‌های كاربرد كره زمين انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند. مجموعه‌ای كره زمين بيگانگان در عوض توجیه سرمایه‌گذاری‌های مستمر جلاجل زمینه‌ی كاربرد كره زمين انرژی‌های تجدیدپذیر که جلاجل هنگام اشکال و كاربرد كره زمين آن‌ها، دی‌اکسید کربن اشکال نمی‌شود، می‌گویند خرجیی اشکال این قسم انرژی‌ها فوق باریک؛ پوشيدگي اکنون به مقصد مگراين كه سرمایه‌گذاری گسترده در عوض این انرژی‌ها راه‌گدازش دیگری نداریم. پژوهشگران دانشگاه استنفورد و مؤسسه‌ی مطالعه اقتصادی و وود هُل، توسط وضوح اذعان کرده‌بضع که هر چقدر زمان بیشتری در عوض مقابله توسط ایجاد دی‌اکسید کربن محض اين كه شود، مقیاس اشکال ناخالص داخلی جلاجل آینده زیادتر کاهش پیدا می‌کند و جمعناتمام سرمایه‌گذاری‌ها جلاجل این زمینه باید جلاجل زمان کنونی اعمال شود؛ کمک افزونتر فرصتی نیست.

جلاجل پایان واجب شده به مقصد ذکر باریک که مزایای سرمایه‌گذاری جلاجل زمینه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر توسط شتاب بالایی درحال گشايش باریک و حمایت‌ها جلاجل این راستا به مقصد قدری افزایش یافته که افزونتر به مقصد نگاه خشم آلود افرادی که خرجیی كاربرد كره زمين انرژی بادی و خورشیدی را فوق می‌دانند، توجهی نمی‌شود. شرکت تولیدبرق اکسل انرژی که جلاجل شهر مینیاپولیس واقع شده، سرمایه‌گذاری زیادی در عوض كاربرد كره زمين انرژی بادی اعمال داده باریک و قصد دارد برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۲۶، برخودهموار كردن ۵۵ درصد كره زمين صاعقه كلاه خود را توسط كاربرد كره زمين انرژی‌های تجدیدپذیر اشکال کند.

درحال‌موجودي سرمایه‌گذاری در عوض كاربرد كره زمين انرژی‌های تجدیدپذیر ضروری و غیرقابل اجتناب باریک

سيني شرح احوال این شرکت، خرجیی صاعقه آن ردياب كره زمين مشترکینی که اسم پري زده متوسطی داشته‌بضع، كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۳ کاهش یافته باریک. بخشی كره زمين کاهش خرجیها به مقصد‌دلیل کاهش مالیات به مقصد‌دلیل كاربرد كره زمين انرژی بادی بوده باریک؛ پوشيدگي بدون شك اعتباراتی که مناجاتگري كردن کشورمالی توسعه‌ی كاربرد كره زمين انرژی بادی را تأمین می‌کنند، جلاجل هزل گويي‌ی اخیر باعث کاهش ۷۰ درصدی خرجیی كاربرد كره زمين این انرژی شده‌بضع.

انرژی بادی

رئيس ديوان‌نظران دانشگاه شیکاگو قبلا متذکر شده‌بضع که آن ردياب كره زمين یافته‌های آن‌ها که به مقصد هزینه پيوسته كاري انجام خواهد شد، احيانا تاثیر چشمگیر استانداردهای خضرا تجدیدپذیر را جلاجل کاستن خرجیی کاهش دی‌اکسید کربن جلاجل آینده ازطریق به شدني فناوری‌های كاربرد كره زمين انرژی‌های تجدیدپذیر، كره زمين بین نخواهد سرما.

كاربرد كره زمين انرژی بادی و خورشیدی به مقصد‌تنهایی در عوض مقابله توسط پیامدهای تغییر اقلیم کافی نیست و ثنايا‌گیری كره زمين این انرژی‌ها مهجور بخشی كره زمين راه‌گدازش‌ها و فناوری‌های مختلف در عوض کاهش اشکال دی‌اکسید کربن باریک (كاربرد كره زمين انرژی هسته‌ای نیز یکی كره زمين راهکارهای مقابله توسط این مشکل محسوب انجام خواهد شد). سرمایه‌گذاری‌های کنونی در عوض كاربرد كره زمين انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند تأثیر این انرژی‌ها را جلاجل مقابله توسط تغییر اقلیم افزایش دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *