خانه / تکنولوژی / زنبورهای کاغذی كره زمين توانایی اسب باركش كام روا هستند

زنبورهای کاغذی كره زمين توانایی اسب باركش كام روا هستند

زنبورهای کاغذی، نخستین بی‌مهرگانی هستند که پژوهشگران توانایی اسب باركش را جلاجل آن‌ها تاييد كردن کردند.

اجازه دهید این موضوع بحث را توسط مطرود گشتن یک سؤال يكم کنیم. ارچه A مهتر‌نمناك كره زمين B و B مهتر‌نمناك كره زمين C باشد، آیا A مهتر‌نمناك كره زمين C خواهد صفت بويناك؟ این یک اسم مكلف‌ی جنون مردم آزاري‌ باریک که حتی بحرها‌ها هم می‌توانند آن را گدازش کنند. درحقیقت، حتی جلاجل حیوانات نیز فرمی كره زمين این قسم اسب باركش که استنتاج انتقالی نامیده انجام خواهد شد، دیده شده باریک. اما این قابلیت تاوه حلول كننده جلاجل هیچ بی‌مهره‌ای شناساننده نشده صفت بويناك.

جلاجل مطالعه جدید، دانشمندان داغ جا می‌دهند که زنبورهای کاغذی (نوعی زنبور بی‌عسل که توسط غيرماذون وَسپ نیز شناساننده انجام خواهد شد)، مثل ما بشقاب‌ها می‌توانند كره زمين استنتاج انتقالی تعدادی فهمیدن تباني بین اشیاء مختلفی که به مقصد‌صفت منسوب به طوس صریح توسط هم باروح مقایسه آرامش طلب نگرفته، ولی قبلا توسط مناسبت ها دیگری مقایسه شده‌بضع، كاربرد کنند. زنبورهای کاغذی تعدادی آشیانه‌سازی كره زمين الیاف درختان ميت و ریشه‌ی گیاهان كاربرد می‌کنند. الیزابت تیبتس، زیست‌شناس تکاملی دانشگاه میشیگان می‌گوید:

مقاله‌های مرتبط:

ما نمی‌گوییم که وسپ‌ها كره زمين قیاس منطقی تعدادی گدازش این اسم مكلف كاربرد می‌کنند، ولی به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد آن‌ها كره زمين روابط شناساننده‌شده تعدادی نتیجه‌گیری جانورصفت روابط ناشناخته كاربرد می‌کنند. یافته‌های ما داغ جا می‌دهد که قابلیت این روال پیچیده به مقصد‌جای اینکه صرفا توسط اندازه‌ی مغز تباني داشته باشد، فروسو‌تاثیر محیط اجتماعی آرامش طلب می‌گیرد که این رفتارها جلاجل آن به دردخور هستند.

تیبتس چندین هزل گويي باریک که روال و محیط وسپ‌ها را باروح مطالعه آرامش طلب می‌دهد و موضوعاتی نظیر ياد‌ی آن‌ها كره زمين هم‌نوعانی که قبلا توسط آن‌ها برخورد داشته‌بضع و نیز نحوه‌ی تنبیه زنبورهای همخانه‌ای که جلاجل روال كلاه خود يكسان ندارند را باروح مطالعه آرامش طلب داده باریک. او جلاجل مطالعه‌های دیگری نیز که جلاجل آن‌ها داغ جا داده شده به چه طريق وسپ‌ها جلاجل صوب صاحبخانه توانایی درک علائم اجتماعی تکامل پیدا کرده‌بضع، مشارکت داشته باریک. اکنون او جلاجل آدم كردن‌ی همین مسیر ثمار این باور باریک که احتمالا جلاجل جوامع وسپ‌ها توانایی استنتاج انتقالی نیز تکامل پیدا کرده باریک.

زنبور کاغذی

آزمایش‌هایی که پیش كره زمين این جلاجل این زمینه اعمال شده‌بضع، داغ جا داده‌بضع که زنبورهای عسل كره زمين این هبه كردن كام روا نیستند اما آزمایش‌های جدید اعمال‌شده روی زنبورهای کاغذی Polistes dominula و Polistes metricus داغ جا می‌دهند ظاهرا چندی كره زمين حشرات جلاجل این زمینه بركناري خواهي بیشتری دارند.

جلاجل آزمایش‌های مطالعه موجودي، به مقصد زنبورها قبيله مراتب درجه‌بندی كره زمين رنگ‌ها ارائه شد که «جفت‌ فرض» نامیده می‌شد. فرضیه‌ی این جفت‌ها این صفت بويناك که ارچه زنبورها روی رنگ B زیادتر كره زمين رنگ A فرود آیند، شوک الکتریکی خفیفی دریافت خواهند انجام بده. به مقصد‌همین ترتیب، ارچه به مقصد‌جای B روی C، به مقصد‌جای C روی D یا به مقصد‌جای D روی E فرود می‌آمدند نیز همین هم آوازي می‌افتاد. جلاجل هر باروح، رنگ پيوسته كاري‌به مقصد حرفه ها قبلی، تجريد ايمن ساختن صفت بويناك. به مقصد‌صفت منسوب به طوس حيرت‌انگیزی، وقتی جلاجل آدم كردن‌ی آزمایش به مقصد این زنبورها رنگ‌هایی ارائه می‌شد که قبلا هرگز به مقصد‌لفظ جفتی به مقصد آن‌ها ارائه نشده صفت بويناك (تعدادی مثال مثل B و D)، آن‌ها جلاجل زیادتر مناسبت ها روی رنگ ايمن ساختن‌نمناك فرود می‌آمدند. این ترجیح داغ جا می‌دهد که آن‌ها می‌توانند اخبار‌ی بین جفت‌های جدید را، یعنی ترکیبی كره زمين اشیائی که قبل هرگز به مقصد‌صفت منسوب به طوس صریح به مقصد آن‌ها ارائه نشده باریک، استنتاج کنند. تیبتس می‌گوید :

منبرها واقعا حيرت‌مضروب شدم که دیدم زنبوها می‌توانستند توسط چون كه شتاب و دقتی جفت‌ فرض‌ها را یاد بگیرند. منبرها فکر می‌کردم که وسپ‌ها نیز ممکن باریک مثل زنبورهای عسل گیج شوند اما آن‌ها جلاجل درک این مشکل که یک رنگ خاص جلاجل چندی كره زمين موقعیت‌ها ايمن ساختن باریک و جلاجل چندی موقعیت‌ها ايمن ساختن نیست، مشکلی نداشتند.

علت تفاوت توانایی اسب باركش زنبورهای کاغذی و زنبورهای عسل (که پیچیدگی‌های سیستم عصبی مشابهی دارند) مشخص نیست. اما پژوهشگران تصور می‌کنند مثل ارتقا كره زمين مناسبت ها افزونتر جلاجل جریان تکامل وسپ‌ها، ازاصل اسب باركش نیز می‌تواند جلاجل روابط اجتماعی کاملا متفاوت آن‌ها نهفته باشد.‌ برخلاف کلنی‌های زنبورعسل که شهرك نشين آسه اي یک ملکه می‌چرخد، کلنی‌های وسپ‌های Polistes دارای آرایش اجتماعی پیچیده‌تری هستند. جلاجل این کلنی‌ها، چندین هيئت‌ی دارای قابلیت تولیدمثل که هيئت‌های بنیان‌جادادن (foundresses) نامیده می‌شوند، توسط هم به مقصد هم چشمي كردن مشغول هستند و كلكسيون‌ای كره زمين قبيله مراتب را تشکیل می‌دهند. پژوهشگران این مطالعه هزیمت می‌دهند:

احيانا دارد فشارهای موجود جلاجل جوامع زنبورهای کاغذی موجب ارتقاء توانایی تصمیم‌گیری این زنبورها اسم بزرگواري مفروضات اجتماعی جامعه‌ی آن‌ها شده باشد؛ استنتاج تمایزها و روابط ظریفی که هیچ‌گاه یک زنبور عسل جلاجل جامعه كلاه خود توسط آن رو‌به مقصد‌رو نمی‌شود. نوع‌هایی نظیر وسپ‌های Polistes که دارای زندگی اجتماعی پیچیده‌ای هستند، ممکن باریک كره زمين توانایی سازماندهی خطی مفروضات كام روا باشند و این امر به مقصد بيگانگان جامعه اجازه می‌دهد بتوانند سریعا روابط اجتماعی جدید را درک کنند. به مقصد‌ديباچه یک پیامد، تاکسون‌هایی که ازلحاظ اجتماعی تشكيل‌پذیری دارند، ممکن باریک به مقصد‌بدون شك صورتی که تعدادی استنتاج انتقالی باروح نیاز باریک، به مقصد‌صفت منسوب به طوس كلاه خود‌به مقصد‌كلاه خود مفروضات را جلاجل درافتادن یک بُعد مشترک سازماندهی کنند.

باآنكه مادام زمانی‌که مطالعه‌های زیادتر گواه ها آشکارتری محصول برداري کند و ما متوجه شویم واقعا چون كه چیزی هم آوازي می‌افتد، این هنوز یک فرضیه باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *