خانه / تکنولوژی / دالبی ویژن چیست؟ هرآنچه باید درزمينه‌ فرمت پویای HDR بدانید

دالبی ویژن چیست؟ هرآنچه باید درزمينه‌ فرمت پویای HDR بدانید

فناوری HDR‌ كره زمين بااستعداد‌ترین نوآوری‌های اخیر جلاجل صنعت تلویزیون محسوب انجام خواهد شد. دالبی ویژن كره زمين بااستعداد‌ترین فرمت‌های این فناوری باریک که ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد.

كره زمين میان جمعناتمام فناوری‌های جدیدی که به مقصد صنعت تلویزیون راه یافت،‌ HDR بیشترین اهمیت و تأثیر را جلاجل افزایش کیفیت تصاویر داشت. تأثیر این فناوری زیادتر كره زمين تغییر صنعت كره زمين کیفیت Full HD به مقصد ۴K صفت بويناك. حكماً اکثر تولیدکننده‌های تلویزیون امروزه تمرکز اصلی بازاریابی كلاه خود را ثمار فناوری و قابلیت ۴K یا ۸K موردتوجه می‌کنند و اشارت‌ی کمتری به مقصد فرمت HDR انجام خواهد شد.

مقاله‌های مرتبط:

HDR یک فرمت جاي گير نیست. درواقع این تركيب (Excessive Dynamic Vary) در عوض كلكسيون‌ای كره زمين فرمت‌های تصویری كاربرد انجام خواهد شد که هرکدام ویژگی منحصربه‌فردی دارند. كره زمين میان آن‌ها Dolby Imaginative and prescient محصول Dolby Labs بلد بیشتری دارد. جلاجل آدم كردن‌ی این موضوع بحث زومیت، به مقصد بررسی دقیق این فرمت و جواب به مقصد چندی سؤال‌های رایج درزمينه‌ی آن می‌پردازیم: دالبی ویژن چیست و چون كه تفاوت‌هایی توسط افزونتر فرمت‌های HDR دارد؟ به چه طريق می‌توان به مقصد چنین فرمتی دستگاه بافندگي پیدا انجام بده؟

HDR چیست؟

پیش كره زمين اداشده به مقصد فرمت دالبی ویژن اول باید خانواده‌ی اصلی یعنی HDR را بشناسیم. HDR به مقصد تولیدکننده‌های محتوا و فیلم‌سازان امکان می‌دهد که ویدئوهایی شيوا‌نمناك، توسط تمركزفكر شعشعه بالاتر و کنتراست زیادتر نسبت به مقصد محتوای قدیمی اشکال کنند. فرمت مذکور عموما جلاجل رياورزيدن‌های الفبايي‌ای سینما توزيع شدن می‌شد، اما به مقصد‌باده بي درد به مقصد تلویزیون‌های خانگی هم راه یافت. درنتیجه پسفردا وقتی محتوای HDR جلاجل تلویزیونی توسط پشیبانی كره زمين این فرمت توزيع شدن شود، می‌توان کیفیت عالی سینمایی را جلاجل نمایشگری کوچک‌نمناك هیبت انجام بده.

درحال‌موجودي پنج فرمت HDR در عوض کاربران خانگی صور دارد: كورس رقيب كره زمين آن‌ها فرمت‌های ایستا (Static) و سه رقيب فرمت پویا (Dynamic) هستند. كورس فرمت ایستا، HDR10 و HLG غيرماذون دارند. HDR10 توسط تمامی تلویزیون‌های HDR پشتیبانی انجام خواهد شد. HLG نیز عموما کاربرد توزيع شدن رسانه‌ای دارد. مفهوم ایستا جلاجل این فرمت‌ها یعنی محتوای HDR یک حد و به موجب کل فیلم یا نمایش تلویزیونی شناسایی انجام خواهد شد. دانسته ها حاصل کردن‌شده جلاجل اول، مادام پایان نمایش تغییر نمی‌کند.

دالبی ویژن / Dolby Vision

فرمت‌های پویای HDR برخلاف فرمت ایستا دانسته ها را به موجب نمايشگاه‌ها و حتی شهرستان فریم‌های تصویر تغییر می‌دهند. درواقع المان‌های ایجاد محتوای HDR در عوض هر نمايشگاه و شهرستان فریم متفاوت انجام خواهد شد. چنین رویکردی نیاز به مقصد داده‌های بسیار زیاد دارد، اما کارشناسان باوري دارند فرمت HDR جلاجل این طوق کیفیت بسیار بالاتری ارائه می‌کند. Advance HDR كره زمين شرکت Technicolor یکی كره زمين فرمت‌های پویا محسوب انجام خواهد شد. كورس فرمت افزونتر در عوض محتوای خانگی پرکاربردتر هستند: +HDR10 که سامسونگ هم جلاجل توسعه‌ی آن وعاء داشت و دالبی ویژن.

مزیت خاص دالبی ویژن

بدون شك‌صفت منسوب به طوس که كلام شد دالبی ویژن یک فرمت پویای HDR بوده که توسط دالبی لبز توسه یافته باریک. این فرمت توسط تنظیم نمايشگاه به مقصد نمايشگاه و حتی شهرستان فریم به مقصد شهرستان فریم تصویر، جزئیات بیشتری را هم محفل‌توسط تمركزفكر رنگ بالاتر به مقصد کاربر ارائه می‌کند. بهینه‌سازی محتوا جلاجل هر تصویر به مقصد‌لفظ هيئت و نجوم اعمال انجام خواهد شد. حكماً فرایند و شیوه‌ی عملکرد دالبی ویژن جزئیات بیشتری دارد.

دالبی ویژن به مقصد تولیدکننده‌های محتوا امکان می‌دهد مادام تنظیمات تصویر را جلاجل سطرها بسیار جزئی به شدني دهند. به مقصد‌علاوه تنظیمات بیشتری نسبت به مقصد فرمت مرسوم و سنتی HDR10 جلاجل دالبی ویژن پشتیبانی انجام خواهد شد. به مقصد‌ديباچه مثال HDR10 حداکثر كره زمين روشنایی هزار نیت (Nit) جلاجل تلویزیونی پشیبانی می‌کند. این آمار در عوض دالبی ویژن به مقصد ۱۰ هزار نیت می‌رسد.

دالبی ویژن / Dolby Vision

تمركزفكر رنگ هم جلاجل دالبی ویژن نسبت به مقصد فرمت‌های افزونتر افزایش می‌یابد. HDR10 به مقصد تولیدکننده‌ها امکان می‌دهد مادام رنگ را توسط ۱۰ بیت داده دستور كار‌ریزی و تنظیم کنند. دالبی ویژن بیت‌ها را به مقصد ۱۲ رقيب می‌رساند. شاید جلاجل نگاه اولا چنین تفاوت كورس بیتی زیاد به مقصد نگاه خشم آلود نرسد، اما قطعا تفاوت آن جلاجل عمل زیادتر خواهد صفت بويناك. توسط تنظیمات ۱۰ بیتی، می‌توان ۱،۰۲۴ رنگ ثانویه را كره زمين هر رنگ اصلی ایجاد انجام بده که کمی بیشتراز یک میلیارد رنگ را جلاجل اختیار تولیدکننده‌ی محتوا آرامش طلب می‌دهد. وقتی تنظیمات به مقصد ۱۲ بیت برسد، امکان گلچين رنگ ثانویه به مقصد ۴،۰۹۶ افزایش می‌یابد. درنهایت جلاجل مجموع امکان گلچين ۴۸ میلیارد رنگ در عوض تولیدکننده‌ی محتوا مهيا انجام خواهد شد.

جزئیات بسیار زیادی که جلاجل فوق گزارش ها دادیم، جلاجل تلویزیون‌های امروزی آن‌چنان دايگي درک نیستند. درحال‌موجودي هیچ تلویزیونی توانایی نمایش ۱۰ هزار نیت روشنایی و ۶۴ میلیارد رنگ دالبی ویژن را ندارد. حتی بهترین محصولات بازارگاه توسط بالاترین امکانات روشنایی هم به مقصد كورس هزار نیت مسدود می‌شوند. كره زمين میان الفبايي‌ای ترین تلویزیون‌ها هم می‌توان به مقصد خانواده‌ی E كره زمين محصولات اولد ال‌جی اشارت انجام بده که حداکثر ۱۰ بیت رنگ را پشتیبانی می‌کنند. درنهایت فناوری تلویزیون توسط سرعتی رشد می‌کند که شاید بتوان پشتیبانی كره زمين قابلیت‌های بی‌نمره دالبی ویژن را مادام پنج اسم باشليق آینده ممکن حالی.

تفاوت توسط +HDR10

مقاله‌های مرتبط:

فرمت +HDR10 که توسط سامسونگ پشتیبانی انجام خواهد شد، شباهت بالایی توسط دالبی ویژن دارد. فرمت پویا توسط قابلیت تغییر تنظیمات در عوض هر نمايشگاه، رویکردی مانند آن دالبی ویژن جلاجل پیش می‌گیرد. +HDR10 هم بازه‌ی مهتر‌تری كره زمين رنگ و شعشعه را پشتیبانی می‌کند، اما مشخصه ها آن به مقصد اندازه‌ی دالبی ویژن الفبايي‌ای نیست. حكماً تفاوت اصلی كورس استاندارد جلاجل حلول كننده‌موجودي، جلاجل معرض وجود داشتن آن‌ها باریک.

درحال موجودي نظام ارباب رعيتي‌‌های محدودی كره زمين +HDR10 پشتیبانی می‌کنند و محتوای +HDR10 زیادی هم جلاجل معرض نیست. حكماً قطعا به مقصد‌باده بي درد گواهي نامه افزایش پشتیبانی و دسترسی به مقصد محتوا و كريه‌افزار این فرمت خواهیم صفت بويناك. به مقصد لطف آزاد وجود داشتن زردتشتي فرمت مذکور، قطعا تولیدکننده‌های بیشتری به مقصد آن علاقه‌مند خواهند شد.

دالبی ویژن / Dolby Vision

نکته‌ی بااستعداد درزمينه‌ی پشتیبانی كره زمين فرمت‌های پویا این باریک که هر نظام ارباب رعيتي پشتیبان فرمت دالبی ویژن، توسط به مقصد‌روزرسانی فرمور كره زمين +HDR10 هم پشتیبانی خواهد انجام بده. به مقصد‌علاوه چنین پشتیبانی خرجیی زیادی هم در عوض تولیدکننده‌های تلویزیون ندارد. حكماً این روند در عوض دالبی ویژن صادق نیست. در عوض پشتیبانی كره زمين دالبی ویژن باید خرجیی دریافت زردتشتي و در عرض توسعه‌ی فرمور وام گذاري شود و شاید چندی تولیدکننده‌ها تمایلی به مقصد آن داغ جا ندهند.

تلویزیون‌های توسط قابلیت پشتیبانی كره زمين دالبی ویژن

پشتیبانی كره زمين دالبی ویژن و ارائه‌ی آن جلاجل فرمور، نیاز به مقصد وام گذاري هزینه دارد

دالبی ویژن بلد و گستردگی بیشتری نسبت به مقصد +HDR10 دارد، اما لزوما همه‌ی تلویزیون‌های جدید كره زمين آن پشتیبانی نمی‌کنند. كره زمين برندهای مهتر فعال جلاجل بازارگاه می‌توان سامسونگ را مثال زد که به مقصد‌خاطره ها كاربرد كره زمين +HDR10، دالبی ویژن را جلاجل فهرست قابلیت‌‌های كلاه خود جای نداده باریک.

كره زمين برندهای مهتر پشتیبانی‌کننده كره زمين دالبی ویژن می‌توان به مقصد LG, TCL,Vizio و Sony اشارت انجام بده. حكماً پشتیبانی جلاجل این برندها هم جلاجل محرزشدن‌های گوناگون متفاوت باریک. به مقصد‌هر‌حلول كننده مشتریان پیش كره زمين گلچين و خرید تلویزیون‌های جدید باید مشخصه ها آن‌ها را در عوض پشتیبانی یا گروهي پشتیبانی كره زمين دالبی ویژن به مقصد‌تمركزفكر بررسی کنند.

پیش‌نیاز دسترسی به مقصد دالبی ویژن

علاوه ثمار تجهیز‌ی تلویزیون یا نظام ارباب رعيتي دیگری که كره زمين فرمت دالبی ویژن پشتیبانی کند، باید منبعی در عوض دریافت ویدئوی دالبی ویژن هم داشته باشید. شایان ذکر باریک امروزه چندی كره زمين گوشی‌های زيرك و تبلت‌ها كره زمين دالبی ویژن پشتیبانی می‌کنند. درحال‌موجودي بیشمار كره زمين فیلم‌های بلوری ۴K Extremely HD جلاجل فرمت دالبی ویژن هدیه می‌شوند. به مقصد‌علاوه سرویس‌‌های استریم همچون نتفلیکس و آمازون پرایم هم كلكسيون‌ای درخور اطفال كره زمين فیلم‌ها و سریال‌های به مقصد‌سنه را جلاجل فرمت دالبی ویژن به مقصد کاربر ارائه می‌کنند.

دالبی ویژن / Dolby Vision

سرویس‌های استریم +Disney و +Apple TV که به مقصد‌زودی سرخرگ به مقصد کار می‌کنند، هر كورس پشتیبانی كره زمين دالبی ویژن و Dolby Atmos را به مقصد‌ديباچه قابلیت‌های كلاه خود معرفی کرده‌بضع. به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد پشتیبانی كره زمين دالبی ویژن مهجور جلاجل توزيع شدن سنتی تلویزیون دیده نخواهد شد. درحال‌موجودي محتوای HDR جلاجل شبکه‌های سنتی مسدود باریک و جلاجل زمان ارائه هم باید زیادتر توقف فرمت‌های HDR10 یا HLG را داشت، چون این فرمت‌ها پهنای جماعت گريز کمتری نیاز دارند.

دیزنی مفرش و اپل تی‌اوی مفرش كره زمين دالبی ویژن پشتیبانی خواهند انجام بده

نظام ارباب رعيتي‌های ست‌بهترين باکس، کنسول‌های بازی و توزيع شدن‌کننده‌های بلوری در عوض نمایش محتوای دالبی ویژن باید به مقصد پشتیبانی كره زمين آن پيش رو باشند. به مقصد‌ديباچه مثال نظام ارباب رعيتي‌های استریم برند Roku همچون +Roku Streaming Stick مهجور كره زمين HDR10 پشتیبانی می‌کنند. حكماً چندی كره زمين تلویزیون‌های این برند (که عموما توسط TCL‌ ساخته می‌شوند) دالبی ویژن را هم به مقصد فهرست قابلیت‌های كلاه خود افزوده‌بضع. كره زمين میان محصولات برندهای افزونتر، Apple TV 4K كره زمين این فرمت پشتیبانی می‌کند، اما Apple TV HD توانایی توزيع شدن آن را ندارد. Amazon 4K Hearth TV Stick یکی كره زمين معدود نظام ارباب رعيتي‌هایی محسوب انجام خواهد شد که كره زمين چادرپوش فرمت اصلی HDR یعنی HDR10 و HLG و +HDR10 و Dolby Imaginative and prescient پشتیبانی می‌کند. مایکروسافت هم كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۸ پشتیبانی كره زمين دالبی ویژن را به مقصد کنسول‌های ایکس‌باکس وان اس و ایکس‌باکس وان ایکس اضافه انجام بده. شایان ذکر باریک پلی‌استیشن هنوز قابلیت پشتیبانی كره زمين دالبی ویژن را ندارد.

نکته‌ی نهایی جلاجل كاربرد كره زمين محتوای دالبی ویژن جلاجل خرید کابل HDMI رابط نهفته باریک. ارچه تلویزیون شما در عوض نمایش محتوا به مقصد‌جای دانگل به مقصد چنین کابلی نیاز دارد،‌ حتما باید کابلی توسط پشتیبانی كره زمين این فرمت خریداری کنید. کابل‌هایی که دانه چيدن HDMI Premium Cetified دارند گزینه‌های مناسبی محسوب می‌شوند.

نکات فوق اطلاعاتی کلی درزمينه‌‌ی فرمت دالبی ویژن صفت بويناك که احتمالا توسط گذشت زمان جلاجل کنار افزونتر فرمت‌های HDR به مقصد استاندارد اصلی توزيع شدن محتوا تبدیل خواهد شد. شاید جلاجل آینده‌ای خير‌استريوفونيك پيرامون، تمامی فیلم‌ها و سریال‌ها توسط کیفیت بسیار بالاتر كره زمين پسفردا، توسط این فرمت‌ها توزيع شدن شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *