خانه / تکنولوژی / جیلبریک و ماد وزیر ها نظام ارباب رعيتي‌ها هنوز کاربرد دارد؟

جیلبریک و ماد وزیر ها نظام ارباب رعيتي‌ها هنوز کاربرد دارد؟

جیلبریک و مادکردن نظام ارباب رعيتي‌های زيرك كره زمين اولین اسم باشليق‌های ظهور این فناوری‌ها صور داشتند؛ اما جلاجل اسم باشليق‌های اخیر علاقه‌مندان آن‌ها کاهش یافته باریک.

جیلبریک و مادکردن گوشی‌ها و افزونتر گجت‌های زيرك امروزه به مقصد‌اندازه‌ی ماضي طرفدار ندارد و درواقع، جامعه‌ی مرتبط توسط فعالیت‌های آتشخوار‌شکنی نظام ارباب رعيتي‌ها به مقصد‌نوعی پویایی كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک. یکی كره زمين دلایل اصلی کاهش چنین فعالیت‌هایی را می‌توان قدرتمندترشدن شرکت‌های تولیدکننده جلاجل آتشخوار‌وزیر ها کد محصولات حالی. کاربران غيرحرفه اي كره زمين كلاه خود می‌پرسند آیا زمان و فعالیت جدی تعدادی بازکردن آتشخوار سیستم‌عملي ساختن پیش‌فرض نظام ارباب رعيتي قيمت افزوده‌ای تعدادی آن‌ها دارد؟

مقاله‌های مرتبط:

چندی كره زمين گجت‌های سنه دنیای فناوری زیاد كره زمين سایر گجت‌ها فروسو فرایندهای بازکردن آتشخوار اسم گذاري شده به مقصد مادکردن یا جیلبریک بوده‌بضع. درواقع، زیادتر مناقشه و گفت‌وگوها جلاجل فروم‌های آنلاین تعدادی پیداکردن راهی توسط تيرخور گردش كردن محدودیت‌های شرکت معمرين بوده باریک. جلاجل این موضوع بحث زومیت، قصد داریم چندی كره زمين مشهورترین مادهای اسم باشليق‌های ماضي را معرفی و توجیه‌پذیری آن‌ها را جلاجل زمان حلول كننده بررسی کنیم. جلاجل هر بخش، فرایند موردنیاز تعدادی بازکردن آتشخوار نظام ارباب رعيتي را به مقصد‌لفظ کلی گزارش ها می‌دهیم و در عرض نتیجه‌ی آن را نیز بررسی می‌کنیم. شایان ذکر باریک درنهایت، تصمیم تعدادی اعمال وام گذاردن یا ندادن این کار برعهده‌ی كلاه خود کاربر خواهد صفت بويناك.

جیلبریک آیفون

آیفون كره زمين اسم باشليق‌ها پیش، یکی كره زمين مشهورترین نظام ارباب رعيتي‌هایی محسوب می‌شد که کاربران به مقصد‌‌كنار زدن بازکردن آتشخوار‌های پیش‌فرض آن بودند. فرایند بازکردن آتشخوار گوشی‌های اپل به مقصد‌غيرماذون جیلبریک (Jailbreak) شناساننده انجام خواهد شد که طرفداران خاص كلاه خود را هم دارد.

جلاجل اسم باشليق‌های اخیر، کنترل کوپرتینویی‌ها روی نظام ارباب رعيتي‌ها زیادتر شده باریک و آن‌ها قابلیت‌های متعددی به مقصد محصولات كلاه خود افزوده‌بضع که زمانی فرد دلیل کاربران تعدادی جیلبریک بودند. درنتیجه، جیلبریک آیفون افزونتر به مقصد‌اندازه‌ی ماضي توجیه‌پذیر نیست و کاربران کمتری به مقصد آن علاقه داغ جا می‌دهند. درواقع، فواید جیلبریک جلاجل مقایسه توسط خطرهای آن افزونتر آن‌چنان زیاد نیست.

آیفون

توسط صور کاهش تمایل کاربران به مقصد جیلبریک، هنوز ابزارها و فرایندهای متعددی تعدادی جیلبریک آیفون نمایش می‌شوند. به مقصد‌ديباچه مثال، اکنون جامعه‌ی جیلبریک ابزارهای موردنیاز تعدادی بازکردن آتشخوار‌های پیش‌نیاز iOS 12 را منتشر کرده باریک که كره زمين میان آن‌ها، می‌توان به مقصد Chimera و Uncover اشارت انجام بده. فرایندهای اجرایی تعدادی ابزارهای مذکور، فرد توسط کپی‌وزیر ها تاچند فایل و مرحمت ها جنون مردم آزاري جلاجل گوشی زيرك اعمال انجام خواهد شد.

جیلبریک‌وزیر ها و دسترسی به مقصد مارکت اپلیکیشنی همچون Cydia امکانات و تشكيل بیشتری به مقصد کاربران آیفون ارائه می‌کند که كره زمين میان آن‌ها، می‌توان به مقصد تغییر ظهور گوشی زيرك، اپلیکیشن کامل مدیریت فایل، اضافه‌وزیر ها آیکن‌های زیادتر به مقصد نوار پایینی نظام ارباب رعيتي یا حتی غیرفعال وزیر ها رمزعبور به مقصد‌محض واردشدن به مقصد موقعیتی خاص (سه گوش خانه محقر) اشارت انجام بده. درواقع، تمامی قابلیت‌هایی که به مقصد‌لفظ عادی جلاجل iOS آتشخوار هستند، پشت بام كره زمين جیلبریک دراختیار کاربر خواهند صفت بويناك.

پسفردا مزیت‌های جیلبریک کمتر كره زمين خطرهای امنیتی آن باریک

کاربران آیفون درنهایت توسط صور قابلیت‌های مختلف توسط این سؤال روبه‌رو می‌شوند که آیا جیلبریک گوشی زيرك منطقی باریک؟ به مقصد‌هر‌حلول كننده پشت بام كره زمين جیلبریک توسط دنیایی کمی ترسناک (مثل مغرب وحشی) روبه‌رو می‌شوید. به مقصد‌ديباچه مثال، به مقصد‌روزرسانی‌های امنیتی iOS را دریافت نمی‌کنید و مضرت اجرای کدهای مقعد جلاجل گوشی صور دارد و گارانتی نظام ارباب رعيتي هم باطل انجام خواهد شد. درمقابل، ابزارها و اپلیکیشن‌هایی که دریافت می‌کنید، توسط صور جذاب‌توافق داشتن کاربرد آن‌چنانی ندارند. شایان ذکر باریک فرایند جیلبریک به مقصد‌آسانی اعمال انجام خواهد شد و بازگرداندن آن هم استريوفونيك سخت نیست؛ به مقصد همین دلیل، شاید چندی کاربران به مقصد آزمایش‌وزیر ها به هيچوجه جیلبریک تمایل داشته باشند.

ماد نینتندو سوئیچ

شاید تاکنون شايعه متعددی درزمينه‌ی اجرای اندروید روی نینتندو سوئیچ خوانده باشید. کنسول بازی چندکاره‌ی نینتندو كره زمين زمان نمایش توسط شتاب چشمگیری محبوبیت كلاه خود را جلاجل بازارگاه افزایش داد و همین امر کافی صفت بويناك مادام جامعه‌ی هکرها به مقصد مادکردن آن علاقه‌مند شوند. اکنون ابزارهایی تعدادی این کنسول منتشر شده باریک که امکان اجرای LineageOS 15.1 را ممکن می‌سازد. توسط مونس سیستم‌عملي ساختن مذکور روی کنسول، امکان اجرای اپلیکیشن‌های اندرویدی همچون نتفلیکس هم مهيا انجام خواهد شد. نکته‌ی بااستعداد‌نمناك اینکه می‌توان اندروید را ازطریق کارت قوه ذاكره روی کنسول ايفا انجام بده و جلاجل مواقع نیاز توسط بارگذاری مكرر، به مقصد سیستم پیش‌فرض نینتندو واصل شد.

نینتندو سوئیچ

مادکردن نینتندو سوئیچ تعدادی اجرای اندروید مثل افزونتر مادها روندی خير‌استريوفونيك سخت دارد و احكام تاچند فایل را باید كره زمين اینترنت دانلود کنید و آن‌ها را روی کارت قوه ذاكره‌ی جانبی کپی و كره زمين مسیر آن کنسول را راه‌اندازی کنید. اپلیکیشن‌های متعددی همچون نتفلیکس و اسپاتیفای و یوتیوب به مقصد‌راحتی جلاجل سیستم‌عملي ساختن جدید ايفا می‌شوند. افزون‌براین، مواردی همچون شبیه‌عود نینتندو DS، یعنی اپلیکیشن DraSric، هم قابلیت مونس و ايفا دارد که بازی‌های بسیار زیادی دراختیار کاربر آرامش طلب می‌دهد. اندروید مونس‌شده روی نینتندو سوئیچ، مثل اندروید تبلت کار می‌‌کند.

اندروید روی نینتندو سوئیچ به مقصد‌راحتی توسط کارت قوه ذاكره ايفا انجام خواهد شد

نینتندو سوئیچ پشت بام كره زمين مادکردن و اجرای اندروید، طبیعتا باگ‌هایی به مقصد‌معاشر خواهد داشت. حكماً، به مقصد‌دلیل جدیدبودن ابزارهای ماد، چنین وضعیتی پيرامون كره زمين توقف نیست و احيانا توقف فعالیت اپلیکیشن‌ها صور دارد. به مقصد‌ديباچه مثال، نمی‌توان بازی فورت‌نایت را روی نینتندو سوئیچ پيش رو به مقصد اندروید ايفا انجام بده. به مقصد‌علاوه، به مقصد‌دلیل نيستي میکروفون و دوربین، امکان كاربرد كره زمين اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و بازی‌هایی مثل پوکمون گو جلاجل آن صور ندارد.

آیا مادکردن نینتندو سوئیچ قيمت دارد؟ قطعا ماد کنسول یکی كره زمين جذاب‌ترین و آسايش خواه‌ترین هیبت‌ها تعدادی کاربر خواهد صفت بويناك. به مقصد‌علاوه، تغییری هم جلاجل كريه‌افزار اصلی ایجاد نمی‌شود؛ به مقصد همین دلیل، راجع مشکلات احتمالی نگرانی صور نخواهد داشت. حكماً جلاجل بدترین كيفيات، شاید مشکلاتی تعدادی نظام ارباب رعيتي ایجاد شود؛ سه گوش شاید نینتندو تصمیم بگیرد همه‌ی نظام ارباب رعيتي‌های مادشده تعدادی اجرای اندروید را آتشخوار کند که درنتیجه کاربر افزونتر به مقصد محتوای دیجیتالی و شمار‌های کاربری كلاه خود دسترسی نخواهد داشت.

ساخت هکینتاش

شکستن آتشخوار لين‌افزاری نظام ارباب رعيتي‌های اپل زیاد كره زمين افزونتر شرکت‌ها فهمید مناقشه و هنرنمایی هکرها باریک. کاربران علاقه‌مند به مقصد ویندوز توسط تجريد‌هایی متعددی كره زمين شرکت‌هایی همچون قلب، HP، مایکروسافت و کثیر افزونتر روبه‌رو خواهند صفت بويناك. جلاجل این‌ میان& علاقه‌مندان به مقصد سیستم‌عملي ساختن مک انتخابی به مقصد‌بغير کامپیوترهای اپل ندارند. چنین اسم مكلف‌ای به مقصد نوزاد سگ مفهوم هکینتاش كشيده شده شد. هکینتاش، یعنی لين‌افزارها و سیستم‌عملي ساختن مک را روی کامپیوتری توسط برند غیر كره زمين اپل ايفا کنیم.

هکینتاش

ترس دادن هکینتاش جلاجل مقایسه توسط جیلبریک‌وزیر ها iOS روند پیچیده‌تری دارد و کاربر باید توسط مفاهیم اولیه‌ی ترس دادن کامپیوتر شخصی یا اجرای کدهای ماد روی کامپیوتر آشنا باشد. اول باید نسخه‌ای اصلی كره زمين سیستم‌عملي ساختن مک جلاجل کامپیوتر اپل دانلود شود. عاريت، توسط كاربرد كره زمين درایو USB می‌توان سیستم‌عملي ساختن را به مقصد کامپیوتر افزونتر نقل مكان انجام بده. تعدادی اجرای این محب تآميز می‌توان كره زمين کامپیوتر پيش رو به مقصد ویندوز كاربرد انجام بده؛ اما کامپیوتر مقصد باید درایو ذخیره‌سازی هيئت و نجوم داشته باشد. درایو ذخیره‌سازی جدید باید سوا دانسته ها و قبلا هم ویندوز روی آن ايفا نشده باشد.

سیستم‌عملي ساختن مک روی نظام ارباب رعيتي‌های غیراپلی پایداری مناسبی ندارد

اولین مزیت کارکردن توسط هکینتاش، اجرای مک روی کامپیوتری باریک که كلاه خودِ کاربر پیکربرندی آن را اعمال می‌دهد. درواقع، می‌توان کامپیوتری توسط قوچ زیاد كره زمين کامپیوترهای مک موجود داشت و جلاجل خرجیهای كريه‌افزاری هم صرفه‌جویی انجام بده. حكماً، هیچ تضمینی صور ندارد که سیستم‌عملي ساختن مک به مقصد‌نیکی کار کند و قطعا چنین فرایندی به مقصد‌معنای نقض قوانین و پیمان كاربرد كره زمين سیستم‌عملي ساختن مک خواهد صفت بويناك؛ جلاجل‌نتیجه درصورت جلي هرگونه مشکل، پشتیبانی رسمی تعدادی کامپیوتر صور ندارد و باید كره زمين کمک جامعه‌ی آنلاین هکینتاش ثنايا ببرید. امروزه، اجرای هکینتاش آسايش خواه‌نمناك كره زمين همیشه به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد؛ اما هنوز قيمت زیادی تعدادی همه‌ی کاربران (به مقصد‌بغير مجموعه‌ای محصول و کنجکاو) ندارد.

ماد کنسول بازی

مادکردن کنسول بازی یا جیلبریک یا هر غيرماذون دیگری که تعدادی آن تجريد شود، هنوز طرفداران زیادی دارد. بازکردن آتشخوار کنسول‌ها امکانات تقریبا نامحدودی به مقصد کاربران می‌دهد و آن‌ها می‌توانند تقریبا هر بازی یا سرویس مدنظرشان را روی کنسول مادشده مونس کنند و كره زمين شبیه‌عود بازی‌های قدیمی مادام ابزارهایی تعدادی اجرای مرغوبيت نسخه‌های جدید بازی‌ها، جملگی توسط مادکردن کنسول دراختیار کاربر خواهند صفت بويناك. مادکردن کنسول‌ها عموما روندی آسايش خواه دارد و حتی شاید توسط بازکردن ورقه‌ی وب ازطریق مرورگر ممکن شود. حكماً رویکرد تعدادی نظام ارباب رعيتي‌های گوناگون متفاوت باریک. به مقصد‌ديباچه مثال، ایکس‌باکس وان هنوز یکی كره زمين دشوارترین دستگا‌ها تعدادی ماد محسوب انجام خواهد شد.

کنسول بازی

توسط نگاهی به مقصد قابلیت‌های متعددی که ماد دراختیار گیمرها آرامش طلب می‌دهد، می‌توان دلیل محبوبیت آن را متوجه شد. آن‌ها می‌توانند بازی‌های موجود را توسط کدهای مخصوص دستگاه بافندگي‌‌کاری کنند و تنظیمات مخفی نظام ارباب رعيتي را تغییر دهند. در عرض، امکان اجرای کد تقلب به مقصد‌لفظ گسترده جلاجل بازی‌های مختلف و اجرای بازی‌های قدیمی ممکن انجام خواهد شد. كره زمين همه بااستعداد‌نمناك قابلیت دانلود و اجرای بازی‌های خریدنی نیز گیمرهای بی‌شماری را به مقصد امتحان‌وزیر ها ماد تشویق می‌کند.

ضغف اصلی مادکردن کنسول اجبار به مقصد كاربرد كره زمين فریمورهای قدیمی باریک و کاربر توسط چنین انتخابی، كره زمين چندی قابلیت‌ها سه گوش اجرای آنلاین بازی‌ها محروم خواهد شد. به مقصد‌علاوه، قوانین کاربری شرکت‌های معمرين همچون سونی و مایکروسافت و دیگران هم نقض انجام خواهد شد که به مقصد‌معنای پشتیبانی‌نکردن فنی و اصلی آن‌ها كره زمين کنسول خواهد صفت بويناك.

درنهایت مادکردن کنسول‌های بازی را می‌توان پرسودترین فرایند بازکردن آتشخوار ازلحاظ آزادی عمل و تشكيل‌پذیری حالی. حكماً، فرایند مذکور ازلحاظ زمان و فعالیت موردنیاز و مضرت جزو پرهزینه‌ترین‌ها محسوب انجام خواهد شد. درواقع، اکثر گیمرها هم ترجیح می‌دهند چنین کاری را اعمال ندهند و فرد فکر كلاه خود را درگیر بازی‌وزیر ها کنند. به مقصد‌‌هر‌حلول كننده، فرایند ماد هنوز طرفداران بی‌شماری دارد.

مادکردن و جیلبریک جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۹

توسط نگاهی به مقصد آنچه كلام شد، به مقصد این نتیجه می‌رسیم که بازکردن آتشخوار نظام ارباب رعيتي‌های زيرك امروزه كره زمين همیشه آسايش خواه‌نمناك باریک. حكماً، فرایندها تعدادی نظام ارباب رعيتي‌های متنوع متحداً تفاوت دارد؛ اما کاربر علاقه‌مند به مقصد جیلبریک و ماد مشکلات زیادی نخواهد داشت. نبا بد اینکه امروزه مادها توسط شتاب بسیار بیشتری جلاجل مقایسه توسط ماضي شناسایی و غیرفعال می‌شوند. به مقصد‌علاوه ریسک اجرای بدافزار روی نظام ارباب رعيتي زيرك یا كره زمين‌بین‌رفتن پشتیبانی فنی شرکت معمرين همیشه صور دارد.

نکته‌ی بااستعداد جلاجل اکثر فرایندهای بازکردن آتشخوار، گردنگير به مقصد كاربرد كره زمين فریمورهای قدیمی باریک؛ درنتیجه، فرایندهای به مقصد‌روزرسانی یا ميراث ها مانند آن باید توسط مسئولیت و کنترل كلاه خودِ کاربر اعمال شود که کمی کارها را سخت می‌کند. درنهایت، گرچه پیاده‌‌سازی ماد آسايش خواه‌نمناك كره زمين همیشه به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد، کارکردن توسط نظام ارباب رعيتي‌های مادشده هنوز دشواری‌های خاص كلاه خود را دارد. ارچه قصد دارید چنین کارهایی را اعمال دهید، اول حتما نیاز كلاه خود را كره زمين آن مشخص کنید. کثیر كره زمين فرایندهای بازکردن آتشخوار قيمت زمان و هزینه‌ را ندارند و فرد جنبه‌ی سرگرمی آن‌ها جذاب باریک. فراموش نکنید امکان كره زمين‌دستگاه بافندگي‌رفتن زمان و حتی کل نظام ارباب رعيتي جلاجل اکثر فرایندهای ماد صور دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *