خانه / تکنولوژی / مندرج‌غيرماذون و هزینه دوگانه‌سمي شدن كشته شدن خودرو توسط رعایت استاندارد

مندرج‌غيرماذون و هزینه دوگانه‌سمي شدن كشته شدن خودرو توسط رعایت استاندارد

بنابر حاکی مسئولان و کارشناسان جلاجل روزهای ماضي، فرد نیمی كره زمين ظرفیت شبکه‌ی آفتاب زدگي CNG جلاجل کشور ثنايا‌برداری شده باریک. توسط این اوصاف، افزایش جایگاه‌های هدیه‌ی آفتاب زدگي مخصوص خودروهای گازسوز و ایجاد پیمان تبدیل محرزشدن‌های بنزینی به مقصد دوگانه‌سمي شدن راه‌حلی در عوض به شدني پیمان اقتصادی کشورایران و کیفیت جو جلاجل شهرهای مهتر خواهد صفت بويناك. هم‌اکنون ۲،۴۷۲ جایگاه هدیه‌ی سی‌ان‌جی جلاجل مساحت گرفتن کشور فعال‌ هستند

پشت بام كره زمين اعلام نبا سهمیه‌بندی بنزین، معیار اسم پري زده سی‌ان‌جی جلاجل کشور سيني اعلام مدیران شرکت ملی توزيع شدن فراورده‌های نفتی زیاد‌ كره زمين ۱۰ درصد افزایش یافت و پیش‌بینی شده که جلاجل آینده‌ی نزدیک، این رقيب به مقصد ۲۶ درصد افزایش یابد. پیش كره زمين ابتر شدن سهمیه‌بندی بنزین، به مقصد‌صفت منسوب به طوس میانگین يوميه ۱۹ میلیون مترمکعب رخت شو طبیعی پرتكاثف (CNG) جلاجل جایگاه‌ها توزیع انجام خواهد شد که به مقصد‌كلام‌ی مدیر مطرود گشتن سی‌ان‌جی شرکت ملی توزيع شدن فراورده‌های نفتی، این رقم توسط اعلام مطرود گشتن سهمیه‌بندی بنزین و هم‌زمان توسط اجرای این مطرود گشتن به مقصد‌صفت منسوب به طوس میانگین به مقصد يوميه ۲۱ میلیون مترمکعب رسیده باریک. در عرض، خودروهای دوگانه‌سمي شدن اکنون امکان كاربرد كره زمين سهمیه‌ی بنزین كلاه خود را نیز دارند و پیش‌بینی انجام خواهد شد توسط تكميل سهمیه‌ی بنزین مقرري، مقدار اسم پري زده سی‌ان‌جی جلاجل کشور قريب دومیلیون مترمکعب افزونتر افزایش یابد.

زيبايي قلی‌پوزش طلب، مدیر مطرود گشتن سی‌ان‌جی شرکت ملی توزيع شدن فراورده‌های نفتی، جلاجل‌این‌به دفعات توسط اشاعت به مقصد اینکه زمان فعلی در عوض پیش‌بینی دقیق گاه باریک و امیدواریم مادام پایان آذر بتوانیم مقدار دقیق این افزایش را اعلام کنیم، گفت:

پیش‌بینی ما این باریک که معیار اسم پري زده سی‌ان‌جی جلاجل کشور يوميه به مقصد قريب ۲۴ میلیون مترمکعب برسد. توسط افزایش مبنا جایگاه‌های هدیه‌ی سی‌ان‌جی جلاجل مساحت گرفتن کشور، هم‌اکنون ظرفیت مناسبی به مقصد‌دیدگاه هدیه‌ی سی‌ان‌جی به مقصد خودروها جلاجل کشور صور دارد. توسط هم‌پیشگی مؤسسه‌ی استاندارد جلاجل تلاشیم جایگاه‌های هدیه سی‌ان‌جی را که غیرعملیاتی شده بودند، هر‌چون كه‌زودتر عملیاتی کنیم.

CNG

مبنا جایگاه‌های هدیه‌ی CNG به مقصد‌شتاب افزایش می‌یاید

حمید قاسمی‌ده‌ينبوع، معاف مدیرعامل شرکت ملی توزيع شدن فراورده‌های نفتی توسط تأکید ثمار این مشکل که توسط اسم پري زده سی‌ان‌جی خرجیی آفتاب زدگي مادام ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت، تقریر انجام بده:

۳،۹۰۰ جایگاه بنزین و ۲،۴۰۰ سی‌ان‌جی جلاجل کشور صور دارد. هزینه هر لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی مانع كره زمين آن صفت بويناك که کسی تمایلی به مقصد كاربرد كره زمين سی‌ان‌جی داشته باشد؛ اما اکنون مسئلت در عوض كاربرد كره زمين سی‌ان‌جی افزایش یافته باریک. اسم باشليق ماضي دستمزد جایگاه‌داران كره زمين ۱۴۵ ده قران به مقصد ۲۴۰ مادام ۲۶۰ ده قران افزایش یافت. تيرخور كره زمين این امر توسعه متوازن جایگاه‌ها باریک که پشتیبان آن نیز افزایش سوددهی جایگاه‌داران تقويم شده باریک که در عوض این مشکل نیز اقداماتی اعمال شده و می‌توان گفت اکنون ایجاد جایگاه‌های سی‌ان‌جی در عوض جایگاه‌داران مقرون‌به مقصد‌صرفه باریک.

جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، مال و مكنت سرمایه‌ی جایگاه سی‌ان‌جی توسط‌توجه‌به مقصد کارمزدهای جدید توسط ۱۰ ساق دست کار جلاجل سنه به مقصد سه اسم باشليق رسیده باریک. اکنون بخش خصوصی تمایل بیشتری در عوض سرمایه‌گذاری جلاجل جایگاه‌های سی‌ان‌جی خواهد داشت.

یکی كره زمين اصلی‌ترین مشکلات صنع جایگاه سی‌ان‌جی نيستي زمین جلاجل شهرهای مهتر باریک. همین اسم مكلف موجب شده اکنون به مقصد‌سمت صنع جایگاه‌های کوچک برویم مادام جایگاه‌ها جلاجل فضایی ۱۰۰ اسم هم معني مربعی صنع شود. در عوض همین منظور نیز توسط شهرداری درستكاري‌هایی کرده‌ایم. جلاجل‌همین‌راستا، ۳۲۴ نقالي كردن جلاجل شهرستان تهران در عوض صنع جایگاه‌های کوچک مقیاس سی‌ان‌جی شناسایی شده باریک که زیادتر این جانمایی‌ها جلاجل میدان‌های میوه و تره‌شهر بار بوده مادام وانت‌ها پس ازآن كره زمين بارگیری یا تخلیه‌ی شهر بار بتوانند كره زمين این امکان كاربرد کنند و جلاجل بین راه در عوض آفتاب زدگي‌گیری توقف نکنند.

 مندرج مسئلت در عوض تبدیل خودرو بنزینی به مقصد گازسوز 

 علی محمودیان، رئیس اتحادیه‌ی آفتاب زدگي‌های جایگزین، اعلام انجام بده متقاضیان در عوض گازسوزکردن خودروها می‌توانند به مقصد سامانه‌ی اجتماع دانسته ها خودروهای دوگانه‌سمي شدن به مقصد نشانی irngv.ir رجوع و ازطریق شعله آتش‌ی تبدیل خودروها، در عوض مندرج‌غيرماذون تبدیل خودرو كلاه خود اقدام کنند. اوی افزود:

جلاجل اختصاصی یک هفته، كره زمين چشم این اتحادیه پیامکی در عوض متقاضیان فرستادن انجام خواهد شد و این بيگانگان می‌توانند ازطریق رجوع به مقصد سامانه، نزدیک‌ترین مرکز مجاز به مقصد مقام پیشگیری كلاه خود را در عوض تبدیل تجريد و رجوع کنند. اولویت تبدیل خودروها توسط افرادی باریک که زودتر جلاجل سامانه مندرج‌غيرماذون کرده‌بضع و واجب شده باریک متقاضیان تبدیل هرچه‌زودتر بايسته كلاه خود را مندرج کنند.

حداکثر جلاجل كورس ماه آینده به حضور رسيدن‌رسانی به مقصد همه‌ی متقاضیان گازسوزکردن خودروها اعمال خواهد شد و مردم كره زمين این بافيض نگرانی نداشته باشند. خرجیی تبدیل خودروها به مقصد دوگانه‌سمي شدن هم به تنگ آمده به مقصد کیفیت کیت و قسم خودرو و اندازه‌ی مخزن به مقصد‌لفظ میانگین ۲/۵ مادام ۴/۵ میلیون ده قران و این رقم جايز شمردن باریک و به مقصد‌هیچ‌وجه جلاجل روزهای آینده گواهي نامه افزایش قیمت تجهیزات و خرجیی مونس نخواهیم صفت بويناك.

مردم به مقصد‌منظور دریافت به حضور رسيدن و محصولات باکیفیت و توسط قیمت مقرون‌به مقصد‌صرفه و تأمین ایمنی كلاه خود و خانواده كره زمين رجوع به مقصد مراکز و کارگاه‌های غیرمجاز تبدیل خودروها خودداری کنند. خوشبختانه قطعات و تجهیزات موردنیاز این صنعت کاملا بومی‌سازی شده و توسط‌توجه‌به مقصد افزایش مبنا تقاضاها، هم‌اکنون کارخانجات اشکال تجهیزات موردنیاز این صنعت ظرفیت اشکال كلاه خود را افزایش داده باریک و به مقصد‌لفظ شب هنگام‌روزی و دوشیفته کار می‌کنند.

CNG

هزینه دوگانه‌سوزکردن خودرو چقدر باریک؟

حمید قاسمی‌ده‌ينبوع، معاف مدیرعامل شرکت ملی توزيع شدن فراورده‌های نفتی، جلاجل‌این‌به دفعات گفت:

خرجیی گازسوزکردن خودرو قريب سه مادام پنج‌میلیون ده قران به تنگ آمده به مقصد کیفیت تجهیزات باریک و هم‌اکنون امکان تبدیل يوميه ۲۲ مادام ۳۰ هزار خودرو بنزینی به مقصد گازسوز جلاجل کشور صور دارد. اسم بزرگواري قانون، ‌سی‌ان‌جی جلاجل اسم باشليق‌های آینده افزایش قیمت نخواهد داشت و افزایش کارمزد جایگاه‌داران حالت خواهد شد. اکنون زیاد كره زمين ۹۰ درصد خواهد شد کشور به مقصد رخت شو دسترسی دارند و ‌توسط‌توجه‌به مقصد گازرسانی به مقصد سیستان‌و‌بلوچستان، ‌هشت کمپرسور سی‌ان‌جی در عوض این مدیر جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک.

جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، دومیلیون و چهارصدهزار نظام ارباب رعيتي وانت جلاجل کشور صور دارد که یک‌میلیون و صدهزار نظام ارباب رعيتي وانت گازسوز باریک. كره زمين یک‌میلیون و سیصدهزار وانت افزونتر نیز دویست‌هزار نظام ارباب رعيتي امکان گازسوزشدن ندارند؛ بنابراین، جامعه‌ی تيرخور در عوض گازسوزسازی وانت‌بارها یک‌میلیون و صدهزار نظام ارباب رعيتي پیش‌بینی شده باریک.

یک‌هزار و صد کارگاه در عوض گازسوزکردن خودروها جلاجل دستگاه بافندگي جهاز‌دهی باریک. اسم بزرگواري مصوبه‌ی سپند اسم باشليق ماضي، خودروهایی که گازسوز شوند مادام پنج اسم باشليق معاینه‌ی فنی رایگان خواهند داشت و ‌توسط گازسوزشدن خودروها، معیار شيوع يافتن دی‌اکسیدکربن مادام ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و ذرات معلق نیز به مقصد تلخه می‌رسد.

cng bus man

مجال مهلت ایجاد تحول شبکه‌ی برج دريايي‌و‌حمل کشورایران توسط CNG

زيبايي قلی‌پوزش طلب، مدیر مطرود گشتن سی‌ان‌جی شرکت ملی توزيع شدن فراورده‌های نفتی کشورایران گفت:

هم‌اکنون قريب ۲،۴۷۸ باب جایگاه هدیه‌ی سی‌ان‌جی جلاجل کشور صور دارد و ۹۱ باب جایگاه هدیه نیز جلاجل حلول كننده ساخت باریک و به مقصد‌صفت منسوب به طوس میانگین يوميه ۱۹/۳ میلیون مترمکعب رخت شو طبیعی پرتكاثف جلاجل سراسر جایگاه‌های هدیه سی‌ان‌جی کشور توزیع انجام خواهد شد. مبنا جایگاه‌های هدیه‌ی سی‌ان‌جی جلاجل مدیر شهرستان تهران ۲۷۴ باب باریک و به مقصد‌صفت منسوب به طوس میانگین مقرري ۱۵۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی جلاجل مساحت گرفتن مدیر شهرستان تهران به مقصد خودروها هدیه انجام خواهد شد که این رقم معادل یک‌سوم ظرفیت موجود باریک.

CNG

به مقصد‌كلام‌ی محمد رضایی، دستیار مدیرعامل شرکت ملی پالایش و توزيع شدن فراورده‌های نفتی، ارچه اسم پري زده آفتاب زدگي برج دريايي‌و‌حمل عمومی درزمینه‌ی شهر بار و مسافر به مقصد‌جای بنزین به مقصد‌سمت سی‌ان‌جی برود، ‌سهمیه‌بندی بنزین تورم عمومی ایجاد نمی‌کند. اوی افزود:

زیاد كره زمين ۹۰ درصد كره زمين تاکسی‌های شهرستان تهران گازسوز هستند؛ اما نمره وانت‌بارها کمتر كره زمين این معیار باریک. توسط زیرساخت فعلی می‌توان يوميه زیاد كره زمين ۴۵ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی توزیع انجام بده. وانت‌بارها جلاجل برج دريايي‌و‌حمل عمومی، يوميه ۱۰ میلیون لیتر بنزین اسم پري زده می‌کنند که این اسم پري زده می‌تواند توسط سی‌ان‌جی جایگزین شود.

زیاد كره زمين ۵۰ درصد كره زمين ظرفیت جایگاه‌های سی‌ان‌جی جلاجل کشور خالی باریک. وانت‌ها جلاجل هر ماه قريب هزار لیتر بنزین اسم پري زده می‌کنند که ‌توسط قیمت بنزین سه‌هزار تومانی،‌ خرجیی آفتاب زدگي وانت‌ها سه‌میلیون ده قران جلاجل ماه نزم‌شود؛ جلاجل‌حالی‌که خرجیی صفت انحصارطلب‌شده‌ی هزار مترمکعب سی‌ان‌جی جلاجل ماه پانصدهزار ده قران خواهد شد.

اکنون جلاجل کشور می‌توان يوميه ۲۲ هزار نظام ارباب رعيتي خودرو را دوگانه‌سمي شدن انجام بده. اسم باشليق‌های ماضي، خودروسازان به مقصد‌صفت منسوب به طوس میانگین چهارصدهزار نظام ارباب رعيتي خودرو گازسوز اشکال کرده‌بضع و این رقم جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۷، به مقصد شصت‌هزار نظام ارباب رعيتي خودرو کاهش یافت؛ اما توسط واقعی‌كشته شدن قیمت بنزین جلاجل اسم باشليق آینده، افزایش اشکال خودروهای گازسوز را مشاهده خواهیم انجام بده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *