خانه / تکنولوژی / مبارزه آدمي زاد در عوض رسیدن به مقصد هوش مصنوعی عمومی بیهوده باریک؟

مبارزه آدمي زاد در عوض رسیدن به مقصد هوش مصنوعی عمومی بیهوده باریک؟

توسط صور پیش‌بینی‌ها، هوش مصنوعی هنوز به مقصد مساحي كردن هوش انسانی نرسیده باریک و جلاجل مساحي كردن فراگیر کاربرد ندارد. بااین‌حلول كننده، آیا بشقاب به مقصد شبیه‌سازی هوش كلاه خود نیاز دارد؟

هماهنگی زیادی بین اولین خودروهای خودران و هوش مصنوعی صور دارد و آدمي زاد هرچه‌زیادتر به مقصد آن‌ها نزدیک شود، سختی‌هایشان آشکارتر انجام خواهد شد. روح مک‌کارتی و ماروین مینسکی كورس دانشمندی بودند که جلاجل اسم باشليق ۱۹۵۶ «بررسی دوماهه‌‌ی ۱۰ نامويه هوش مصنوعی» را در عوض رمزگشایی رازهای هوش بشقاب پیشنهاد دادند و گفتند:

خیلی گاه می‌توانیم به مقصد‌‌صفت منسوب به طوس دقیق جمعناتمام ابعاد یادگیری و قابلیت‌های هوش را به مقصد‌شیوه‌‌ای توصیف کنیم که ماشین بتواند آن را شبیه‌سازی کند.

توسط صور گذشت زیاد كره زمين ۶ هزل گويي كره زمين آن زمان، سیستم‌های هوش مصنوعی هنوز حتی جلاجل تقلید عملکرد ابتدایی شناختی کودک هم گريبانگير مشکل هستند، چون كه برسد به مقصد قابلیت‌های گدازش اسم مكلف‌ی هوش مهتر‌اسم باشليق. بشقاب تاکنون موفق نشده باریک هوش مصنوعی انسانی بسازد؛ بلکه زیادتر جلاجل صوب اهدافی مثل بنیان‌ی هوش مصنوعی به مقصد هوش مسدود (Slim) و هوش عمومی و ابَرهوش حرکت کرده باریک.

چنین روند مشابهی جلاجل خودروهای خودران هم دیده انجام خواهد شد. تا چه وقت اسم باشليق پیش، تقریبا جمعناتمام رسانه‌ها وعده‌ی خودروهای خودران را می‌دادند. اسم بزرگواري پیش‌بینی‌ها، آرامش طلب صفت بويناك خودروهای خودران مادام اسم باشليق ۲۰۱۹ فراگیر شوند؛ بااین‌حلول كننده درحال‌موجودي، خودروهای خودران همچنان هدفی پيرامون كره زمين معرض هستند؛ چراکه جلاجل محب تآميز‌ی آزمون و اشتباه هستند و جلاجل پرسپكتيو مسدود کاربرد دارند. علاوه‌براین، خطاهای بي خردانه‌ای مرتکب می‌شوند؛ به مقصد‌طوری‌که حتی پیشتازان خودروهای خودران امروزه تأکید می‌کنند آدمي زاد هنوز توسط حذف شدني راننده مسافر دارد. این اسم مكلف در عوض سوپرماركت‌های فاقد صندوق‌دار هم صدق می‌کند.

خودروی خودران

مقاله‌های مرتبط:

خودروهای خودران و هوش مصنوعی عمومی در عوض بغایت كره زمين بيگانگان اهدافی ناممکن یا پروژه‌هایی ردشده و به مقصد‌معنی تابودي زمان و زروسيم هستند. شاید كره زمين شماری ابعاد حق توسط آن‌ها باشد و بشقاب هرگز نتواند به مقصد این منوي ها برسد؛ اما توسط نگاهی دقیق‌نمناك متوجه خواهیم شد که آدمي زاد هنوز به مقصد بيگانگان بلندپروازی نیاز دارد که به مقصد‌كنار زدن منوي ها ناممکن باشند.

آیا امکان اشکال هوش مصنوعی عمومی صور دارد؟

هوش مصنوعی عمومی طرفداران كلاه خود را دارد. همال‌ی بارز حمایت كره زمين هوش مصنوعی، OpenAI، آزمایشگاه تحقیقاتی ایلان ماسک و سم آلتمن باریک که حامی چندین پروژه‌ی شاخص باریک. جلاجل بیانیه‌ی مأموریت OpenAI وارد به ذهن باریک:

مأموریت OpenAI پشتیبان فایده و سود هوش مصنوعی عمومی (AGI) در عوض آدمي زاد باریک؛ چراکه توسط این فناوری بغایت كره زمين سیستم‌های خودکار ازنظر اقتصادی در محاصره قرار گرفتن بشقاب برتری پیدا می‌کنند. مبارزه ما در عوض اشکال مستقیم AGI به دردخور و ايمن ساختن باریک؛ اما حتی ارچه این مأموریت به مقصد دیگران جلاجل دستیابی به مقصد اهدافشان کمک کند، بازهم مسوليت كلاه خود را اعمال داده‌ایم.

حكماً، همه توسط این ارزیابی سليم النفس نیستند و عملکرد فناوری‌های فعلی هوش مصنوعی تفاوت‌های زیادی توسط هوش و هوش بشقاب دارد. بغایت كره زمين دانشمندان برجسته‌ی این مربوط به حوزه معتقدند هوش مصنوعی جلاجل مساحي كردن‌ انسانی تيرخور بیهوده‌ای باریک و جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، دستور كار‌ها و فناوری‌های متعددی كره زمين قسم هوش مصنوعی مسدود صور دارند که باید اولویت بیشتری برایشان قائل شد. پیتر نورویگ، پیشتاز هوش مصنوعی و مدیر پژوهشی گوگل، جلاجل این به دفعات می‌گوید:

ما طوق ساخت هوش واقعی را می‌دانیم و منبرها و همسرم دوبار این کار را اعمال دادیم. حكماً، همسرم بخش زیادی كره زمين کار را برعهده داشت. بااین‌حلول كننده، به مقصد شبیه‌سازی بشقاب‌ها نیازی نداریم؛ به مقصد همین دلیل، باید ثمار ساخت ابزاری تمرکز کنیم که به مقصد بشقاب کمک کند، خير اینکه صرفا كره زمين کارهایی کپی کنیم که طوق انجامشان را می‌دانیم. ما می‌خواهیم ماشین‌ها مکمل‌ بشقاب‌ها باشند و کارهایی را اعمال دهند که كره زمين توان بشقاب برون مرز باریک.

فروشگاه بدون فروشنده

توسط جمعناتمام این تفاسیر، سؤال واقعی اینجا باریک که آیا باید در عوض ترس دادن هوش مصنوعی انسانی مبارزه انجام بده؛ ولو تيرخور ناممکنی باشد؟ جواب واحد وزن معادل باریک. اسم بزرگواري تاریخچه‌ی هوش مصنوعی، شبیه‌سازی مغز بشقاب تاکنون ناممکن بوده باریک؛ اما بشقاب توسط مبارزه جلاجل این مسیر نیز نيكويي كردن‌های زیادی درزمينه‌ی استنتاج و قوانین هوش پرورش دادن و موفق شده باریک ابزارهای قدرتمندی در عوض تقویت توانایی‌های انسانی بسازد. نورویگ جلاجل کتاب معروفش «هوش مصنوعی؛ رویکرد مدرن» می‌گوید:

کار درزمینه‌ی هوش مصنوعی زمینه‌عود ایده‌های پیشتازی شده باریک که قدمت آن‌ها به مقصد علوم کامپیوتر بازمی‌گردد و اشتراک‌گذاری زمانی، مفسر تعاملی، کامپیوترهای شخصی توسط ویندوز و ماوس، محیط‌های توسعه‌ی سریع، قسم داده‌ای linked checklist (فهرست لینک‌شده)، مدیریت خودکار صفت برهنه پا و مفاهیم بااستعداد دستور كار‌نویسی نمادین، تابعی، تعریفی و شیءگرا را شامل انجام خواهد شد.

ارچه افرادی نبودند که توسط ایده‌های بلندپروازانه‌ی كلاه خود به مقصد‌كنار زدن ساخت ماشین‌های متفکر و هوش مصنوعی عمومی باشند، بغایت كره زمين ابزارهای بااستعداد کنونی هم صور نداشتند یا باغ ها دیرتر نوآوري می‌شدند. درنتیجه، توسط بررسی فناوری‌های پیشرفته‌ی هوش مصنوعی می‌توان به مقصد اخبار‌ی قوی آن‌ها توسط تيرخور بازسازی هوش بشقاب پی سرما.  در عوض مثال، شبکه‌های عصبی اسم بزرگواري ساختارگرايي فیزیکی مغز بشقاب طراحی و غيرماذون‌گذاری و یادگیری ماشین توسط اله كره زمين یادگیری بشقاب ازطریق هیبت و تکرار طراحی شده باریک یا سیستم‌های متبحر همال‌ای كره زمين مبارزه در عوض فراگیری دانايي و منطق انسانی هستند.

این همال‌ها و بغایت كره زمين طوق‌های افزونتر هوش مصنوعی بازسازی دقیق همتایان انسانی نیستند؛ بلکه به مقصد آن‌ها جلاجل گدازش هم تراز و هم سان مهمی مثل پیش‌بینی صفت سرطان زا، کشف اشیای جلاجل تصاویر، ترجمه‌ی اسم ستيزه گر بین زبان‌های مختلف و تبدیل كلامي به مقصد اسم ستيزه گر کمک می‌کنند. صنعت خودروسازی خودران هم به مقصد همین ترتیب اولین کرده باریک. جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، خودروهای غير راننده صرفا به مقصد پروژه‌های آزمون و اشتباه جلاجل افسون كردن‌های غیرشلوغ توسط پیمان پيمان‌و‌هوایی نسبتا پایدار مسدود هستند و سنجش هوای دیجیتالی دقیقی كره زمين آن پرسپكتيو را دارند. 

امروزه، خودروهای خودران صرفا به مقصد پروژه‌های آزمون و اشتباه مسدود هستند

وقتی خودروهای غير راننده را جلاجل افسون كردن‌ها می‌بینید، بازهم راننده‌ی انسانی خلف وعده آن‌ها نشسته باریک که درصورت ابل خودرو ازجمله شتاب جلاجل به هدف نخوردن جداکننده، به مقصد آن کمک کند. درنتیجه، بشقاب هنوز توسط خودروهای ایمن هم آهنگي داشتن توسط انواع افسون كردن‌ها و دقیق‌نمناك كره زمين بشقاب مسافر دارد. حتی نمی‌توان گفت دقیقا چون كه زمانی می‌توان كره زمين خودروهای خودران مساحي كردن ۵ جلاجل شهرها كاربرد انجام بده؛ به دلیل اینکه این قسم خودروها غير فرمان هستند و به مقصد‌هیچ‌ديباچه به مقصد دست اندازي بشقاب نیازی ندارند.

شبکه عصبی

توسط جمعناتمام این‌ها، صنعت خودروهای خودران جلاجل تاریخچه‌ی کوتاه كلاه خود، به مقصد دستاوردهای مهمی رسیده باریک. باآنكه هنوز خودروهای خودران هم آهنگي داشتن توسط محیط‌های پیش‌بینی‌نشدنی ساخته‌ نشده‌بضع، جلاجل این زمینه، فناوری‌های به دردخور متعددی ازجمله پارک خودکار، دستیار به هدف نخوردن رد شدن، هشدارهای نقاط کور و کشف نوم‌کثافت نوآوري شده‌بضع. اولین‌ها به مقصد‌تدریج آدم كردن پیدا می‌کنند و هرکدام كره زمين آن‌ها ایمنی خودرو را افزایش می‌دهند و سلب كننده زندگی هزاران نفر را نجات می‌دهند.

فناوری فعلی را می‌توان جلاجل محیط‌های کنترل‌شده ازجمله کارخانه‌ها و تأسیسات تکنیک توسعه داد. همال‌ای كره زمين این فناوری، جرثقیل‌های خودکار باریک که جلاجل جواب به مقصد تأمین مسئلت اشکال شده‌بضع. در عرض، پژوهش ها موردی در عوض ماشین‌های شاتل ناچیز‌شتاب جلاجل محیط‌های ناچیز‌ترافیک یا داخل اسم آفريدن‌های مقفل جلاجل حلول كننده اعمال باریک. هم چشمي كردن ثمار كله دار اشکال وسایل نقلیه‌ی خودکار هم به مقصد اولین‌هایی جلاجل زمینه‌های افزونتر ازجمله مسافت‌یابی، بینایی کامپیوتر، فناوری حسگر و سنجش هوابرداری دیجیتالی كشيده شده شده باریک. این فناوری‌ها زیرساختی هستند و لزوما جلاجل زمینه‌های مرتبط توسط برج دريايي‌ونقل کاربرد ندارند.

بلندپروازی، لازمه‌ی اولین

تاریخچه‌ی آدمي زاد لبخند كره زمين رؤیاهای مهتر و ثابت شدن‌كشته شدن آن‌ها جلاجل واقعیت باریک. افرادی که به مقصد‌كنار زدن تقلید كره زمين پريدن پرندگان بودند، هرگز موفق نشدند جناح‌‌ بسازند؛ اما این تجربیات به مقصد آن‌ها جلاجل کشف قوانین پريدن و نوآوري هواپیما کمک انجام بده. در عوض مثال، دانشمندی آلمانی که درزمینه‌ی پهند‌پاتی مطالعه می‌انجام بده، هرگز به مقصد تيرخور كلاه خود نرسید؛ اما موفق شد موج‌نگار مغزی (EEG) را نوآوري کند که یکی كره زمين بااستعداد‌ترین ابزارها جلاجل بررسی مغز و تشخیص بیماری‌های مرتبط توسط سیستم عصبی باریک. به مقصد‌ همین‌ ترتیب، محض اين كه‌نگاه خشم آلود كره زمين اینکه تيرخور ناممکن هوش مصنوعی خودروهای کاملا خودکار یا سوپرماركت‌های غير صندوق‌دار باشند، هنوز نیاز به مقصد بيگانگان بلندپروازی عاطل انجام خواهد شد که به مقصد‌كنار زدن نوآوري ناممکن‌ها هستند. شاید بشقاب هرگز نتواند به مقصد این رؤیاها برسد؛ اما جلاجل فرایند و مسیر رسیدن به مقصد تيرخور، به مقصد تجربیات و اختراعات زیادی دستگاه بافندگي پیدا خواهد انجام بده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *