خانه / تکنولوژی / تبدیل داغي به مقصد يخبندان توسط فناوری عربي زبان یک استارتاپ هلندی

تبدیل داغي به مقصد يخبندان توسط فناوری عربي زبان یک استارتاپ هلندی

شرکتی نوخيز جلاجل کشورهلند، اشکال تجاری نوعی سیستم سرمایشی را يكم کرده که سوا نیاز به مقصد اسم پري زده صاعقه، داغي را به مقصد يخبندان تبدیل خواهد انجام بده.

آژانس بین‌المللی انرژی می‌‌گوید مادام اسم باشليق ۲۰۵۰ قريب ۳۷ درصد كره زمين انرژی الکتریکی كره ارض می‌تواند به مقصد اسم پري زده ۶ میلیارد نظام ارباب رعيتي تهویه‌‌ی جو برسد. کره‌‌ی زمین روزبه‌دوال پرحرارت‌‌نمناك می‌‌شود و وابستگی مردم كره ارض به مقصد انرژی تعدادی خنک‌‌سازی سراها روبه افزایش باریک؛ مادام آنجاکه امروزه جلاجل ارتقا كره زمين نقاط كره ارض، مقیاس فروش تجهیزات سرمایشی توسط نرخ فروش این تجهیزات جلاجل ایالات متحده برابری می‌‌کند.

کارشناسان ثمار این باورند که همه‌ی این‌‌ها به مقصد‌‌معنای يكم یک فاجعه‌‌ی زیست‌محیطی قریب‌‌الوقوع باریک؛ فاجعه‌‌ای که شاید مهجور یک شورش فناورانه بتواند آن را مهار کند.

حلول كننده به مقصد نگاه خشم آلود می‌‌رسد فناوری یک مشي افزونتر به مقصد كمال يابي این رویا نزدیک شده باریک؛ یک شرکت نوخيز جلاجل انسخده، شهری کوچک كره زمين کشورهلند جلاجل نگاه خشم آلود دارد این تحول تکنولوژیک را كره زمين طریق تبدیل داغي به مقصد يخبندان سوا اسم پري زده انرژی اضافی ثابت شدن کند. این فناوری که جلاجل ماه ماضي و طی نمایشگاه CES 2019 جلاجل شهر عشقبازي‌‌وگاس رونمایی شد، كره زمين فرآیندی شبیه به مقصد یک موتور استرلینگ كاربرد می‌کند؛ یک فناوری کهن که اولین‌‌شهرستان بار جلاجل ۲۰۰ اسم باشليق پیش (گردوخاک هزل گويي‌ی ۱۸۰۰) مفهوم‌سازی شد.

این فناوری شاید چیزی شبیه به مقصد یک ماشین حرکت دائمی باشد؛ اما عملکرد آن درواقع متکی به مقصد علوم شرعي کاملاً درک‌‌شده‌‌ای كره زمين آکوستیک حرارتی باریک که پیش‌‌نمناك جلاجل بخش تحقیقات وزارت دفاع آمریکا توسعه‌ یافته صفت بويناك. اولین مشي جلاجل این فناوری، تبدیل داغي به مقصد شرفه باریک.

تهویه هوا / air conditioner

طراحی یک موتور صوتی-حرارتی؛ موج صوتی باطني لوله‌‌ی دايره وار آبی‌رنگ گردش می‌‌کند

روی هامانز، مدیر ارشد کشورمالی شرکت SoundEnergy جلاجل عرض اندام نمایشگاه CES تقریر انجام بده:

ما انرژی گرمایی را می‌‌گیریم و آن را به مقصد یک موج صوتی تبدیل می‌کنیم. این موج جلاجل داخل یک رينگ چرخ به تنگ آمده‌‌ی فروسو‌تراكم (رينگ چرخ آبی‌رنگ دیده‌‌شده جلاجل تصویر فوق) حرکت می‌کند و جلاجل عرض اندام این حرکت، به مقصد‌‌لفظ پیوسته تقویت می‌‌شود. به مقصد‌‌کارگیری یک فرآیند بازخورد كشيده شده به مقصد تقویت موج صوتی خواهد شد.

گویا همه‌‌چیز عالی به مقصد نگاه خشم آلود می‌‌رسد؛ شرکت SoundEnergy توانسته توسط موفقیت، ماشینی تعدادی تبدیل انرژی گرمایی به مقصد انرژی مکانیکی بسازد.

اما این شاید پایان راه نباشد؛ جلاجل فرآیند سرمایش، تيرخور مهجور برون مرز وزیر ها هرم نیست؛ بلکه ما می‌‌خواهیم يخبندان را جایگزین آن کنیم. بنابه كلام‌‌ی هامانز، این شرکت جلاجل كمال يابي این امر نیز موفق بوده باریک:

توسط ارتباط داشتن معکوس كورس کانال آخركار، این قوچ مکانیکی عظیم به مقصد یک مبانيت دما [ایجاد دمای پایین‌‌تر] تبدیل خواهد شد. امواج صوتی توسط جذب گرمای ذرات (مانند آن عملکرد یک سیکل استرلینگ کلاسیک) يخبندان اشکال خواهند انجام بده.

ارچه شما هم عاطل می‌‌کنید که آن ميزان كره زمين طرز کار چنین دستگاهی كله دار جلاجل نیاورده‌‌اید؛ جای نگرانی چندانی نیست. هامانز می‌گوید مهجور جلاجل قريب تا چه وقت ده نفر كره زمين کارشناسان علم داغي-آکوستیک جلاجل سراسر كره ارض قادرند به مقصد‌‌درستی این فرآیند را درک کنند.

تهویه هوا / air conditioner

اسم پري زده انرژی جهانی جلاجل صنعت تهویه‌‌ی جو توسط شتاب خیره‌‌کننده‌‌ای جلاجل حلول كننده افزایش باریک

باور کردنش كريه باریک؛ اما این شرکت كره زمين سپتامبر ماضي اشکال تجاری این محصول را يكم کرده باریک. بدون شك‌‌صفت منسوب به طوس که می‌‌‌‌شد رابط زد، اولین مشتری این شرکت دبی صفت بويناك که یکی كره زمين تجهیزات مذکور را تعدادی خنک‌‌سازی یک يك جهت برگيري پيمان آشامیدنی كره زمين جو خریداری کرده باریک. یک کشور افزونتر نیز یک يك جهت كره زمين این تجهیزات را تعدادی سرمایش یک مقام پيرامون كره زمين معرض و فاقد شبکه‌‌ی سراسری صاعقه كلاه خود سفارش داده باریک.

برتری این فناوری جلاجل چیست؟

این فناوری پیشرفته كره زمين تهویه‌‌ی جو تعدادی کارکرد، نیازی به مقصد تأمین انرژی كره زمين منبع خارجی ندارد. هامانز عقبنشینی می‌‌دهد:

سامانه‌‌ی فعلی كلاه خود هیچ‌‌نوع صاعقه یا انرژی دیگری اسم پري زده نمی‌کند. نظام ارباب رعيتي تمامی انرژی حرارتی اتلافی [حاصل از یک فرآیند صنعتی] یا انرژی حرارتی خورشیدی را دریافت کرده و توسط بازدهی قريب ۴۰ الی ۵۰ درصد، آن را تبدیل می‌‌کند.

مازاد داغي نیز می‌تواند به مقصد باطني یک حوض خنک‌کننده یا فضای آیه تخلیه شود یا ارچه واقعاً نیاز باشد می‌تواند به مقصد‌‌ولی‌‌ی یک نظام ارباب رعيتي تهویه‌‌ی بي تكلفانه معمولی خنک شود. مهجور بخش‌‌هایی كره زمين نظام ارباب رعيتي که تعدادی کارکرد نیاز به مقصد تأمین انرژی كره زمين منبع خارجی خواهد داشت، یک يك جهت کنترل‌کننده‌‌ی کوچک (تعدادی کالیبراسیون دقیق‌‌نمناك) و حكماً پمپ‌هایی هستند که تعدادی پمپاژ سیال به مقصد داخل و برون مرز كره زمين نظام ارباب رعيتي به مقصد‌‌کار می‌‌روند.

مقاله‌های مرتبط:

این سیستم تعدادی كاربرد‌‌ی تکنیک جلاجل مواردی که نیاز به مقصد خنک‌‌سازی موتورها و تأسیساتی پرحرارت باشد، ایده‌خاندان ها باریک؛ اما می‌توانند تعدادی سرمایش مجمع‌‌های مسکونی نیز به مقصد کار روند. خرید واحدهای مهتر‌نمناك كره زمين این تجهیزات قريب ۵۰ هزار دلار هزینه جلاجل برخواهد داشت؛ توسط این حلول كننده، پیش‌‌بینی می‌‌شود که چشم نواز توسط کاهش مقیاس کاربری، خرجیها نیز افت پیدا کند و جلاجل نهایت، به مقصد‌زودی امکان تنظیم‌‌ی واحدهای کوچک‌نمناك توسط کاربری مسکونی نیز توسط هزینه‌‌ای پایین‌ میسر خواهد شد.

هامانز می‌گوید که این سیستم‌ها جلاجل بازه‌‌ای کوتاه می‌‌توانند هزینه‌‌ی سرمایه‌‌گذاری اولیه را بازگردانند:

جلاجل باروح کاربری‌‌های تجاری و تکنیک، دورودورنگ‌‌ی ضياع و عقار سرمایه‌‌ی مهجور پنج اسم باشليق خواهد صفت بويناك. ایضاً باید جلاجل نگاه خشم آلود داشت که حيات تازه يافتن مفید سیستم‌های ما بین ۲۰ الی ۳۰ اسم باشليق خواهد صفت بويناك که بنابر مفروضات ما، این درافتادن حيات تازه يافتن بسیار زیادتر كره زمين حيات تازه يافتن سامانه‌‌های متکی ثمار کمپرسورهای الکتریکی باریک.

دورودورنگ‌‌ی ضياع و عقار سرمایه مهجور یک مبحث اقتصادی باریک؛ درصورتي كه این شرکت جلاجل کنار گدازش نازخرامي‌های جهانی انرژی، واقعاً بتواند به مقصد ما کمک ‌کند مادام بیتها، دفاتر و کارخانه‌های كلاه خود را به مقصد‌‌صفت منسوب به طوس مؤثری خنک کنیم، کارکردهای زیست‌محیطی چنین دستاوردی ممکن باریک بسیار فراتر كره زمين ملاحظات کشورمالی باشد.

قدم بعدی شرکت چیست؟

هامانز می‌گوید:

استراتژی فعلی ما اثر داغ‌‌وام گذاردن قابلیت‌‌های فنی و اقتصادی [این فناوری] جلاجل تمامی صنایع باریک مادام بتوانیم بازارگاه كلاه خود را كره زمين این تا چه وقت مشتری مسدود به مقصد سطحی جهانی برسانیم. بخش كره زمين این صنایع عبارت‌بضع كره زمين صنایع سنگین نظیر صنایع شیمیایی (نفتی) و فرآیندی، موردها غذایی و آشامیدنی، منسوجات، فلزی، هیدروژن و تجهیزات جاي گير یا پرتابل دايگي‌‌كاربرد جلاجل نواحي دورافتاده. علاوه‌‌براین، ما می‌توانیم جلاجل صنعت سرمایش فضاهای ساختمانی و تأمین زنجیره‌های داغ موردنیاز موردها غذایی عربي زبان و اقلام دارویی، به مقصد‌خصوصی جلاجل نواحي پرحرارت و مستقل كره زمين شبکه واصل شویم.

شاید چنین مطرود گشتن‌هایی مهتر به مقصد نگاه خشم آلود برسند؛ اما معاون مستقل ثمار این باورند که این یک فناوری واقعی باریک که می‌‌تواند مجال مهلت‌‌های بزرگی تعدادی توسعه داشته باشد.

استرلینگ / Stirling

علوم شرعي کار یک موتور استرلینگ جنون مردم آزاري (قسم آلفا)

استیون گارت، یک استاد سابق آکوستیک جلاجل دانشگاه پنسیلوانیا و یکی كره زمين پژوهشگران دستیار جلاجل آزمایشگاه آکوستیک دانشگاه منز جلاجل کشورفرانسه باریک. گرت كره زمين يكباره افرادی باریک که دانايي اجرایی بالایی دارد. او پیش‌‌نمناك توانسته خنک‌‌کننده‌‌هایی را باقابلیت کاربرد جلاجل شاتل‌‌های فضایی ناسا و نیز ناوشکن‌‌های دریایی طراحی کند و جلاجل گردوخاک هزل گويي‌‌ی ۲۰۰۰ نیز جلاجل همیاری توسط شرکت Ben and Jerry’s مطرود گشتن‌‌های آفرينشگري‌‌ای را جلاجل صنایع برودتی ارائه کرده باریک.

گرت كره زمين هواداران فناوری معرفی‌‌شده كره زمين صیانت شرکت SoundEnergy و بنیان‌‌جادادن این شرکت یعنی کیز دی‌‌بلاک باریک. گرت می‌‌گوید:

بيگانگان زیادی هستند که ادعاهایی واهی را جلاجل علم ترمو-آکوستیک مطرح می‌‌کنند؛ اما دی‌‌بلاک واقعاً می‌‌داند چون كه می‌‌کند و آنچه او اعمال داده، حيرت‌‌انگیز باریک.

دی‌‌بلاک سمت مدیریت ارشد تحقیقاتی شرکت را به مقصد كفالت دارد. او ایضاً یک شرکت تحقیقاتی افزونتر را توسط غيرماذون Aster Thermoacoustics تعدادی مطالعه جانورصفت فناوری‌‌های غيرمشدد تأسیس کرده باریک. گرت جلاجل آدم كردن می‌‌گوید درست باریک که جلاجل این مربوط به حوزه كره زمين علم باید نگاهی محتاطانه داشته باشید؛ اما قضیه جانورصفت دی‌‌بلاک کاملاً متفاوت باریک. دستاورد فعلی این فرد یک‌شبه محصول برداري نشده و تعادل علمی او جلاجل مربوط به حوزه‌‌ی تخصصش جلاجل فوق‌‌ترین درجه‌‌ی ممکن باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *