خانه / تکنولوژی / تأثیر حبسگاه ثمار احيانا ارتکاب قصور جلاجل آینده

تأثیر حبسگاه ثمار احيانا ارتکاب قصور جلاجل آینده

وقتی مجرمان جلاجل محبس به مقصد‌كله دار می‌برند، كره زمين معیار جرایم آن‌ها کم‌شده انجام خواهد شد؛ ولی آیا پشت بام كره زمين آزادی كره زمين حبسگاه، این موقعیت آدم كردن دارد؟

پژوهشگران در عوض بررسی وعاء محبس روی ارتکاب قصور جلاجل آینده، مطالعه‌ای اعمال دادند و جلاجل آن، توسط بررسی دانسته ها پيوسته كاري‌به مقصد زیاد كره زمين ۱۰۰ هزار مجرم، بيگانگان محکوم به مقصد حبسگاه را توسط خواهد شد مشابهی مقایسه کردند که كره زمين ناديده گيري مشروط بهره ور شده بودند. نتایج این مطالعه داغ جا می‌دهد محبس معیار ارتکاب به مقصد جرایم را توسط دورکردن مجرمان كره زمين جامعه محصول می‌کند؛ اما هیبت‌ی حبسگاه تأثیر چندانی ثمار برترشدن كره زمين اعمال قصور جلاجل آینده نمی‌گذارد.

پژوهشگران دانسته ها افرادی را مطالعه کردند که بین اسم باشليق‌های ۲۰۰۳ مادام ۲۰۰۶ جلاجل میشیگان جرمی اعمال داده و محکوم شده بودند. این بيگانگان مادام اسم باشليق ۲۰۱۵ نیز ازلحاظ ارتکاب قصور پیگیری شدند. میشیگان مجال مهلت خاصی در عوض مطالعه‌ی این فهمید باریک؛ به دلیل اینکه قضات آن به مقصد قوانین محکومیت ایالتی محصول نیستند و بخشنامه‌های آن‌ها به مقصد‌جای اینکه اجباری باشد، مشورتی باریک. این بدان بامعني باریک که افرادی که جلاجل پیمان مانند آن، قصور مشابهی مرتکب شده‌بضع، ممکن باریک سيني نگاه خشم آلود قاضی حکم‌های بسیار متفاوتی دریافت کنند.

مقاله‌های مرتبط:

زمینه‌و‌واپسین آماری پژوهشگران داغ جا می‌دهد بیحد كره زمين قاضی‌ها درمقایسه‌توسط همتایانشان به مقصد صدور حکم‌های خوشحال شدن‌نمناك یا ملایم‌نمناك گرایش دارند. این امر به مقصد دانشمندان مجال مهلت داد که كره زمين جنبه‌ی تصادفی این فرایند (حکم یک قاضی) به مقصد‌ديباچه ابزاری در عوض بررسی اجاره دهنده محکومیت روی جامعه‌ی محکومان كاربرد کنند. پوشيدگي، این فهمید وابستگی حکم به مقصد پیمان ارتکاب قصور را کاملا كره زمين بین نمی‌سرما؛ اما به مقصد پژوهشگران اجازه می‌دهد بتوانند ازلحاظ ریاضی آن را کنترل کنند و روی تأثیر رأی قاضی، مخصوصا درزمینه‌ی حکم محبس در محاصره قرار گرفتن ناديده گيري مشروط تمرکز کنند.

درنهایت، پژوهشگران می‌توانند روی فهمید مرغوب كلاه خود کار کنند: تأثیر حبسگاه روی ستيزه گري‌های آینده. بنيادگر به مقصد‌كلام‌ی آن‌ها، حبسگاه كره زمين سه طریق روی فرد محکوم تأثیر می‌گذارد. ۱. بازدارندگی، به دلیل اینکه قراردادبستن زمان جلاجل محبس می‌تواند موجب دوری بيگانگان كره زمين اعمالی شود که می‌تواند موجب به مقصد محبس‌محذوف آن‌ها شود؛ ۲. «محجوری»، به مقصد این بامعني که بيگانگان داخل محبس کمتر می‌توانند جلاجل رفتارهای ستيزه گري‌آمیز علیه مدني مشارکت کنند؛ ۳. بازپروری جلاجل محبس احتمالا موجب انجام خواهد شد آن بيگانگان پشت بام كره زمين این دورودورنگ، مرغوبيت جلاجل مدني مشارکت کنند.

زندان

پوشيدگي، پژوهشگران اذعان می‌کنند زمان جلاجل محبس حتی می‌تواند روال ستيزه گري‌شهرستان بار آینده را تقویت کند و موجب بدترشدن مشکلات صحت سيركننده و فك تباني فرد توسط جامعه و غرقابه‌كشته شدن اوی جلاجل محیط ستيزه گري‌آمیز شود.

پژوهشگران توقيف‌ها و محکومیت‌ها را یک و سه و پنج اسم باشليق پشت بام كره زمين محکومیت و پشت بام كره زمين آزادشدن كره زمين محبس كنار زدن کردند. بین این كورس، تفاوت درخورتوجهی صور داشت. ارچه شما به مقصد‌سادگی دورودورنگ‌های پشت بام كره زمين محکومیت را جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید، حبسگاه جلاجل محبس موجب کاهش شرکت جلاجل جرایم ستيزه گري‌شهرستان بار انجام خواهد شد. در عوض مثال جلاجل پنج اسم باشليق پشت بام كره زمين محکومیت، حکم محبس موجب کاهش ۸.۴ درصدی توقيف به مقصد‌‌دلیل جرایم ستيزه گري‌شهرستان بار می‌شد. این معیار به مقصد ما می‌گوید محبس باغ ها یکی كره زمين وعاء‌های پیشنهادی كلاه خود را ایفا کرده باریک؛ یعنی به مقصد‌ولی‌ی جداکردن بيگانگان محکوم كره زمين جامعه‌ی عمومی، جامعه را قدری ایمن‌نمناك نگاه می‌دارد. بااین‌حلول كننده، ارچه زمان پشت بام كره زمين آزادشدن را بررسی کنید، هم سر کمی پیچیده‌نمناك انجام خواهد شد. 

جلاجل پیمان نپخته، احيانا بیشتری صور داشت که محکومان به مقصد محبس به مقصد‌‌دلیل جرایم اضافی توقيف و محکوم شوند؛ اما وقتی عوامل افزونتر جلاجل نگاه خشم آلود گرفته می‌شدند (مثل حذف شدني تخلفات ناديده گيري مشروط افرادی که جلاجل محبس نبودند)، این تفاوت‌ها كره زمين بین می‌رفت. هیچ اجاره دهنده معنی‌دار آماری كره زمين حبسگاه صور نداشت. این فهمید داغ جا می‌دهد حبسگاه تأثیر ناچیزی روی بازداشتن بيگانگان كره زمين ارتکاب جرايم زیادتر می‌گذارد.

مقاله‌های مرتبط:

جداکردن محکومیت‌های مرتبط توسط جرایم ستيزه گري‌شهرستان بار و جرایم سوا ستيزه گري، اختلافی جلاجل نتایج محصول برداري نکرد؛ اما به مقصد‌دلیل عواملی نظیر تخلفات ناديده گيري مشروط، درنگ كردن جلاجل حبسگاه موجب انجام خواهد شد احيانا ضياع و عقار فرد به مقصد محبس پشت بام كره زمين آزادی ۲۰ درصد زیادتر شود.

پوشيدگي، این مطالعه محدودیت‌هایی نیز داشته که پژوهشگران جلاجل مطالعه‌ی كلاه خود به مقصد آن اشاعت کرده‌بضع. به مقصد‌كلام‌ی آن‌ها پیمان میشیگان دقیقا داغ جا‌دهنده‌ی پیمان موجود جلاجل نواحي افزونتر نیست. جلاجل این ایالت، اقتصاد کمربند زنگارگون مجال مهلت‌هایی در عوض ارتکاب قصور شهروندان به مقصد‌صور آورده باریک. به مقصد‌كلام‌ی پژوهشگران، تاریخ آزادی كره زمين محبس ممکن باریک فروسو‌تأثیر روال داخل محبس آرامش طلب گیرد؛ یعنی محکومانی که گرایش بیشتری به مقصد ستيزه گري دارند، زیادتر جلاجل محبس می‌مثل و روی آماره‌های پنج‌ساله تأثیری نمی‌گذارند.

پوشيدگي منطقی باریک که این مطالعه به مقصد جمعناتمام پرسش‌های موجود درزمينه‌ی عملکرد محبس‌ها جلاجل جامعه‌ی آمریکا جواب نمی‌دهد؛ اما توسط مهيا‌وزیر ها اطلاعاتی درزمينه‌ی تأثیر محبس روی ارتکاب قصور، می‌تواند موجب شود مباحث پيوسته كاري‌به مقصد عملکرد محبس جلاجل جامعه آگاهانه‌نمناك شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *