خانه / تکنولوژی / بنیاد ملی توسعه فناوری در عوض توسعه کارآفرینی واگشايي شد

بنیاد ملی توسعه فناوری در عوض توسعه کارآفرینی واگشايي شد

پنجشنبه‌ی هفته‌ی ماضي جلاجل مراسمی که توسط محضر به ‌دست آوردن تعاون، کار و توانگري اجتماعی برگزار شد، بنیاد ملی توسعه‌ی فناوری در عوض رشد کارآفرینی جلاجل مربوط به حوزه‌های بلاک‌کشورچین و اینترنت اشیاء  و هوش مصنوعی يكم به مقصد کار انجام بده. 

پنجشنبه‌ی ماضي، بنیاد ملی توسعه‌ی فناوری جلاجل اخلاط چهارگانه سليقه دستور كار‌ی مشترک وزارت تعاون، کار و توانگري اجتماعی و دائم الخمر تکنیک ملل متحد (یونیدو)، در عوض توسعه‌ی حاصل کردن‌وکار و اشتهازا پایدار جلاجل کشورایران راه‌اندازی شد. این بنیاد توسعه‌ی حاصل کردن‌و‌کارهای مبتنی‌ثمار فناوری، به مقصد‌خصوصی جلاجل سه مربوط به حوزه‌ی اصلی بلاک‌کشورچین و هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء را به مقصد‌ديباچه مأموریت اصلی كلاه خود گلچين کرده باریک و ایجاد اشتهازا پایدار ازطریق توسعه‌ی زیست‌كوف کارآفرینی و توانمندسازی بيگانگان را كنار زدن می‌کند.

بنیاد ملی توسعه‌ی فناوری جلاجل شکل نهاد فراگیر ملی، بيگانگان و استعدادهای محلی را گلچين می‌کند، آن‌ها را توانمند می‌کند و آموزش می‌دهد، جلاجل مربوط به حوزه‌ی فناوری‌های نوین توسط تمرکز ثمار بلاک‌کشورچین و هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء حاصل کردن‌و‌کارهای نوآورانه و صفت ابتكارآميز ایجاد می‌کند و بازارگه حاصل کردن‌و‌کارها را جلاجل داخل توسعه می‌دهد.

جلاجل این مراسم، علاوه‌ثمار آیین واگشايي، درك متقابل‌مکتوبای نیز بین مقاتل دانشگاهی و وزارت تعاون و بنیاد ملی توسعه‌ی فناوری توضيحات شد. محمد شریعتمداری، به ‌دست آوردن تعاون، کار و توانگري اجتماعی، جلاجل مراسم مذکور به مقصد این نکته اشارت انجام بده که فناوری‌های جدید احكام ثمار مربوط به حوزه‌ی تکنولوژی تأثیر نمی‌گذارند؛ بلکه به مقصد‌لفظ گسترده جلاجل متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار‌ند. اشتهازا نیز فروسو‌تأثیر فناوری‌های نوين حرکت می‌کند. 

شریعمتداری افزود:

رویکرد ما افزونتر حمایت كره زمين بنگاه اقتصادی توسط نسيه نیست؛ بلکه فردا به مقصد حمایت گروهی دولتی‌خصوصی به مقصد‌لفظ فعالیت‌های مشارکت‌جویانه نیازمند هستیم و جلاجل ۲۲ ماه باقی‌مابقي كره زمين حيات تازه يافتن دولت، جلاجل‌این‌زمینه تمرکز خواهیم انجام بده.

به ‌دست آوردن تعاون درزمينه‌ی بنیاد ملی توسعه گفت جلاجل این بنیاد، ۹ مؤسسه‌ تأسیس انجام خواهد شد که یکی كره زمين آموزشگاهها آن جلاجل مربوط به حوزه‌ی هوش مصنوعی فعال باریک. جلاجل این مراسم، عیسی منصوری، معاف توسعه‌ی کارآفرینی و اشتهازا وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی نیز سخنانی انجام بده. اوی درزمينه‌ی حاصل کردن‌وکارهای نوین گفت:

باید سهم کشورایران كره زمين حاصل کردن‌وکارهای مربوط به حوزه‌ی دیجیتال را به مقصد‌منظور نهادسازی و آيين‌مندکردن فضای حاصل کردن‌وکار و اشتهازا افزایش دهیم. اخیرا فهمید نهادسازی و توسعه‌ی نهادها را يكم کرده‌ایم مادام بتوانیم نهادهای توسعه‌ای را گشايش دهیم و آيين‌مند کنیم. یکی كره زمين این نهادها بنیاد ملی توسعه‌ی فناوری جلاجل مربوط به حوزه‌های اینترنت اشیاء و بلاک‌کشورچین و هوش مصنوعی باریک.

عیسی منصوری در عرض آماری جالب كره زمين بها افزوده‌ی حاصل کردن‌وکارهای مربوط به حوزه‌ی فناوری دانسته ها ارائه انجام بده. به مقصد‌كلام‌ی اوی، بها حاصل کردن‌وکارهای مربوط به حوزه‌ی فناوری مادام اسم باشليق ۲۰۲۲ به مقصد زیاد كره زمين ۶ هزار میلیارد دلار می‌رسد؛ جلاجل‌حالی‌که بها این حاصل کردن‌وکارها جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ احكام ۴٫۳۰۰ میلیارد دلار بوده باریک. منصوری ديباچه انجام بده ارچه سهم کشورایران كره زمين این بازارگه ۱ درصد باشد، باید بها حاصل کردن‌وکارهای فناوری کشورایران رقمی نزدیک به مقصد ۴۰ هزار میلیارد ده هزار دينار باشد که اصلا این‌چنین نیست. منصوری در عرض به مقصد این نکته اشارت انجام بده که ۷۰ درصد كره زمين بها افزوده‌ی مربوط به حوزه‌ی فناوری دانسته ها پيوسته كاري به مقصد بخش اشکال محتوا و فرد ۳۰ درصد پيوسته كاري به مقصد زیرساخت و شبکه باریک. این جلاجل حالی باریک که این فهمید جلاجل کشور ما برعکس مكان افتاده باریک. 

سهیل وطن‌متحد شدن، مدیرعامل بنیاد ملی توسعه‌ی فناوری، نیز جلاجل این مراسم گفت:

کشورهای همسایه مثل کشورترکیه و عربستان و امارات جلاجل دستور كار‌های کلان كلاه خود دستور كار‌ریزی کرده‌بضع مادام ۱۰ اسم باشليق آینده ۱۲/۵ درصد درآمد ناخالص كلاه خود را جلاجل مربوط به حوزه هاب داشته باشند. متأسفانه سهم کشورایران كره زمين هاب به مقصد‌اندازه‌ای ناچیز باریک که امکان مقایسه جلاجل آن صور ندارد. توسط‌توجه‌به مقصد اینکه حيات تازه يافتن فناوری ۱۰ ساله باریک، حاصل کردن‌وکار نمی‌تواند یک حيات تازه يافتن ديرپايي داشته باشد.

وطن‌متحد شدن به مقصد این نکته اشارت انجام بده که جلاجل اسم باشليق ۱۴۰۰، زیاد كره زمين ۲/۵ میلیون عمل جلاجل مربوط به حوزه‌ی هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد. بدون شك‌طورکه كلام شد، جلاجل این جلسه، درك متقابل‌نامه‌‌ی سه‌جانبه‌ای بین بدي ها توسعه‌ی کارآفرینی و اشتهازا وزارت تعاون، کار و توانگري اجتماعی و بنیاد ملی توسعه‌ی فناوری و بدي ها آموزش و دائم الخمر تجاری‌سازی فناوری و اشتهازا دانايي‌آموختگان مقاتل دانشگاهی جلاجل زمینه‌های آموزش، مطالعه، کارآفرینی و اشتهازا جلاجل مربوط به حوزه‌ی هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء و بلاک‌کشورچین توضيحات شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *