خانه / تکنولوژی / برتری کوانتومی گوگل چون كه تأثیری ثمار رمزنگاری مبتنی ثمار بلاک کشورچین دارد؟

برتری کوانتومی گوگل چون كه تأثیری ثمار رمزنگاری مبتنی ثمار بلاک کشورچین دارد؟

گوگل به مقصد برتری کوانتومی دستگاه بافندگي یافت و کامپیوتری توسط توانایی‌های فراتر كره زمين پردازش سنتی معرفی انجام بده. این دستاورد مهتر جلاجل مربوط به حوزه‌های گوناگون فناوری تأثیرگذار خواهد صفت بويناك.

كره زمين اسم باشليق‌ها پیش، شايعه متعددی جلاجل دنیای فناوری سریع می‌دادند که رایانش کوانتومی عاقبت الامر به مقصد تنه‌ی صنعت راه پیدا خواهد انجام بده. استانداردهای رمزنگاری کنونی یکی كره زمين مفاهیمی بودند که همیشه خطرساز واژگوني را جلاجل لفظ ظهور کامپیوترهای کوانتومی ارائه كردن عملكرد می‌کردند؛ انقراضی که احتمالا تمامی ساختارهای امنیتی بلاک‌کشورچین‌های مهتر را توسط نازخرامي مواجه می‌کند. توسط پخش نبا دستیابی گوگل به مقصد برتری کوانتومی، به مقصد‌نوعی نوزاد سگ نهایی رایانش کوانتومی تأیید شد. اکنون چندی کارشناسان تهدید فناوری جدید را در عوض مربوط به حوزه‌ی بلاک‌کشورچین و رمزارز جدی می‌دانند و چندی افزونتر، ایجاد تهدید در عوض این فناوری‌ها را جلاجل آینده‌ی نزدیک غیرممکن تصور می‌کنند.

فایننشال تایمز، دوال جمعه گزارشی مرتبط توسط دستیابی گوگل به مقصد برتری کوانتومی منتشر انجام بده. برتری کوانتومی جلاجل زبان جنون مردم آزاري به مقصد‌معنای اعمال فرایندهای پردازشی غیرقابل اعمال توسط کامپیوترهای سنتی، به مقصد کمک کامپیوترهای کوانتومی باریک. جلاجل شرح احوال مذکور ادعا انجام خواهد شد که محققان گوگل توسط كاربرد كره زمين کامپیوتر کوانتومی كلاه خود اسم مكلف‌ای را جلاجل اختصاصی سه دقیقه گدازش کرده‌بضع که قوی‌ترین ابرکامپیوترهای کنونی در عوض گدازش آن به مقصد ۱۰ هزار اسم باشليق زمان احتیاج پیدا می‌کنند. جلاجل تکنیک که عموما توسط ترفیع‌های جزئی شناساننده انجام خواهد شد، دستیابی به مقصد برتری کوانتومی حکم فوران مهتر و نوزاد سگ جهانی جدید دارد.

مقاله‌های مرتبط:

گوگل دستاورد جدید كلاه خود را توسط عبارت «نقالي كردن‌ی عطفی به مقصد سمت رایانش کامل کوانتومی» گزارش ها می‌دهد. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که ظرفیت‌های رایانش کوانتومی توسط نرخی چندنمایی افزایش پیدا کنند. درواقع مقصود كره زمين عبارت چندنمایی، داغ جا وام گذاردن شتاب زیادتر دنیای کوانتوم نسبت به مقصد سرعتی باریک که اسم باشليق‌ها پیش، نمله در عوض ترفیع دنیای پردازش و نیمه‌هادی‌ها مطرح انجام بده.

چندی کارشناسان دنیای فناوی و خصوصا فعالان مربوط به حوزه‌ی بلاک‌کشورچین و رمزارز، فناوری جدید کوانتومی را خطری در عوض مربوط به حوزه‌های نگارستان كلاه خود می‌دانند. آن‌ها احيانا می‌دهند که چنین قوچ پردازشی، شاید در عوض دنیای رمزارز و پیش كره زمين همه بیت‌ کوین، تهدیدی جدی باشد. پوشيدگي دراین‌میان چندی پیش‌بینی‌ها که اجمال بیت‌کوین را ثمار اجاره دهنده قوچ‌گیری رایانش کوانتومی پیش‌بینی می‌کنند، غافل كردن‌آمیز به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسند.

بلاک‌کشورچین‌های پايدار جلاجل مواجه نزد رایانش کوانتومی

واهمه كردن كره زمين قوچ‌گیری رایانش کوانتومی همیشه صور داشته باریک. درواقع فعالان مربوط به حوزه‌ی ایمنی همیشه نگران بوده‌بضع که قوچ بالای کامپیوترهای کوانتومی، خطوط حفاظتی کلاسیک را تهدید کنند. الگوریتم‌های رمزنگاری زیاد كره زمين همه‌ی مفاهیم امنیتی، تهدید رایانش کوانتومی را ارائه كردن عملكرد می‌کنند. به مقصد‌همین دلیل رمزنگارها كره زمين اسم باشليق‌ها پیش مبارزه می‌کنند مادام بلاک‌کشورچین‌هایی پايدار جلاجل مواجه نزد رایانش کوانتومی توسعه دهند؛ بلاک‌کشورچین‌هایی که پشت بام كره زمين همه‌گیر كشته شدن فناوری کوانتوم، بتوانند در محاصره قرار گرفتن هجوم عظیم تهدیدهای گوناگون ديرپايي بیاورند.

رایانش کوانتومی

یوهان پولکساک، مدیرفنی بلاک‌کشورچین QAN باریک که توسط ادعای مقاومت جلاجل مواجه نزد رایانش کوانتومی توسعه یافت. او جلاجل ضبط كردن توسط Bitcoin.com حوالی مقاومت بلاک‌کشورچین‌ها و الگوریتم‌های رمزنگاری جلاجل مواجه نزد رایانش کوانتومی می‌گوید:

مشهورترین الگوریتم‌های اشکال کلیدهای عمومی امنیتی، كره زمين دیدگاه نظری جلاجل اعراضگر تهدید شکسته‌كشته شدن توسط رایانش کوانتومی هستند. جلاجل آینده‌ی نزدیک اکثر داده‌هایی که امروزه رمزنگاری و ذخیره می‌شوند، دايگي رمزگشایی توسط رایانش کوانتومی خواهند صفت بويناك.

دستیابی گوگل به مقصد برتری کوانتومی و اجرایی وزیر ها مفاهیم رایانش کوانتوم، نبا دايگي‌توجهی به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد. ازطرفی هنوز نمی‌توان موفقیت آن‌ها را به مقصد‌لفظ کامل تشریح و اعلامیه انجام بده. ما اسم ابله قوچ بالای کامپیوتر گوگل را تأیید کنیم؟ كره زمين کجا می‌دانیم که کامپیوتر آن‌‌ها قدرتمندتر كره زمين D-wave باریک که چادرپوش اسم باشليق پیش به مقصد رکورد ۱۰۰۰ کیوبیت رسید؟

اظهارنظر پولکساک داغ جا می‌دهد که او اول به مقصد قوچ کامپیوتر کوانتومی گوگل شک دارد و پخش یک شرح احوال را به مقصد‌ديباچه قواله نهایی برتری کوانتومی نمی‌داند. به مقصد‌هرحال او بلاک‌چینی توسط ادعای مقاومت جلاجل مواجه نزد رایانش کوانتومی توسعه داده باریک و ترفیع‌های کنونی را هنوز به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل به مقصد‌ديباچه تهدید نمی‌شناسد.

توسعه‌دهنده‌های QAN ادعا می‌کنند که تمامی هش‌ها و مندرج‌ سندها جلاجل پروتکل این بلاک‌کشورچین، جلاجل مواجه نزد الگوریتم‌های کوانتومی پايدار هستند. شایان ذکر باریک، الگوریتم‌های کوانتومی Shor و Grover به مقصد‌ديباچه الگوریتم‌های جست‌وجو جلاجل رایانش کوانتومی شناساننده می‌شوند. به مقصد‌هرحال پولکساک و تیمش ادعا می‌کنند که رمزنگاری پساکوانتومی (Put up-Quantum) توسعه داده‌بضع که در محاصره قرار گرفتن الگوریتم‌ها پايدار خواهد صفت بويناك. تجريد این غيرماذون در عوض فناوری رمزنگاری، داغ جا‌دهنده‌ی مقاومت احتمالی آن جلاجل دنیای خواهد صفت بويناك که فروسو اسم پيش خر‌ی ابرکامپیوترهای کوانتومی آرامش طلب دارد.

رمزنگاری

محرزشدن‌های متعددی كره زمين رمزنگاری پساکوانتومی صور دارد. QAN زیاد كره زمين همه به مقصد الگوریتم مبتنی ثمار شبکه (lattice-based) علاقه دارد. كره زمين همال‌های افزونتر الگوریتم‌های پساکوانتومی می‌توان به مقصد رمزنگاری مبتنی ثمار هش (hash-based) و مبتنی ثمار کد (code-based) اشارت انجام بده. شایان ذکر باریک، درحال‌موجودي پروژه‌های تحقیقاتی توسط تمرکز ثمار ۶ قسم الگوریتم رمزنگاری پساکوانتومی جریان دارد.

تهدید جدی

شاید الگوریتم‌های پساکوانتومی در محاصره قرار گرفتن رایانش قوی کوانتومی مقاومت باشند

جلاجل واپسین شايعه و رویدادهای دنیای کوانتوم، بااستعداد‌ترین بخش جداسازی مفاهیم واقعی كره زمين خیالی باریک. شناسایی حقیقت كره زمين دروغ باف، تهدید جدی كره زمين توهم توق و راهکارهای نظری جلاجل مواجه نزد رخدادهای عملی، دشوارترین محب تآميز‌ی اعلامیه دنیای کوانتوم خواهد صفت بويناك. این بخش، فراگرفتن‌ای كره زمين دنیای پردازش محسوب انجام خواهد شد که هم ترکیب واهمه كردن، گروهي اطمینان و شک (FUD) و هم واهمه كردن ازدست‌وام گذاردن مجال مهلت‌ها (FOMO) را به مقصد‌هم مقام هم پياله دارد. درواقع بيگانگان كره زمين ترفیع کوانتوم نگران بوده و ازطرفی به مقصد‌كنار زدن ایفای وعاء جلاجل فناوری جدید هم هستند. شاید همین پدیده‌ها باعث رشد سریع واهمه كردن كره زمين رایانش کوانتومی جلاجل دنیای رمزنگاری بوده‌بضع.

تأثیر بیت‌کوین و افزونتر رمزارزها كره زمين ترفیع‌های رایانش کوانتوم، وابستگی زیادی به مقصد منبع ارائه‌ی نگاه خشم آلود و واپسین دارد. درواقع چندی متخصصان تهدیدها را جدی و چندی افزونتر گرد هم آمدن كره زمين توقف می‌دانند. به مقصد‌ديباچه مثال اندرو یانگ، کاندیدای ریاست جمهوری ایالات متحده که پيشينه‌ی دايگي‌توجهی هم جلاجل دنیای فناوری دارد، جلاجل عقبنشینی سیاست‌های كلاه خود حوالی رایانش کوانتومی و استانداردهای رمزنگاری می‌گوید:

کامپیوترهای کوانتومی توسط كاربرد كره زمين کیوبیت‌ها به مقصد‌لفظ نظری قابلیت اعمال محاسباتی را دارند که در عوض شکستن الگوریتم‌های کنونی رمزنگاری کافی خواهد صفت بويناك. فرایندی که احتمالا جلاجل کمتر كره زمين یک دوال ممکن انجام خواهد شد. وقتی آن همزباني رخ دهد، تمامی داده‌های رمزنگاری‌شده‌ی ما جلاجل اعراضگر خطرساز خواهند صفت بويناك. به مقصد‌تبیین‌افزونتر حاصل کردن‌وکارها، تباني‌ها، کانال‌ها، بانکداری و سیستم‌های ایمنی ملی دايگي دسترسی خواهند صفت بويناك.

چندی پیش‌بینی‌ها، رخ وام گذاردن چنین اتفاقی را جلاجل یک هزل گويي‌ی آینده یا نزدیک‌نمناك پیش‌بینی می‌کنند. به مقصد‌صفت منسوب به طوس به هر حال این مشکل اکنون صور دارد و باید هرچه سریع‌نمناك گدازش شود. ما باید سرمایه‌گذاری اعمال دهیم و استانداردها و سیستم‌های رمزنگاری توسعه دهیم و هرچه سریع‌نمناك كره زمين استانداردهای پايدار جلاجل مواجه نزد رایانش کوانتومی در عوض وقايه كره زمين داده‌های آلرژي زا كلاه خود كاربرد کنیم.

بیت کوین

پلیدی حیات بیت‌کوین

ترفیع‌ها جلاجل مربوط به حوزه‌ی کوانتومی به مقصد‌ديباچه تهدیدی در عوض بیت‌کوین و افزونتر رمزارزها شناساننده می‌شوند، اما هنوز شواهدی مبنی ثمار شکسته‌كشته شدن کدهای امنیتی آن‌ها به مقصد‌‌ولی‌ی رایانش کوانتومی صور ندارد. درواقع حتی ایجاد تهدید هم هنوز تاييد كردن نشده باریک.

کریس پاسیا جلاجل پستی وبلاگی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۳، مثالی در عوض درک مساحي كردن امنیتی الگوریتم‌های رمزنگاری گزارش ها داد. او می‌گوید، در عوض رمزگشایی استاندارد ۱۲۸ بیتی AES، قوچ پردازشی و زمان بسیار زیادی نیاز خواهد صفت بويناك. جلاجل این پست وبلاگی می‌خوانیم:

ارچه هر نفر كره زمين هفت میلیارد نفر ساکنان کره‌ی زمین، ۱۰ کامپیوتر توسط قوچ آزمایش یک میلیارد کلید امنیتی جلاجل ثانیه داشته باشند، در عوض پیدا وزیر ها یک کلید امنیتی ۱۲۸ بیتی AES به مقصد ۷۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ اسم باشليق زمان نیاز خواهند داشت.

پاسیا علاوه ثمار اظهارنظر فوق می‌گوید که درزمينه‌ی قوچ کامپیوترهای کوانتومی جلاجل پردازش احتمالات، نگاه خشم آلود و تخصصی ندارد. پوشيدگي او می‌گوید که رایانش کوانتومی احتمالا قابلیت رمزگشایی کلیدها را افزایش می‌دهد و شاید الگوریتم ۱۲۸ بیتی را مضمحل کند. پوشيدگي الگوریتم‌های AES-192 و AES-256 هنوز قدرتمند باقی خواهند ماند.

فرایند كان‌کاوی بیت‌کوین كره زمين الگوریتم SHA-256 كاربرد می‌کند. به مقصد‌علاوه در عوض ساخت کلیدهای عمومی و خصوصی كره زمين رمزنگاری ECDSA كاربرد انجام خواهد شد. ارچه رایانش کوانتومی زمانی موفق به مقصد شکستن رمزنگاری‌های SHA-256 شوند، می‌توان كره زمين الگوریتمی پیچیده‌نمناك همچون SHA-512 كاربرد انجام بده.

کامپیوتر کوانتومی

ویکیپدیا جلاجل عقبنشینی الگوریتم‌‌‌های رمزنگاری پساکوانتومی عقبنشینی می‌دهد که توسط صور افزایش شانس يورش به مقصد رمزنگاری‌های صفت تقاضاكننده توسط كاربرد كره زمين الگوریتم کوانتومی Grover، دومقابل وزیر ها درافتادن کلیدهای امنیتی می‌تواند جلاجل کاهش شانس مؤثر باشد. درنتیجه الگوریتم‌‌‌های پساکوانتومی لزوما تفاوت چندانی توسط الگوریتم‌های کنونی ندارند و شاید فرد جلاجل ابعاد تفاوت داشته باشند. به مقصد‌تبیین افزونتر توسط توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی رایانش کوانتومی، نیازی به مقصد بازطراحی آن‌چنانی جلاجل مفاهیم رمزنگاری نخواهد صفت بويناك. درواقع فرد باید نسخه‌هایی قوی‌نمناك كره زمين الگوریتم‌های کنونی را به مقصد کار بگیریم که فرد به مقصد بیت زیادتر نیاز خواهند داشت.

درنهایت چندی کارشناسان دنیای فناوری، رایانش کوانتومی و برتری کوانتومی را آن‌چنان امیدوارکننده و کاربردی نمی‌دانند. آن‌ها نگران هستند که این فناوری مسیر همجوشی هسته‌ای را طی کند؛ فناوری‌ای که پشت بام كره زمين اسم باشليق‌ها فرد امیدوارکننده مابقي باریک و کاربرد نهایی بالایی ندارد. كره زمين نگاه خشم آلود آن‌ها، برتری کوانتومی رخداد آن‌چنان حيرت‌انگیزی نیست و شاید هیچ‌گاه کاربردی نشود. پوشيدگي جلاجل مقابل این نگاه خشم آلود، مدافع متعددی مطرح انجام خواهد شد که قوچ پردازشی جدید را جلاجل مربوط به حوزه‌های بسیار متنوع علمی و تکنیک، کاربردی می‌داند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *