خانه / تکنولوژی / باگ‌های سیستم‌عملي ساختن iOS که جلاجل اسم باشليق ۲۰۲۰ باید منتفي شوند

باگ‌های سیستم‌عملي ساختن iOS که جلاجل اسم باشليق ۲۰۲۰ باید منتفي شوند

سیستم‌عملي ساختن iOS كره زمين زمان معرفی توسط مشکلات فراوانی دستگاه بافندگي به مقصد گریبان بوده و به مقصد‌روزرسانی‌های مختلف نیز دردی كره زمين آن‌ها دوا نکرده باریک.

مقاله‌های مرتبط:

توسط هر شهرستان بار به مقصد‌روزرسانی سیستم‌عملي ساختن iOS، به مقصد‌راحتی می‌توان پارچه نخي درشت باف شد که پلتفرم مذکور آن‌قدر گشايش یافته که اپل توانایی مدیریتش را ندارد. ویژگی‌های جدید، زیادتر و زیادتر پسرفت می‌کنند، توسط نگاه نيك‌بینانه پلتفرم iOS باگ‌های بینهایت دارد و توجه کمی به مقصد قابلیت کاربردپذیری جلاجل این سیستم‌عملي ساختن لفظ پذیرفته باریک. درحالی‌که فهرست‎وزیر ها تمامی باگ‌ها و مشکلات سیستم‌عملي ساختن iOS 13 زمان بینهایت را می‌طلبد، جلاجل آدم كردن گزیده‌ای كره زمين باگ‌ها آورده‌شده که امید می‌رود اپل در عوض رفع آن‌ها جلاجل ماه‌های آینده اولویت قائل شود.

۱- گلچين اسم ستيزه گر

ios text selection

زمانی قابلیت گلچين اسم ستيزه گر جلاجل سیستم‌عملي ساختن iOS به مقصد نیکویی کار می‌انجام بده. درست باریک که کاربران چنین در عوض گلچين اسم ستيزه گر باید تمركزفكر بیشتری به مقصد عمل می‌آوردند، اما باغ ها کار می‌انجام بده. پشت بام كره زمين شيوع يافتن iOS 13، اپل نحوه‌ی کار قابلیت یادشده را تغییر داد و تمامی آن خاطرات نيك را كره زمين بین سرما.

جلاجل حلول كننده موجودي ویژگی گلچين اسم ستيزه گر جلاجل بهترین حالت، چنین کار می‌کند و چنین خیر؛ اما جلاجل بدترین حالت به مقصد کلی كره زمين کار بازمی‌ایستد. حتی چنین هرگونه مبارزه در عوض حرکت وام گذاردن مکان‌شكل، عرشه‌ای كره زمين ناامیدی را به مقصد تصویر می‌کشد که جلاجل نهایت به مقصد استیصال و شکست كشيده شده خواهد شد.

۲- مشکلات پيوسته كاري به مقصد دوراني ورقه

ios rotate bug

چنین‌اوقات نظام ارباب رعيتي‌های آیفون یا آیپد هیچ سرنخی كره زمين این ندارند جلاجل کدام صوب باید باشند. چنین مشکلی كشيده شده به مقصد وادار به چرخيدن كردن دیوانه‌وش آن‌ها توسط دارندگانشان، به مقصد‌نوع‌ای انجام خواهد شد که گویی جلاجل حلول كننده وادار به چرخيدن كردن فرمان جلاجل مسابقات اتومبیل‌رانی داخل پیست، جلاجل مبارزه در عوض فهماندن صوب درست ورقه به مقصد نظام ارباب رعيتي‌هایشان هستند. نیمه‌ی مالامال لیوان آن باریک که بيگانگان حین اعمال چنین کاری، خنده زدن‌دار به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسند و اطرافیان كره زمين دیدن چنین منظره‌ای مفرح می‌شوند.

۳- مشکلاتی جدی جلاجل زمینه‌ی چندوظیفگی

ios BACKGROUND REFRESH bug

نمی‌توان مطمئن صفت بويناك چون كه چیزی ثمار كله دار iOS 13 وارد به ذهن، اما به مقصد‌كنار زدن باگ پيوسته كاري به مقصد قوه ذاكره که كشيده شده به مقصد ریفرش‌نشدن دستور كار‌های پشت بام‌زمینه می‌شد، این ارائه كردن عملكرد صور دارد که مشکل هنوز به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل گدازش نشده باریک. توسط اینکه موقعیت به مقصد وخامت آن‌چیزی نیست که جلاجل iOS 13.2 مثال بودیم، اما هنوز اپلکیشن‌هایی صور دارد که هنگام اعمال مالتی‌تسکینگ بین كورس یا تاچند دستور كار جلاجل پشت بام‌زمینه مقفل می‌شوند. درحالی‌که می‌توان كليك اتهام را به مقصد‌سمت كلاه خود دستور كار نشانه رفت و آن را پيغاره انجام بده، مشکل مذکور پایدار نیست و درنتیجه زیادتر پيوسته كاري به مقصد سیستم‌عملي ساختن iOS باریک مادام اپلکیشن‌های خاص.

۴- مشکلات پيوسته كاري به مقصد اپلکیشن AirDrop 

airdrop bug

AirDrop زمانی‌که کار می‌کند عملکرد بسیار نیکویی دارد، اما زمانی‌که كره زمين کار بازمی‌ایستد، ترفندهای ارزشمندی در عوض کمک به مقصد کاربر صور دارد که باعث ازسرگیری فعالیت این اپلکیشن می‌شوند. AirDrop اپلکیشنی به مقصد صوب فرستادن فایل‌ها بین محصولات اپل توسط ثنايا‌گیری كره زمين قابلیت ارتباط داشتن وای‌فای یا بلوتوث باریک. هنگامی که یکی كره زمين قابلیت‌های وای‌فای یا بلوتوث توسط اپلکیشن مذکور کار نمی‌کند، کاربران مادام زمان گدازش مشکل كره زمين دستور كار دیگری در عوض فرستادن فایل‌ها كاربرد می‌کنند. پوشيدگي چنین نیز آن را به مقصد حلول كننده كلاه خود واگرايي می‌کنند. اما تاچند هفته پس ازآن، درست زمانی‌که فراموش کرده‌بضع اپلکیشن مذکور پیش‌نمناك آن‌ها ناامید کرده، توسط رجوع به مقصد AirDrop متوجه می‌شوند که مشکل خودبه‌كلاه خود گدازش شده باریک.

۵-اپلکیشن Mail

mail

بینهایت كره زمين بيگانگان به مقصد‌نايابي كره زمين اپلکیشن Mail كاربرد می‌کنند، اما مبنا بی‌شماری كره زمين کاربران شرح احوال کرده‌بضع که كاربرد كره زمين اپلکیشن مذکور بسیار آزاردهنده باریک. این رقيق‌افزار مالامال كره زمين باگ بوده و كره زمين دیدگاه کاربردپذیری، اپلکیشن Mail چنین نمی‌تواند به مقصد یاد آورد که کاربر انتهایی شهرستان بار صندوق ورودی کدام شمار کاربری را چک کرده باریک. باتوجه به مقصد اینکه این روزها كاربرد كره زمين ایمیل جلاجل مرکز صاحبخانه‌و‌کار بینهایت كره زمين بيگانگان آرامش طلب دارد، مرتبط بودن چنین باگی در عوض رقيق‌افزار ایمیل توجیه‌پذیر نیست.

۶- اپلکیشن HomeKit

 HomeKit bug

ارچه «هرج‌ومرج» می‌توانست یک اپلکیشن باشد، قطعا HomeKit غيرماذون می‌گرفت. پوشيدگي چنین صحبتی آن ميزان هم بی‌دلیل نیست. كاربرد كره زمين اپلکیشن یادشده به مقصد‌ديباچه دستور كار‌ای که آرامش طلب باریک كره زمين آن در عوض سربه زير و شيوا‌وزیر ها چراغ‌ها كاربرد کرده و سایر نظام ارباب رعيتي‌های خودکار داخل خانه محقر را کنترل کنید، بسیار كم توان کننده باریک؛ دقیقاً برعکس آنچه که باید باشد.

۷- ّبخش تنظیمات

ios sittings

این دستور كار آرامش طلب صفت بويناك به مقصد امر دادن کنترل پنل ویندوز در عوض سیستم‌عملي ساختن iOS باشد. بخش تنظیمات جلاجل يكم جنون مردم آزاري و بی‌آلایش بوده و به مقصد‌ديباچه چهارچوبی در عوض تنظیمات بااستعداد شناساننده می‌شد؛ اما توسط گذر زمان به مقصد‌لفظ بی‌مهابانه‌ای به مقصد یک به مقصد‌هم‌ریختگی تلمبارشده تبدیل شده باریک که جلاجل هر نسخه‌ی اصلی كره زمين iOS بدتر و بدتر انجام خواهد شد. تصمیم اپل در عوض اضافه‌وزیر ها بخت جست‌وجو به مقصد این دستور كار، درواقع سیگنالی كره زمين صیانت آن ردياب كره زمين توسعه‌دهندگان صفت بويناك که جلاجل روبه رو بی‌نظمی حاکم ثمار تنظیمات كله دار خمب کرده و كره زمين مبارزه در عوض بازگرداندن نظم و مفید وزیر ها این دستور كار دستگاه بافندگي برداشته بودند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *