خانه / تکنولوژی / اینفوگرافیک: سنجش هواای كره زمين فورک‌های بیت‌کوین

اینفوگرافیک: سنجش هواای كره زمين فورک‌های بیت‌کوین

بیت‌کوین رمزارزی باریک که جلاجل دنیای فناوری سروصدای زیادی به مقصد‌پايين آمدن کرده و به مقصد ترند تبدیل شده‌ باریک. جلاجل این اینفوگرافیک، به مقصد فورک‌های بیت‌کوین نگاهی می‌اندازیم.

توسط گذشت یک هزل گويي كره زمين زمان شيوع يافتن مقاله‌ی ساتوشی ناکاموتو و نوزاد سگ بیت‌کوین، زیرشاخه‌ها یا فورک‌های مختلفی توسط به‌تمامی مختلف جلاجل ساختارگرايي اولین رمزارز مدير اماكن متبركه شده‌بضع. این فورک‌ها ازنظر ساختارگرايي کلی شباهت‌های کثیر به مقصد بلاک‌کشورچین بیت‌کوین دارند؛ اما كره زمين نگاه خشم آلود شماری جزئیات متفاوت هستند. درادامه، علاوه‌ثمار عقبنشینی تفاوت‌های ساختاری و فنی فورک‌ها، انواع مختلف آن‌ها را معرفی خواهیم انجام بده.

فورک‌های بیت‌کوین

واژه‌ی فورک ممکن باریک معانی متفاوتی داشته‌ باشد. درادامه، شماری كره زمين معانی متفاوت آن را تبیین می‌کنیم:

فورک کُدبیس: فورک کدبیس (Codebase) نسخه‌ای رقيق‌افزاری هم نشين‌توسط تغییراتی جلاجل کد اصلی باریک. فورک‌های کدبیس بیت‌کوین می‌توانند کاملا توسط پروتکل بیت‌کوین ملايم طبع باشند و فورک‌های غیرتعمدی بلاک‌کشورچین یا حتی رمزارز کاملا جدید ایجاد کنند.

فورک بلاک‌کشورچین: فورک بلاک‌کشورچین هنگامی رخ می‌دهد که یک بلاک‌کشورچین به مقصد كورس نسخه كره زمين تاریخچه‌ی تراکنش تقسیم شود. این هم آوازي می‌تواند دلایل گوناگونی داشته‌ باشد. برایم مثال، منتظره یا غیرمنتظره باشد و پاخيره زن به مقصد پیمان، به مقصد خروجی‌های متفاوتی كشيده شده شود؛ كره زمين یک بلاک مهجور گرفته مادام یک رمزارز کاملا جدید.

فورک كريه (هاردفورک): فورک كريه نوعی كره زمين تغییر پروتکل باریک که قوانین را حذف شدني یا آزادانه‌نمناك می‌کند. ارچه تمامی کاربران تغییر پروتکل را اعمال دهند، فورک كريه به مقصد ایجاد فورک بلاک‌کشورچین كشيده شده نخواهد شد. شماری معتقدند درصورتی‌که جمعناتمام کاربران پروتکل را تغییر ندهند، افزونتر فورک كريه نداریم؛ بلکه رمزارز جدید خواهیم داشت.

فورک رقيق (سافت‌فورک): فورک رقيق نوعی كره زمين تغییر پروتکل باریک که قوانین را كريه‌گیرانه‌نمناك می‌کند یا به مقصد آن‌ها می‌افزاید. فورک‌های رقيق می‌توانند به مقصد فورک‌های بلاک‌کشورچین كشيده شده شوند؛ اما حالت قوچ هش (Hash Energy) زیاد هم‌گرایی تاریخچه‌ی تراکنش یکسان را پایندانی می‌کند. فورک رقيق فعال‌شده‌ی ماینر (MASF) را قوچ هش ایجاد می‌کند؛ جلاجل‌حالی‌که فورک رقيق فعال‌شده‌ی کاربر (UASF) را كلاه خود او ایجاد می‌کند.

پذیرایی خاکستری

مقاله‌ی مرتبط:

باآنكه عبارات متفاوت معانی کاملا متفاوت و واضحی دارند، مفهوم بیت‌کوین پیچیده باریک. تفاوت میان فورک رقيق و فورک كريه همیشه مشخص نیست و هنگامی اوقات اصلا نمی‌دانیم چون كه‌ چیزی را باید تغییر جلاجل پروتکل جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم. تاکنون، میان متخصصان اختلافاتی ثمار كله دار تمركزفكر ردياب‌بندی رویدادها صور داشته‌ و شماری اقدامات سیاسی نیز ثمار پیچیدگی این فهمید افزوده‌ باریک.

bitcoin infography

راهنمای اینفوگرافیک

بیت‌کوین کور: جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹، ساتوشی ناکاموتو بیت‌کوین را هدیه انجام بده و پس ازآن این کدبیس «بیت‌کوین» نامیده شد (‌به مقصد‌صفت منسوب به طوس دقیق‌نمناك «بیت‌کوین ۰.۱.۰» تعدادی توزیع اولا). نسل‌های بعدی دارای کدبیس یکسان توسط کدبیس ساتوشی ناکاموتو، بیت‌کوین کور نامیده شدند.

فورک‌های عادی بلاک‌کشورچین: هنگامی‌که كورس یا تاچند ماینر جلاجل آنِ يك جهت بلوک‌هایی باانسجام پیدا کند، بلاک‌کشورچین بیت‌کوین به مقصد كورس فورک تقسیم انجام خواهد شد. سيني طراحی، به مقصد‌محض طولانی‌ترشدن یکی كره زمين فورک‌ها، فورک افزونتر كره زمين بین خواهد رفت. كره زمين فورک آزادشده جلاجل این موقعیت توسط غيرماذون فورک یتیم‌شده (Orphaned) یاد انجام خواهد شد. این فهمید به مقصد‌صفت منسوب به طوس عادی هم آوازي می‌افتد.

اولین فورک رقيق: اولین فورک رقيق كره زمين بیت‌کوین قابلیت پروتکل را غیرفعال انجام بده، قابلیت OP_RETURN. این فورک رقيق به مقصد‌صفت منسوب به طوس فنی UASF محسوب انجام خواهد شد؛ اما جلاجل روزهای ابتدایی، این ساتوشی ناکاموتو صفت بويناك که قوانین پروتکل را تعیین می‌انجام بده. این فورک رقيق به مقصد فورک بلاک‌کشورچین كشيده شده نشد.

اولین فورک كريه: اولین فورک كريه بیت‌کوین احتمالا توسط اضافه‌كشته شدن قابلیت OP_NOP به مقصد پروتکل صفت بويناك که این باروح را هم ساتوشی ناکاموتو اعمال داد. ثمار كله دار فورک كريه وجود داشتن این تغییر هم آوازي‌نگاه خشم آلود صور ندارد. این تغییر نیز به مقصد ایجاد فورک بلاک‌کشورچین كشيده شده نشد.

فورک غیرتعمدی بلاک‌کشورچین: فورک‌های غیرتعمدی بلاک‌کشورچین زمانی ایجاد می‌شوند که بخت‌های مختلف شبکه‌ی بیت‌کوین تاریخچه‌های متفاوتی كره زمين تراکنش‌ها ببینند و این موقعیت به مقصد‌صفت منسوب به طوس خودکار گدازش نشود. این قسم كره زمين فورک‌های بلاک‌کشورچین حسب معمول به مقصد‌دلیل باگ‌های رقيق‌افزاری یا سایر مشکلات فنی روی می‌دهد و كره زمين مهتر‌ترین خرابی‌های کوتاه‌اختصاصی بیت‌کوین محسوب می‌شوند. خوشبختانه این فهمید مهجور كورس‌سه شهرستان بار جلاجل تاریخ بیت‌کوین هم آوازي می‌افتد و هربار توسط هم‌پیشه مدني کاربران سوا آسیب گدازش شده‌ باریک.

بیت‌کوین ناتس: بیت‌کوین ناتس همال‌ای كره زمين فورک کدبیس كره زمين بیت‌کوین کور باریک. بیت‌کوین ناتس به مقصد‌نوع‌ای طراحی شده مادام توسط بیت‌کوین کور منطبق بماند و احكام قابلیت‌های متفاوتی ارائه دهد.

لیب‌بیت‌کوین: لیب‌بیت‌کوین همال‌ای كره زمين پیاده‌سازی مكرر و کامل پروتکل بیت‌کوین روی دیتابیسی متفاوت باریک. لیب‌بیت‌کوین فورک کدبیسی كره زمين بیت‌کوین کور نبوده؛ اما به مقصد‌نوع‌ای طراحی شده مادام توسط بیت‌کوین کور ملايم طبع باقی بماند.

مقاله‌ی مرتبط:

اولین فورک رقيق كره زمين صیانت ماینر: توسط صور آنکه MASFهای بعدی كره زمين قوچ هش بیشتری ثنايا بردند، تغییر P2SH نخستین MASF بیت‌کوین به مقصد‌نمره می‌رود. این MASF به مقصد ایجاد فورک بلاک‌کشورچین كشيده شده نشد.

کلاینت BIP148: این فورک هم همال‌ای افزونتر كره زمين فورک کدبیس كره زمين بیت‌کوین کور باریک. جلاجل این فورک، تغییراتی حالت شد مادام توسط UASF به‌تمامی پروتکل SegWit2X فعال شود. این فورک ممکن باریک توسط بیت‌کوین کور و سایر کلاینت‌های بیت‌کوین ناسازگار شود.

بیت‌کوین ABC: بیت‌کوین ABC یکی افزونتر كره زمين فورک‌های کدبیس بین کوین کور محسوب انجام خواهد شد. بیت‌کوین ABC به مقصد‌نوع‌ای تغییر کرده مادام توسط اطمینان توسط بیت‌کوین کور و سایر کلاینت‌های بیت‌کوین جلاجل زمانی خاص ناسازگار باشد.

بیت‌کوین کش:‌ جلاجل اولا اوت ۲۰۱۷، بیت‌کوین ABC توسط بیت‌کوین کور و سایر کلاینت‌های بیت‌کوین ناسازگار شد. به مقصد‌همین‌دلیل، رمزارز جدیدی توسط غيرماذون بیت‌کوین کش خلق شد. بیت‌کوین کش هم‌اکنون شامل چندین کلاینت انجام خواهد شد که این فهمید جلاجل اینفوگرافیک اثر داغ داده نشده‌ باریک).

BTC1: فورک‌ کدبیسی كره زمين بیت‌کوین کور باریک که مثل بیت‌کوین ABC به مقصد‌نوع‌ای تغییر کرده مادام توسط بیت‌کوین کور و سایر کلاینت‌ها ناسازگار باشد. BTC1 تعدادی پیاده‌سازی پروتکل جدید بیت‌کوین (Segwit2x) طراحی شده‌ باریک. به مقصد زبان افزونتر، تيرخور این فورک كاربرد‌ی تمامی کاربران كره زمين این پروتکل به مقصد‌جای پروتکل فعلی بیت‌کوین باریک).

نخستین فورک رقيق كره زمين صیانت کاربر: ارچه کلاینت BIP148 پشتیبانی کافی دریافت نمی‌انجام بده، هم‌اکنون كره زمين بیت‌کوین به مقصد‌ديباچه رمزارزی مستقل و جدید مستثنا شده صفت بويناك. بااین‌حلول كننده، به مقصد‌دلیل تغییر سیستم مبنا مقبولی كره زمين ماینرها، این کلاینت توسط سایر کلاینت‌های بیت‌کوین ملايم طبع ماند. کثیر این تغییر پروتکل را به مقصد‌ديباچه اولین UASF واقعی می‌شناسند؛ فورک نرمی که خير كره زمين صیانت توسعه‌دهندگان، بلکه كره زمين قلب کاربران بیرون آمد.

بیت‌کوین کلشیک: توزیع جدیدی كره زمين بیت‌کوین ABC طراحی شد که هدفش تبدیل به مقصد فورک كريه كره زمين پروتکل بیت‌کوین کش صفت بويناك. زیادتر کاربران بیت‌کوین کش این تغییر را پذیرفتند و غيرماذون بیت‌کوین کلشیک را تعدادی آن برگزیدند.

بیت‌کوین کور اس‌کیو (Bitcoin Core Sq): جلاجل گردوخاک ۲۰۱۸، اکثر کاربران بیت‌کوین کلشیک فورک کدبیس جدیدی كره زمين کلاینت بیت‌کوین کلشیک را پذیرفتند. این فورک جدید بیت‌کوین Core Sq غيرماذون دارد و توسط کلاینت‌های موجود بیت‌کوین کلشیک ناسازگار باریک. بیت‌کوین کلشیک جلاجل‌حلول كننده‌موجودي کاملا آزادشده محسوب انجام خواهد شد.

شکست Segwit2x: به مقصد‌دلایلی کاربران كره زمين BTC1 پيشواز نکردند و ناکامی این فورک جلاجل تغییر پروتکل بیت‌کوین كره زمين دلایل اصلی شکست آن به مقصد‌نمره می‌رود.

بیت‌کوین گلد و دایمند و کثیر كره زمين ارزهای فورکی افزونتر: پشت بام كره زمين موفقیت نسبی بیت‌کوین ABC جلاجل خلق بیت‌کوین کش ازطریق فورک بلاک‌کشورچین، ارزهای بسیار دیگری نیز توسط فورک‌كشته شدن كره زمين بیت‌کوین خلق شدند. این ارزها برخلاف بیت‌کوین کش، فورک بلاک‌کشورچین تعدادی هدیه‌ی رمزارز جدید را درخور اطفال دانستند.

بیت‌کوین SV: بیت‌کوین نسخه‌ی ساتوشی (Satoshi Model – SV) فورک کدبیسی كره زمين بیت‌کوین ABC باریک؛ اما به مقصد‌نوع‌ای تغییر کرده مادام توسط پروتکل بیت‌کوین کش ناسازگار باشد.

جدایی بیت‌کوین ABC و بیت‌کوین SV: جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸، پشت بام كره زمين افراد‌نگاه خشم آلود میان کاربران بیت‌کوین کش، بیت ABC و بیت‌کوین SV هر كورس كره زمين پروتکل موجود بیت‌کوین کش مستثنا شدند. فورک طلاق گرفته بیت‌کوین ABC هم‌اکنون توسط غيرماذون بیت‌کوین کش ABC شناساننده انجام خواهد شد.

بیت‌کوین دارک (Bitcoin Darkish): بیت‌کوین دارک فورک کدبیسی كره زمين بیت‌کوین کور باریک. این فورک مثل لایت‌کوین (Litecoin) و کثیر كره زمين فورک‌های افزونتر به مقصد‌نوع‌ای طراحی شد مادام کاملا توسط پروتکل بیت‌کوین ناسازگار باشد؛ ازاین‌رو، رمزارزی کاملا جدید باریک. امروزه بیت‌کوین دارک افزونتر كاربرد نمی‌شود و شهرستان ترک‌ شده باریک.

شما درزمينه‌ی این اینفوگرافیک چون كه فکر می‌کنید؟ آیا توسط تاریخچه‌ی بیت‌کوین و فورک‌های آن آشنا بودید؟ دیدگاه‌های كلاه خود را توسط ما به مقصد‌اشتراک بگذارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *