خانه / تکنولوژی / اپل به مقصد‌باده بي درد زمان بهبودهای مهمی جلاجل کاتالیست حالت می‌کند

اپل به مقصد‌باده بي درد زمان بهبودهای مهمی جلاجل کاتالیست حالت می‌کند

اپل اعلام کرده باریک قصد دارد ازطریق شنیدن بازخوردهای سازندگان اپلیکیشن‌ها، توسط گذر زمان به‌تمامی واحد وزن معادل متعددی جلاجل کاتالیست حالت کند.

شهرستان فریم‌ورک کاتالیست اپل فناوری نوپایی به مقصد‌نمره می‌آید و هنوز جلاجل اولا مسیرش آرامش طلب دارد. درواقع، بیحد كره زمين سازندگان اپلیکیشن‌ها كلام‌بضع هنوز نمی‌توان روی کاتالیست به مقصد‌ديباچه پلتفرمی الفبايي‌ای شمار بازکرد. جلاجل‌همین‌زمینه، اپل اعلام کرده باریک به مقصد بازخوردهای توسعه‌دهندگانش گوش فرامی‌دهد و توسط گذر زمان به‌تمامی مهمی روی کاتالیست حالت می‌کند.

کاتالیست که اپل هنگام معرفی كره زمين آن به مقصد‌ديباچه «پروژه‌ای چندلایه» یاد انجام بده، پلتفرم خاصی باریک که امکان پورت‌وزیر ها اپلیکیشن‌های آیپد را به مقصد مک مهيا می‌کند. درواقع، توسعه‌دهندگان می‌توانند ازطریق تیک‌نواختن چک‌باکسی جلاجل وسايل ایکس‌کد (Xcode)، خروجی نسخه‌ی مک را كره زمين اپلیکیشن‌ كلاه خود بگیرند.

ناگفته نماند ایکس‌کد محیط توسعه‌ی مجتمعی باریک که به مقصد توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد تعدادی تمامی پلتفرم‌های اپل ازجمله iOS ،iPadOS ،macOS ،watchOS و tvOS اپلیکیشن اشکال کنند. اپلیکیشنی که ازطریق کاتالیست تعدادی مک اشکال انجام خواهد شد، کاملا بهنیه نشده باریک و باید تغییراتی روی آن حالت شود. جلاجل‌حلول كننده‌موجودي، به مقصد‌غیر كره زمين توییتر و GoodNotes و JIRA اپلیکیشن نگارستان دیگری ازطریق کاتالیست به مقصد مک آورده نشده باریک. 

اپل کاتالیست / Apple Catalyst

مقاله‌ی مرتبط:

گرچه كاربرد كره زمين کاتالیست به مقصد‌صفت منسوب به طوس کلی کار جنون مردم آزاري‌ای به مقصد‌نمره می‌آید،‌ گروهی كره زمين سازندگان مدعی شده‌بضع مشکلات و پیچیدگی‌هایی جلاجل کاتالیست دیده انجام خواهد شد. سازندگان اپلیکیشن‌ها اعلام کرده‌بضع کاتالیست جلاجل نسخه‌ی بتای مک OS کاتالینا توسط مشکلات مهمی دستگاه بافندگي‌و‌پنجه رقيق می‌کرده باریک. مشکلاتی نظیر APIهای معیوب و دردسترس‌نبودن چندی كره زمين قابلیت‌ها باعث شده بودند كاربرد كره زمين کاتالیست کاری استريوفونيك آسوده بودن و لذت‌بخش نباشد. 

یکی كره زمين مشکلات بااستعداد کاتالیست این باریک که جلاجل اپلیکیشن‌های تولیدشده ازطریق آن، سیستم بازدادن باطني‌دستور كار‌ای کار نمی‌کند. درواقع، اپلیکیشنی را فرض کنید که روی iPadOS سیستم بازدادن باطني‌دستور كار‌ای دارد و تعدادی این کار مستقیما به مقصد اپ‌استور وصل انجام خواهد شد. سازندگان این اپلیکیشن‌ها می‌گویند توسط پورت‌وزیر ها آن‌ها به مقصد مک، سیستم بازدادن باطني‌دستور كار‌ای غیرفعال انجام خواهد شد؛ کمک اپلیکیشن نمی‌تواند توسط سوپرماركت مک تباني ثابت کند. به مقصد‌عبارت‌افزونتر، گرچه هر كورس این اپلیکیشن‌ها توسط اتکا ثمار یک کد منبع نوشته شده‌بضع، هنوزهم تفاوت‌هایی توسط یکدیگر دارند. این یعنی ارچه اپلیکیشن مذکور اپلیکیشنی پولی باشد، کاربر باید هنگام كاربرد كره زمين آن روی مک، دوباره این اپلیکیشن را باعقل.

ناگفته نماند برخلاف تصور بیحد كره زمين کاربران، کاتالیست پلتفرم بسیار جدیدی به مقصد‌نمره نمی‌آید و اسم باشليق‌ها باریک اخباری درزمينه‌اش می‌شنویم. اپل جلاجل مک OS موهاوی، اپلیکیشن‌های خاصی آرامش طلب داده صفت بويناك که ازطریق نسخه‌ی اولیه‌ی کاتالیست اشکال شده بودند. شایان ذکر باریک جلاجل اوباشيگري كره زمين کاتالیست به مقصد‌ديباچه پروژ‌ه‌ی Marzipan یاد می‌شد. 

پروژه کاتالیت اپل / apple project catalyst

اپل می‌گوید کاتالیست نمره اپلیکیشن‌های سیستم‌عملي ساختن مک OS را به مقصد‌مقیاس درخوتوجهی افزایش خواهد داد و باعث حالت بهبودهایی جلاجل اپلیکیشن‌های آیپد خواهد شد. توسط‌این‌حلول كننده، نباید فراموش کنید کاتالیست فعلا ماه‌های آغازین تولدش را سپری می‌کند و جلاجل ابتدای مسیرش آرامش طلب دارد. 

آمار داغ جا می‌دهد روند كاربرد‌ی توسعه‌دهندگان اپل كره زمين کاتالیست به مقصد‌کُندی پیگیری انجام خواهد شد. حالت بهبودهایی تعدادی بهینه‌ترشدن کاتالیست می‌تواند توسعه‌دهندگان بیشتری را به مقصد‌سمت این پلتفرم خصوصی بکشاند برخودهموار كردن آن‌ها ازطریق کاتالیست، اپلیکیشن‌های آیپد را تعدادی مک منتشر کنند. اپل به مقصد‌نیکی كره زمين این مشکل باختن باریک و جلاجل اطلاعیه‌ی جدیدی که به مقصد‌لفظ اختصاصی دراختیار رسانه‌‌ی سی‌نت آرامش طلب داده، می‌گوید تعدادی موفقیت کاتالیست دستگاه بافندگي به مقصد هر کاری می‌زند. تاد بنجامین، مدیر بازاریابی محصول macOS اپل،‌ جلاجل اطلاعیه‌ی جدید می‌گوید:

اشاره با گوشه چشم‌انداز ما تعدادی Mac Catalyst همين این صفت بويناك کاری کنیم كاربرد كره زمين آن تعدادی تمامی سازندگان اپلیکیشن‌های آیپد محض اين كه‌نگاه خشم آلود كره زمين اینکه سازندگانی مهتر یا کوچک باشند، کار جنون مردم آزاري‌ای به مقصد‌نمره بیاید و آن‌ها بتوانند به مقصد‌راحتی اپلیکیشن‌هایشان را به مقصد مک پورت کنند. کاتالیست به مقصد سازندگان اپلیکیشن‌ها امکان می‌دهد ازطریق یک تیم توسعه و یک کد منبع، نسخه‌ی جدید اپلیکیشنشان را بسازند و به مقصد کدنویسی جدید نیازی نباشد. در عرض، Mac Catalyst به مقصد سازندگان اپلیکیشن‌های آیپد امکان می‌دهد تا چه وقت قدم كره زمين بقیه جلوتر باشند. جامه جنگي، به مقصد بیحد كره زمين سازندگان مجال مهلت جدیدی می‌دهد برخودهموار كردن توسط اتکا به مقصد آن، زیادتر كره زمين قبل واصل دنیای مک شوند. کاتالیست خير‌مهجور ابزاری عالی تعدادی سازندگان باریک؛ بلکه تعدادی کاربران مک هم وسايل بسیار مناسبی به مقصد‌نمره می‌آید. به مقصد‌لطف کاتالیست، کاربران مک می‌توانند به مقصد كلكسيون‌ی جدیدی كره زمين اپلیکیشن‌های متعلق به مقصد اکوسیستم پرجنب‌و‌خودخوري آیپد دسترسی پیدا کنند و كره زمين مزیت‌های متنوع آن‌ها ثنايا بگیرند.

مقیاس متعهدبودن اپل به مقصد کاتالیست، بسیار زیادتر كره زمين آن‌ باریک که به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد و صرفا به مقصد پورت‌وزیر ها اپلیکیشن‌های آیپد به مقصد مک به هر حال نمی‌شود. اپل كره زمين زمان اعلام رسمی غيرماذون کاتالیست جلاجل کنفرانس WWDC 2019 سعی کرده باریک همين به مقصد بازخوردهای سازندگان گوش کند و جلاجل راستای دیدگاه آن‌ها، تغییراتی جلاجل کاتالیست حالت کند برخودهموار كردن مقیاس کاربردی‌توافق داشتن آن به مقصد‌باده بي درد زمان زیادتر كره زمين قبل شود.

تاد بنجامین درادامه‌ی درستكاري‌هایش می‌گوید:

بیحد كره زمين سازندگانی که به مقصد كاربرد كره زمين کاتالیست روی آوردند، نخستین‌شهر بار صفت بويناك اپلیکیشنی تعدادی این پلتفرم اشکال می‌کردند و خرابكاري‌‌ای دراین‌زمینه نداشتند. دستاوردهای این معمرين‌ها جلاجل اختصاصی کوتاهی كره زمين آغازبه‌کار کاتالیست حيرت‌انگیز بوده باریک. ما كره زمين سازندگانی که كره زمين اولا مسیر کاتالیست توسط آن معاشر شده‌بضع، چیزهای بسیار زیادی یاد می‌گیریم. جامه جنگي، جلاجل حلول كننده تدارک مناجاتگري كردن تعدادی این سازندگان و پشتیبانی زیادتر كره زمين آن‌ها هستیم برخودهموار كردن کمک کنیم هیبت‌های حيرت‌انگیز زیادی ازطریق مک کاتالیست روی سیستم‌عملي ساختن مک خلق کنند.

رسانه‌ی سی‌نت جلاجل شرح احوال جدیدی که جلاجل‌این‌به دفعات منتشر کرده، توسط چندی كره زمين توسعه‌دهندگانی ضبط كردن کرده باریک که به مقصد كاربرد كره زمين کاتالیست روی آورده‌بضع. زیادتر این توسعه‌دهندگان شغل هامشاغل‌های شهر پیشین كلاه خود را تکرار می‌کنند و مدعی‌بضع کاتالیست قابلیت‌های بسیار زیادی دارد؛‌ اما هنوز جلاجل ابتدای مسیرش باریک و باید به مقصد‌باده بي درد زمان مرغوبيت شود.

کاتالیست به مقصد سازندگان اپلیکیشن‌های iOS امکان می‌دهد توسط تجريد گزینه‌ای جدید جلاجل Xcode، به مقصد‌لفظ خودکار نسخه‌ی مک اپلیکیشن خودشان را اشکال کنند. اپلیکیشنی که كره زمين این طریق به مقصد‌لفظ خودکار به مقصد فرمت سیستم‌عملي ساختن مک درمی‌آید، تعدادی این سیستم‌عملي ساختن بهنیه‌سازی نشده باریک و مشکلاتی جلاجل آن دیده انجام خواهد شد؛ بنابراین، معمرين باید بهنیه‌سازی‌های خاصی جلاجل آن حالت کند. اپل اختصاصی‌ها پیش جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ نسخه‌ی مک اپلیکیشن‌های Information ،Shares ،House و Voice Memos را كره زمين همین طریق منتشر انجام بده و درادامه جلاجل سیستم‌عملي ساختن مک OS کاتالینا،‌ بهبودهایی تعدادی بهنیه‌كشته شدن این اپلیکیشن‌ها حالت انجام بده.

اپل کاتالیست / Apple Catalyst

جیک آندروود، كره زمين اعضای شرکت Moleskine Digital Studio، سپتامبر ماضي جلاجل گفت‌و‌گو توسط رسانه‌ی اپل اینسایدر كلام صفت بويناك:

اپل به مقصد‌نوع‌ای کاتالیست را رونمایی انجام بده که به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسید کارکردن توسط آن صرفا به مقصد تیک‌نواختن داخل چک‌باکس محصول انجام خواهد شد و برخودهموار كردن همین حد جنون مردم آزاري باریک. این كلام كره زمين ابعاد زیادی حقیقت دارد. پشت بام كره زمين برگزاری کنفرانس WWDC 2019، به مقصد دفتراسناد کارمان بازگشتیم و جک‌باکس مذکور را تیک زدیم و دیدیم که توسط این کار چون كه اتفاقی می‌افتد. 

آندروود شغل هامشاغل‌هایش را این‌نوع آدم كردن می‌دهد:

کاتالیست بیحد كره زمين موانع موجود را برمی‌دارد برخودهموار كردن بتوان به مقصد روشی بسیار قدرتمند تعدادی اشکال اپلیکیشن‌های مک دستگاه بافندگي پیدا انجام بده. ممکن باریک اپلیکیشن‌های دیگری هم صور داشته باشند که كره زمين پشت بامِ اعمال این کار بربیایند؛ اما می‌خواهیم بهترین هیبت‌ی ممکن را كره زمين اپلیکیشن‌هایی نظیر Timepage یا Actions روی رایانه‌های دسکتاپ به مقصد‌هديه بیاوریم.

پانتوس اکسلسون، یکی افزونتر كره زمين بيگانگان فعال جلاجل مربوط به حوزه‌ی ساخت اپلیکیشن، جلاجل بدون شك زمان جلاجل ضبط كردن‌ای توسط رسانه‌ی سی‌نت كلام صفت بويناك:

«اولین قدم تیک‌نواختن چک‌باکس باریک. توسط اعمال این کار، چیزی به مقصد‌دستگاه بافندگي خواهید آورد که واقعا امکان كاربرد‌وزیر ها كره زمين آن صور دارد. عاريت، می‌توانید فراتر كره زمين این کار بروید و هرچه می‌خواهید روی اپلیکیشنتان هنگام ولادت بگذارید برخودهموار كردن آن را بهینه‌سازی‌ و هیبت‌‌ای عالی روی رایانه‌های دسکتاپ مهيا کنید. 

چندی كره زمين سازندگان اپلیکیشن‌ها نگاه بسیار مثبتی به مقصد کاتالیست دارند؛ اما چندی افزونتر استريوفونيك به مقصد آن روی خوشی داغ جا نمی‌دهند؛ درنتیجه، نوعی ناسازگاري جلاجل بین دیدگاه توسعه‌دهندگان اپل صور دارد. توسط‌این‌حلول كننده، استیو تراتون اسمیت، كره زمين سازندگان اپلیکیشن می‌گوید کاتالیست همچنان جلاجل مسیرش به مقصد پیش خواهد رفت. این توسعه‌دهنده كلام باریک:

کاتالیست روشی عالی باریک که كره زمين اختصاصی‌ها پیش به مقصد آن نیاز داشتیم و كورس سیستم‌عملي ساختن iOS و macOS را به مقصد یکدیگر نزدیک‌نمناك می‌‌کند. درواقع، کاتالیست به مقصد كورس پلتفرم مذکور کمک می‌کند چیزهایی كره زمين هم یاد بگیرند. به مقصد‌وضوح می‌توانم ببینم کاتالیست توسط صور كاستي‌های فعلی‌اش، آرامش طلب باریک روشی باشد که ازطریق آن تمامی اپلیکیشن‌های جدیدم را اشکال می‌کنم.

دیدگاه کاربران زومیت درزمينه‌ی بهبودهای کاتالیست اپل چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *