خانه / تکنولوژی / اپلیکیشن مینت؛ دستیار قاعدگی و تندرستي ناسنجيده

اپلیکیشن مینت؛ دستیار قاعدگی و تندرستي ناسنجيده

مینت، كلكسيون‌ای شامل وب‌سایت، اپلیکیشن و شبکه‌های اجتماعی باریک که جلاجل زمینه تندرستي ناسنجيده، به مقصد ناسنجيده ایرانی به حضور رسيدن سلامتی و پزشکی ارائه می‌دهد.

محروميت‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت جلاجل تامین‌ این محتوای تبلیغاتی وعاء نداشته و مسئولیتی جلاجل برابر شفا آن ندارد.

 كلكسيون مینت فروسو نگاه خشم آلود دکتر فائزه شهبازی، دکتر داروساز و فعال جلاجل زمینه تندرستي ناسنجيده ارائه شده و جلاجل زمینه‌های زیر به مقصد‌صفت منسوب به طوس تخصصی به مقصد ارائه موضوع ها و مقالات تخصصی تاديه شده باریک:

 • قاعدگی و مشکلات و هم سر پيوسته كاري به مقصد آن
 • اقدام به مقصد بارداری
 • بارداری
 • بیماری های زنان
 • گریز كره زمين بارداری
 • ناباروری
 • نرمش ناسنجيده

وب‌سایت مینت

جلاجل وب‌سایت مینت تمامی وطن اختيار كردن تبيره باروح مناقشه تخصصی آرامش طلب گرفته باریک و حلقه زدن جلاجل هرکدام كره زمين وطن اختيار كردن تبيره مشکل دارید؛ می‌توانید به مقصد وب‌سایت مینت مرحله ها کنید و كره زمين مطالبی که زیر نگاه خشم آلود دکتر فائزه شهبازی ارائه شده باریک كاربرد کنید.

به مقصد‌صفت منسوب به طوس مثال حلقه زدن به مقصد بارداری كلاه خود مشکوک هستید، می‌توانید به مقصد مقاله علائم بارداری مرحله ها کنید و توسط تمامی علائم بارداری كره زمين هفته اولا مادام ماه سوم آشنا شوید. ایضاً جلاجل این سایت مبارزه شده باریک مادام ویدیوهای آموزشی ارائه گردد مادام ناسنجيده آسوده بودن‌نمناك توسط این وطن اختيار كردن آشنا شوند و به مقصد سلامتی كلاه خود زیادتر توجه کنند.

اپلیکیشن مینت

می‌توان كره زمين اپلیکیشن مینت، به مقصد‌ديباچه یکی كره زمين کامل ترین دستیارهای سلامتی ناسنجيده یاد انجام بده. این اپلیکیشن نصيب‌های مختلفی دارد که جلاجل آدم كردن به مقصد معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

پریود ترکر

جلاجل پریود ترکر مینت توسط واصل وزیر ها مفروضات سیکل قاعدگی كلاه خود مثل درافتادن دوران قاعدگی، درافتادن سیکل قاعدگی و بازپسین باری که پریود شده‌اید، سیکل قاعدگی كلاه خود را شبیه‌سازی کنید و اطلاعاتی شامل مناسبت ها زیر را كره زمين آن دریافت کنید:

مینت

 • پیشبینی زمان قاعدگی های آینده
 • پیشبینی زمان تكميل قاعدگی
 • مشخص كشته شدن دوران ايمن ساختن اخبار
 • پیشبینی بازه زمانی تخمک گذاری
 • مشخص كشته شدن دقیق ترین زمان تخمک گذاری

و دریافت یادآور جلاجل نقاط زمانی آلرژي زا سیکل قاعدگی مثل سنه تخمک گذاری و سنه سرخرگ قاعدگی

دکتر مینت

جلاجل نصيب دکتر مینت ابزارهای سلامتی که هر بانویی جلاجل درافتادن زندگی كلاه خود به مقصد آن‌ها نیاز پیدا می‌کند، ارائه شده باریک. نصيب دکتر مینت، شامل بخش‌های زیر باریک:

اسم تاييد بارداری آنلاین

جلاجل نصيب اسم تاييد بارداری، سيني رفرنس های باانسجام پزشکی کیهان و ایضاً نظرات دکتر فائزه شهبازی، سوالاتی جلاجل اخبار توسط علائم بارداری و ایضاً عوامل تأثیرگذاری جلاجل بارداری مثل زمان اخبار باتوجه به مقصد سیکل قاعدگی كره زمين کاربر پرسیده انجام خواهد شد، مادام شرایطی که اوی جلاجل آن آرامش طلب دارد شبیه‌سازی شود و اسم بزرگواري جواب سوالات، احيانا بارداری او تخمین مضروب شود.

تعیین جنسیت جلاجل دوران اقدام به مقصد بارداری

ارتقا كره زمين زوجین به مقصد‌كنار زدن راهی هستند مادام بتوانند جنسیت فرزندشان را خودشان تجريد کنند. جلاجل این نصيب راهکارهای علمی و عملی جلاجل دوران اقدام به مقصد بارداری ارائه انجام خواهد شد مادام به مقصد کمک آن‌ها زوجین بتوانند احيانا دوطرفه زا یا پس نشيني زا بودنشان را تبيره ببرند.

راهکارهای پشت سر نارايج كردن قاعدگی

ارتقا كره زمين سيده ها ممکن باریک به مقصد دلایل مختلفی مثل سفيران، عروسی یا کنکور بخواهند قاعدگی كلاه خود را پشت سر بیندازند. جلاجل این نصيب باتوجه به مقصد تمایلات کاربر به مقصد اینکه بخواهد قاعدگی كلاه خود را طولانی اختصاصی یا کوتاه اختصاصی پشت سر بیندازد، راهکار پیشنهاد انجام خواهد شد.

نحوه كاربرد كره زمين قرص های اورژانسی

كاربرد صحیح كره زمين قرص های اورژانسی بسیار بااستعداد باریک، ازچه که جلاجل لفظ گروهي كاربرد صحیح كره زمين قرص قرص (دوز ناچیز یا زیاد یا گروهي رعایت زمانبندی) ممکن باریک قرص مؤثر واقع نشود یا اینکه هماني هورمونی بدن ناسنجيده به مقصد هم بخورد. جلاجل این نصيب باتوجه به مقصد قسم برند مصرفی قرص، نحوه اسم پري زده آن اعلام انجام خواهد شد.

تجريد بهترین طوق گریز كره زمين بارداری

باید بدانید که گریز كره زمين بارداری، مهجور به مقصد‌معنی كاربرد كره زمين قرص یا کاندوم نیست بلکه طوق‌های گریز كره زمين بارداری زیادی صور دارند که باید باتوجه به مقصد تمایلات، تاريخچه ها پزشکی، داروهایی که اسم پري زده می‌کنید و دستور كار‌ای که در عوض بارداری آینده دارید، یکی كره زمين آن‌ها را تجريد کنید. حلقه زدن این تجريد را به مقصد درستی اعمال دهید، می‌توان اکثر ماليات طوق‌های گریز كره زمين بارداری را به مقصد باغ ها رساند و زندگی زناشویی بهتری را هیبت نمود.

جلاجل این نصيب، همه عوامل و نکاتی که جلاجل تجريد طوق‌های گریز كره زمين بارداری ضروری هستند، جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک و توسط جواب وام گذاردن به مقصد سوالات آن می‌توانید بهترین طوق گریز كره زمين بارداری خصوصی كلاه خود را تجريد کنید.

نرمش جلاجل دوران قاعدگی

نرمش جلاجل دوران قاعدگی خير‌مهجور زيانمند شدن نیست، بلکه به مقصد تسکین علائم آن بسیار کمک می‌کند. مهجور باید بدانید چون كه تمریناتی را اعمال دهید و كره زمين اعمال وام گذاردن چون كه تمریناتی محض اين كه‌نگاه خشم آلود کنید.

جلاجل این نصيب ویدیوهای آموزشی تامین شده باریک مادام به مقصد کمک آن‌ها بتوانید به مقصد گیتی جلاجل دوران قاعدگی نرمش کنید.

دانلود اپلیکیشن

در عوض دسترسی به مقصد اپلیکیکیشن مینت کافی باریک اپلیکیشن مینت را جلاجل گوگل سرچ کنید و آن را كره زمين طریق وب‌سایت مینت یا گوگل پلی یا کافه بازارگاه دانلود کرده و كره زمين به حضور رسيدن آن كاربرد کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *