خانه / تکنولوژی / انتخابات آنلاین چیست و چون كه مزایا و معایبی دارد؟

انتخابات آنلاین چیست و چون كه مزایا و معایبی دارد؟

جلاجل دنیایی که همه‌چیز به مقصد سمت الکترونیکی‌كشته شدن پیش می‌رود، انتخابات هنوز روی کاغذ اعمال انجام خواهد شد. جلاجل این مقاله نگاهی به مقصد رای‌گیری الکترونیک و احيانا جایگزینی رای کاغذی توسط رای اینترنتی خواهیم داشت.

جلاجل دنیایی که بلندگوها به مقصد اینترنت متصلند، ازچه انتخابات هنوز روی کاغذ اعمال انجام خواهد شد؟ باآنكه رای‌دهی كره زمين خانه محقر بسیار آسوده بودن و رضایت‌بخش به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد، اما ملاحظات و اشکالاتی بااستعداد صور داشته که باید درنظر گرفته شوند.

رای‌گیری الکترونیکی چیست؟

مقاله‌های مرتبط:

شاید توسط شنیدن رای‌گیری الکترونیکی یک نظام ارباب رعيتي الکترونیکی رای‌گیری را تصور کنید که توسط لمس ورقه‌نمایش آن، رایتان مندرج خواهد شد. اما واقعیت امر این باریک که رای‌گیری الکترونیکی حيطه نفوذ بسیار مهتر‌تری را شامل انجام خواهد شد.

رای‌گیری الکترونیکی شامل هرگونه كاربرد‌ای كره زمين فناوری مدرن جلاجل مندرج یا شمارشگر رای انجام خواهد شد. ارتقا كره زمين مقام‌های رای‌گیری جلاجل ایالات متحده هم‌اکنون كره زمين نظام ارباب رعيتي‌های اسکنر در عوض شمارشگر آراء کاغذی ثنايا می‌برند.

توسط نفوذ روزافزون اینترنت جلاجل زندگی ما ازچه برخودهموار كردن به مقصد فردا امکان رای‌گیری آنلاین مهيا نبوده‌باریک؟ رای‌گیری الکترونیکی چون كه مزایا و معایبی داشته و پیش كره زمين صفت طي كردني آینده یک کشور به مقصد دستگاه بافندگي اینترنت، چون كه ملاحظاتی باید درنظر گرفته شوند؟

مزایای رای‌گیری الکترونیکی

vote

توسط فناوری امروزی امکان ایجاد یک سیستم انتخابات کشوری کاملا مقدور باریک. كاربرد كره زمين این قسم انتخابات مزایای زیادی داشته که تاچند مزیت را ذکر می‌کنیم.

تسریع اعلام نتایج

مزیت اولیه رای‌گیری الکترونیکی، شتاب آن باریک. جلاجل طوق سنتی کاغذی، رای‌ها باید كره زمين تمامی مربوط به حوزه‌ها ترنجيده و شمارشگر شوند. این روند نیازمند زمان در عوض اعلام نتایج نهایی باریک.

جلاجل ایالات متحده این تأخیر ارتقا كره زمين شهروندان را جلاجل درافتادن ليمو بیدار نگه می‌دارد. جلاجل رای‌گیری الکترونیکی نتایج تقریبا به مقصد‌صفت منسوب به طوس آنی به مقصد دستگاه بافندگي می‌آیند. توسط رای‌گیری الکترونیکی به مقصد‌جای روزها مهجور نیاز به مقصد نهایتا تاچند وقت نما خواهیم داشت.

افزایش مشارکت مردمی

افزایش شتاب، مشارکت مردمی و کاهش خرجیها كره زمين بااستعداد‌ترین مزیت‌های رای‌گیری الکترونیکی باریک

یک مزیت اساسی افزونتر رای‌گیری الکترونیکی مشارکت آن باریک. جلاجل رای‌گیری الکترونیکی مندرج رای آسايش خواه‌نمناك شده و مردم می‌توانند كره زمين خانه محقر یا مقام کار كلاه خود به مقصد آسانی رای كلاه خود را مندرج کنند.

رای‌گیری الکترونیکی رای‌دهی بيگانگان توسط ناتوانی جسمی را نیز آسايش خواه‌نمناك می‌کند. جلاجل حلول كننده موجودي این بيگانگان در عوض مندرج رای كلاه خود نیاز به مقصد کمک داشته و امکان افشای رای ایشان صور دارد. كاربرد كره زمين فناوری جدید این فرایند را در عوض این بيگانگان آسايش خواه‌نمناك و شخصی‌نمناك كره زمين قبل می‌کند.

توسط جابه جايي رای‌گیری به مقصد فضای مجازی، مردم سوا نیاز به مقصد مرحله ها به مقصد مربوط به حوزه‌های رای‌گیری رای كلاه خود را مندرج می‌کنند. این فهمید معیار مشارکت را فوق برده و رای‌دهی مردم ضعيف و اسم باشليق‌مند را نیز تسهیل می‌کند.

کاهش خرجیها

نهایی مزیت بااستعداد و اساسی رای‌گیری الکترونیکی جلاجل کاهش خرجیهای انتخابات جلاجل بلندمدت باریک. انتخابات کاغذی نیاز به مقصد کاغذ، جوهره، بيگانگان متعهد مربوط به حوزه و برج دريايي‌ونقل رای‌ها داشته که هزینه زیادی را در عوض کشور به مقصد‌معاشر دارند. این خرجیها می‌تواند باعث کاهش انتخابات‌های گسترده و حتی محلی شده برخودهموار كردن امکان برگزاری انتخابات‌های بااستعداد‌نمناك مهيا باشد.

حكماً توسعه و نگه‌داری سیستم الکترونیکی رای‌گیری هم دارای هزینه باریک اما این هزینه مهجور یک شهرستان بار بوده و به مقصد محض مهيا نيرو گرفتن زیرساخت درخور اطفال افزونتر واجب شده به مقصد هزینه اضافی نیست.

معایب رای‌گیری الکترونیکی

hacker

برخودهموار كردن بدین مكان مزایای اصلی رای‌گیری الکترونیکی نسبت به مقصد رای‌گیری کاغذی را گفتیم. حلول كننده به مقصد معایب و ملاحظات این قسم رای‌گیری می‌پردازیم.

دستگاه بافندگي‌کاری انتخابات كره زمين صیانت هکرها

برخودهموار كردن بدین جای کار، ناخوشایندترین عیب رای‌گیری الکترونیکی، امکان هک‌كشته شدن آن باریک. توسط كاربرد كره زمين نظام ارباب رعيتي‌های الکترونیک، امکان دستکاری رای‌ها و تغییر نتایج صور خواهد داشت. حتی این فهمید ممکن باریک هم به مقصد‌صفت منسوب به طوس فیزیکی و هم كره زمين راه گرد هم آمدن و كره زمين طریق اینترنت لفظ پذیرد. روا شمردن به مقصد بيگانگان در عوض مندرج رای كره زمين نظام ارباب رعيتي‌های خودشان ریسک بزرگی به مقصد‌معاشر دارد. یک عملي ساختن نامسلح‌کار می‌تواند میلیون‌ها رای را سوا شناسایی، تغییر دهد. تغییر این معیار رای کاغذی احتمالا سوا توجه نخواهد ماند.

تسهیل جلاجل تقلب

چندی كره زمين کارشناسان معتقدند که جلاجل رای‌گیری الکترونیکی، امکان تقلب آسوده بودن‌نمناك مهيا می‌آید. هم‌اکنون هنگام مندرج رای جلاجل مربوط به حوزه‌ها كره زمين بيگانگان شناسنامه گرفته شده و هویت ایشان پیش كره زمين مندرج رای محرز انجام خواهد شد. اما این كسب هویت جلاجل فضای دیجیتال دشوارتر باریک.

جلاجل رای‌گیری الکترونیکی هویت رای‌دهنده توسط اطلاعاتی نظیر شماره ملی، تاریخ نوزاد سگ و شماره گواهینامه تأیید خواهد شد. مشکل این قسم كسب هویت این باریک که بيگانگان می‌توانند این دانسته ها را كره زمين كس دیگری به مقصد دستگاه بافندگي آورده و به مقصد‌جای اوی مندرج رای کنند. ارچه شخصی بانکی كره زمين این داده‌ها پیدا کند می‌تواند هزاران رای جعلی مندرج کند.

تأثیر سوگیری معمرين‌ها جلاجل رای‌ها

افزایش تقلب و احيانا دستگاه بافندگي‌کاری آراء كره زمين معایب اساسی رای‌گیری الکترونیکی تلقی انجام خواهد شد

نکته افزونتر چگونگی طراحی و ساخت این سیستم‌هاست. این طراحی كره زمين صیانت شرکتی خصوصی لفظ خواهد گرفت که کد منبع كلاه خود را گرد هم آمدن كره زمين معرض سایرین آرامش طلب خواهند داد. انتخابات تأثیر عظیمی روی صنایع مختلف خواهد داشت و ممکن باریک سوگیری‌هایی جلاجل ساخت و توسعه این سیستم‌ها دیدگاه شود.

دولت شرکتی را استخدام خواهد انجام بده برخودهموار كردن آراء را تجمیع، شمارشگر و اعلام کند اما هیچ ضمانتی در عوض رعایت يكسان کامل كره زمين صیانت این شرکت صور ندارد. ارتقا كره زمين بيگانگان معتقدند که كره زمين هیچ سیستمی که كره زمين سوگیری وجود داشتن آن اطمینان صور ندارد، نباید ثنايا سرما.

آیا رای‌گیری الکترونیکی قيمت اجرایی‌كشته شدن دارد؟

توسط جلاجل نظرگرفتن مزایا و معایب هردو طوق سنتی کاغذی و مدرن الکترونیکی رای‌گیری، به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد بهترین راه این باریک که ترکیبی كره زمين این كورس ارائه شود. جلاجل این حالت مردم كره زمين مزایای هردو طوق برخودهموار كردن به مقصد‌حدی ثنايا برده و معایب هرکدام نیز كره زمين صیانت طوق افزونتر جامه زنان هندي داده انجام خواهد شد.

بعضی كره زمين مربوط به حوزه‌های رای‌گیری كره زمين نظام ارباب رعيتي‌های اسکنر در عوض شمارشگر آراء کاغذی ثنايا می‌برند. ارچه رای‌دهندگان جلاجل بيرون كره زمين کشور بوده و قادر به مقصد رای‌دهی نباشند (در عوض مثال سربازان) سیستم‌هایی صور دارد برخودهموار كردن این بيگانگان نیز آراء كلاه خود را مندرج کنند. جلاجل این حالت درستكاري درزمينه برتری قاطع یک طوق به مقصد طوق افزونتر بسیار سخت باریک.

باید گوش به زنگ بمانیم و ببینیم که آیا رای‌گیری الکترونیکی می‌تواند سوا به مقصد مضرت نارايج كردن سلامتی انتخابات، جایگزین طوق سنتی کاغذ شود یا خیر.

تسریع فرایند رای‌گیری

جلاجل پیمان کنونی و توسط فناوری فعلی، رای‌گیری الکترونیکی جایگزین بی‌نقصی در عوض رای‌گیری کاغذی نیست. اشکالات و ملاحظات ارتقا ثمار این طوق واصل بوده که باعث انجام خواهد شد دورزدن‌نمناك به مقصد آن فکر کنیم. توسط این حلول كننده ارچه این اشکالات و ملاحظات رفع شوند، ممکن باریک جلاجل آینده‌ای خير آن ميزان گرد هم آمدن، همه بتوانند كره زمين داخل خانه محقر و روی صندلی راحتی كلاه خود رای كلاه خود را مندرج کنند.

دیدگاه شما جلاجل این اخبار چیست؟ آیا نظام ارباب رعيتي‌های رای‌گیری الکترونیکی به مقصد‌زودی جایگزین طوق سنتی خواهد شد؟ برخودهموار كردن چقدر توسط معایب و مزایای ذکر شده جلاجل فوق موفقید؟ آیا مزایا و معایب دیگری كره زمين نگاه خشم آلود شما صور دارند؟ دیدگاه‌های كلاه خود را توسط ما و سایر کاربران زومیت به مقصد اشتراک بگذارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *