خانه / تکنولوژی / كاربرد غیرقانونی فاکسکان كره زمين دانايي‌آموزان چینی در عوض افزایش حروف‌اشکال الکسا

كاربرد غیرقانونی فاکسکان كره زمين دانايي‌آموزان چینی در عوض افزایش حروف‌اشکال الکسا

شرکتی تایوانی فاکسکان به مقصد‌صفت منسوب به طوس غیرقانونی دانايي‌آموزان چینی کارورز را در عوض افزایش حروف‌اشکال نظام ارباب رعيتي‌های اسپیکر زيرك آمازون به مقصد اضافه‌کاری و کار شب هنگام‌ مجبور می‌کند.

مدافع فاش‌شده‌ی گاردین داغ جا می‌دهد مبهوت دانايي‌آموز چینی به مقصد‌ديباچه بخش مهمی كره زمين مبارزه شرکت فاکسکان (Foxconn) در عوض واقعيت يابي نيت ها اشکال در عوض ساخت نظام ارباب رعيتي‌های الکسا آمازون، غالبا به مقصد‌لفظ غیرقانونی به مقصد‌خدمتگزاري گرفته می‌شوند. نتیجه‌ی ضبط كردن توسط کارگران و مدافع به مقصد بیرون درزکرده كره زمين منبع فاکسکان داغ جا می‌دهد عدیده كره زمين کودکان به مقصد‌دلیل نقض قوانین کار جلاجل کشورچین، در عوض اشکال نظام ارباب رعيتي‌های اسپیکر زيرك آمازون، به مقصد کار شب هنگام و اضافه‌کاری مجبور هستند.

اسم بزرگواري مدافع به مقصد‌دستگاه بافندگي‌وارد به ذهن، این نوجوانان كره زمين دبستان ها و دانشكده‌های فنی جلاجل داخل و جهات شهر جنوبی فوك‌یانگ هستند که به مقصد‌ديباچه «کارورز» خن‌بندی می‌شوند و در عوض همراهی آن‌ها توسط کارخانه، به مقصد معلمانشان دستمزدی داده انجام خواهد شد و كره زمين معلمان مدعا شده باریک دانايي‌آموزانی که هم‌پیشگی نمی‌کنند، در عوض پذیرش کارهای زیاد كره زمين ساعات کاری مقرر تشویق کنند.

جلاجل کشورچین دانايي‌آموزان ۱۶ اسم باشليق به مقصد تبيره به مقصد کارکردن مجاز هستند؛ اما به مقصد کار شب هنگام یا اضافه‌کاری مجاز نیستند

پژوهشگران دریافتند چندی كره زمين دانايي‌آموزانی که جلاجل ساخت اسپیکر اکو (Echo) و اکو دات (Echo Dot) آمازون و کیندل (Kindles) هم‌پیشگی می‌کنند، جلاجل دورودورنگ‌های عزايم اشکال، در عوض تکمیل مبنا نیروی انسانی جلاجل کارخانه به مقصد زیاد كره زمين كورس ماه کارکردن وظيفه دار هستند. ناگفته نماند زیاد كره زمين هزار دانايي‌آموز شاغل جلاجل این کارخانه‌ها، ۱۶ مادام ۱۸ ساله هستند.

کارخانه‌های چینی به مقصد استخدام دانايي‌آموزان ۱۶ اسم باشليق به مقصد تبيره مجاز هستند؛ اما این دانايي‌آموزان به مقصد کار شب هنگام یا اضافه‌کاری مجاز نیستند. شرکتی تایوانی فاکسکان که گوشی آیفون را در عوض اپل می‌سازد، تأیید کرده باریک دانايي‌آموزان به مقصد‌صفت منسوب به طوس غیرقانونی به مقصد‌کار گرفته شده‌بضع و به مقصد‌زودی در عوض رفع و تغییر پیمان موجودي اقدامی اعمال خواهد داد. این شرکت جلاجل بیانیه‌ای تقریر انجام بده:

نظارت كلاه خود را ثمار دستور كار‌ی کارورزی دانايي‌آموزان دبستان ها دومقابل کردیم مادام مطمئن شویم جلاجل هیچ شرایطی به مقصد کارورزان اجازه داده نمی‌شود اضافه‌کاری کنند یا جلاجل درافتادن ليمو مشغول به مقصد‌کار شوند. جلاجل ماضي، مواردی این‌چنینی صور داشت که به مقصد‌دلیل نيستي نظارت صحیح كره زمين چشم تیم مدیریت محلی گواهي نامه چنین اتفاقاتی بودیم؛ جلاجل‌حالی‌که به مقصد کارورزان دستمزد اضافی جلاجل تباني توسط این به‌تمامی بازدادن شده صفت بويناك؛ اما این عمل به مقصد‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و مبارزه می‌کنیم هرچه سریع‌نمناك كره زمين تکرار چنین اقداماتی خودداری کنیم.

 school children work 2 Foxconn

باوجوداین، فاکسکان كره زمين كاربرد‌ی دانايي‌آموزان در عوض کارکردن دفاع کرده باریک و ادعا می‌کند مهيا‌كشته شدن این امکان در عوض دانايي‌آموزانی که ازنظر قانونی به مقصد صحنه کارکردن رسیده‌بضع، باعث انجام خواهد شد بتوانند هیبت‌ی کار عملی و آموزش‌های شغلی را جلاجل تعدادی كره زمين زمینه‌ها حاصل کردن کنند مادام جلاجل آینده پشت بام كره زمين فارغ‌التحصیلی، عمل درخور اطفال و بهتری داشته باشند. پوشيدگي، فاکسکان تأکید کرده باریک مبنا کارگران عادی افزایش پیدا خواهد انجام بده و هرچه‌سریع‌نمناك مقیاس صفت پست بررسی انجام خواهد شد.

جف بزوس، حرف‌گوی آمازون که ثروتمندترین فرد كره ارض توسط سرمایه‌ای زیاد كره زمين ۱۰۰ میلیارد دلاری باریک، كلام باریک شرکت تخلفات تأمین‌کنندگان محصوله را تحمل ناكردني نخواهد انجام بده و توسط به مقصد‌کارگرفتن شمار‌رسان مستقل نظارت را ثمار رعایت و به شدني عملیات افزایش خواهد داد.

جف بزوس افزود:

درصورت مشاهده‌ی سرپيچي، اقدامات واجب شده ازجمله بايسته تنقیح فوری را اعمال می‌دهیم. ایضاً، به مقصد‌شتاب جلاجل حلول كننده بررسی ادعاها هستیم و این فهمید را توسط فاکسکان جلاجل بالاترین مساحت گيري بررسی خواهیم انجام بده. علاوه‌برآن، افزونتر تیم‌های متخصصان در عوض بررسی به مقصد جمعيت ما ملحق شدند و مأموریت‌های نظارت هفتگی را جلاجل این به دفعات ابتر شدن کردیم.

نوجوانانی که توسط محققان درستكاري کردند، گفتند کاری که جلاجل کارخانه به مقصد انجامش مجبور هستند، هیچ ارتباطی توسط دورودورنگ‌های گذرانده‌شده نداشت و به مقصد آن‌ها تراكم می‌آوردند مادام اضافه کاری کنند.ماه ماضي، شیائو فنگ، دوطرفه نوجوان ۱۷ ساله، کار كلاه خود را جلاجل حروف‌اشکال اسپیکر اکو آمازون ابتر شدن کرده صفت بويناك. فنگ که جلاجل حلول كننده تحصیل جلاجل لفافه‌ی محاسبات باریک، ماموریت داشت يوميه یک فیلم محافظتی را روی قريب سه‌هزار اکو دات حالت کند.

فنگ جلاجل گفت‌وگو توسط یکی كره زمين محققان كلام صفت بويناك معلمش به مقصد او پیشنهاد داده باریک پنج دوال جلاجل هفته روزی هشت زمان سنج مشغول به مقصد‌کار شود؛ اما وقتی مشغول به مقصد‌کار شده باریک، اختصاصی زمان کار مادام ۱۰ زمان سنج (كورس زمان سنج اضافه‌کاری) يوميه در عوض ۶ دوال جلاجل هفته تغییر کرده باریک.

او می‌گوید:

محیط کارگاه به مقصد‌دلیل صور چراغ‌های فراوان و شيوا آن بسیار پرحرارت باریک. جلاجل اول، موجودي نبودم جلاجل کارخانه کار کنم و به مقصد این کار خو شبو ساختن نداشتم و اکنون پس ازآن كره زمين گذشت یک ماه كره زمين کار، توسط اکراه توسط محیط کار ملايم طبع شدم. روزی ۱۰ زمان سنج کارکردن بسیار اعتراف كننده‌کننده و طاقت‌فرسا باریک. سعی کردم به مقصد مدیر حروف كلاه خود بگویم نمی‌خواهم به مقصد‌لفظ اضافه‌کار کار کنم. مدیر نارضایتی مرا به مقصد معلمم شرح احوال داد و معلمم به مقصد منبرها گوش زد انجام بده که ارچه اضافه‌کاری نکنم، نمی‌توانستم جلاجل فاکسکان کارورزی کنم و این می‌تواند جلاجل دستور كار‌های فارغ‌التحصیلی و بورسیه‌ی تحصیلی منبرها جلاجل مدرسه تأثیر بگذارد. بنابراین، ويد‌ای نداشتم و احكام باید تحمل ناكردني می‌کردم.

سيني مدافع کشف‌شده‌ی محققان، مشخص شده باریک مدیران فاکسکان به مقصد دانايي‌آموزانی ساکن منامه‌های کارخانه نیاز داشتند مادام توسط اضافه‌کاری به مقصد نيت ها اشکال كلاه خود دستگاه بافندگي پیدا کنند و کسانی که كره زمين کار سرباززدن می‌کردند، كره زمين کارخانه آن جهاني می‌شدند.

school children in foxconn dormitory

جلاجل سندی وارد به ذهن باریک:

اضافه‌کاری‌ نکردن دانايي‌آموزان کارآموز، خير‌مهجور ثمار تيرخور اشکال تأثیر می‌گذارد؛ بلکه ثمار تمایل كلاه خود آن‌ها در عوض اعمال کار نیز تأثیرگذار خواهد صفت بويناك؛ بنابراین، دانايي‌آموزان کارآموز باید به مقصد‌لفظ اضافه‌کاری نیز کار کنند.

توسط افشای این مدافع و محذوف آن به مقصد‌دستگاه بافندگي رديف نظامي صفت پست و نظارت ثمار کار کودک کشورچین (China Labor Watch)، گاردین نیز آن‌ها را به مقصد‌اشتراک گذاشته باریک. مدافع مذکور مشخص می‌کند اسم ابله کارخانه پشت بام كره زمين مبارزه در عوض استخدام کارمندان دائمی و ناکامی در عوض پرکردن شکاف موجود، به مقصد دانايي‌آموزان دبستان ها روی آورده باریک.

جلاجل یکی كره زمين سندها هزیمت داده شده باریک که اسم ابله کارخانه در عوض مدیریت اشکال كره زمين آوریل مادام اکتبر به مقصد قريب هفت‌هزار کارگر احتیاج داشته باریک؛ اما كلام باریک که مهجور می‌تواند به مقصد‌صفت منسوب به طوس ميانه بالا قريب ۳۰ کارگر جلاجل هفته استخدام کند و در عوض پرکردن شکاف به مقصد‌صور‌وارد به ذهن نیازمند استخدام کارگران آژانس و کارآموزان باریک. کارآموزان ۱۵ درصد كره زمين کل نیروی کار موردنیاز فاکسکان را به مقصد كلاه خود اختصاص می‌دادند.

قبل كره زمين ذکر مزایای جذب دانايي‌آموزان دبستان ها، این قواله را بخوانید:

در عوض واقعيت يابي کمبود نیروی کار و کاهش خرجیهای استخدام نیروی کار، می‌خواهیم توسط دبستان ها محلی هم‌پیشگی کنیم مادام بتوانیم کارآموزان دانشجویی را جذب کنیم.

چندی كره زمين مزایای استخدام دانايي‌آموزان عبارت‌بضع كره زمين: خرجیهای كم ارزش نیروی کار، استخدام یک‌به دفعات‌ی مبنا زیادی نیروی کار، جابه‌جایی آسايش خواه‌نمناك کارگران اضافی به مقصد افزونتر بخش‌ها و مرتبط بودن توانایی زیاد جلاجل یادگیری موضوع ها جدید.

foxconn

مدافع به مقصد‌دستگاه بافندگي وارد به ذهن كره زمين شرکت فاکسکان داغ جا می‌دهد دستمزد پرداختی به مقصد کارآموزان، درمجموع ساعتی ۱۶.۵۴ یوان (۱.۹۳ پوند) شامل اضافه‌کاری و سایر مناسبت ها افزونتر و صفت پست جاي گير آنان ساعتی ۱.۱۸ پوند بوده باریک. دستمزد کارگران باتجربه‌ی آژانس، قومگرايي به مقصد کارگران اعزام، نیز ۲۰.۱۸ یوان جلاجل زمان سنج بوده باریک. ایضاً، این مدافع داغ جا می‌دهد فاکسکان كره زمين اسم باشليق ماضي، نرخ بازدادن‌شده به مقصد کارآموزان را نیز کاهش داده بوده باریک.

آمازون جلاجل ماه ژانویه اعلام کرده صفت بويناك جلاجل هم چشمي كردن توسط گوگل‌هوم جلاجل بازارگاه دستیاران صوتی مجازی موفق شده زیاد كره زمين ۱۰۰ میلیون نظام ارباب رعيتي الکسا بفروشد و بازارگاه کنترل لوازم خانگی را به مقصد‌دستگاه بافندگي گیرد. خرجیی این دستیارها قريب ۵۰ دلار جلاجل ایالات متحده و ۵۰ پوند جلاجل انگلیس و ۷۹ دلار جلاجل کشوراسترالیا باریک؛ اما این صفت تبليغاتچي می‌تواند در عوض محرزشدن‌های پیشرفته‌نمناك مادام سه‌روبه رو گران‌نمناك باشد. این جلاجل حالی باریک که کارخانه فاکسکان در عوض هر دانايي‌آموز، مقرري ۵۰۰ یوان به مقصد دبستان ها بازدادن می‌انجام بده. یکی كره زمين مدافع داغ جا می‌داد این شرکت تایوانی تناقض‌مکتوبای توسط چادرپوش مدرسه در عوض به مقصد‌خدمتگزاري‌خوگرفتن ۹۰۰ دانايي‌آموز در عوض کار جلاجل کارخانه انعكاس يافتن کرده باریک؛ باآنكه مدافع دیگری نیز كره زمين دستور كار‌ریزی در عوض جذب حداکثر ۱۸۰۰ کارورز جلاجل اسم باشليق جاری نبا می‌دادند.

ممکن باریک فاکسکان سوا کار دانايي‌آموزان جلاجل کارخانه نتواند به مقصد نيت ها تولیدی كلاه خود دستگاه بافندگي یابد

مناجاتگري كردن خبری فاکسکان می‌گویند این شرکت درحال دستگاه بافندگي‌وپنجه لين‌وزیر ها توسط اسم مكلف‌ی استخدام نوجوانان اسم متاهل به مقصد‌ديباچه کارگر باریک و قصد دارد توسط این فهمید مبارزه کند؛ اما تصمیم گرفته باریک مزایای این کار كره زمين خطرهای کمتجربه كره زمين آن زیادتر باشد.

یادداشت‌های پيوسته كاري به مقصد یکی كره زمين جلسات بررسی سیاست استخدام کارآموزان دانايي‌آموز جلاجل ۲۵ ژوئیه امسال داغ جا می‌دهد ممکن باریک سوا دانايي‌آموزان کارخانه نتواند به مقصد نيت ها تولیدی كلاه خود دستگاه بافندگي یابد. جلاجل این جلسه، به مقصد این نکته اشارت شده باریک که دانايي‌آموزان دبستان ها را توسط صفت تبليغاتچي بسیار كم ارزش‌تری كره زمين کارگران آژانس می‌توان  استخدام انجام بده و کارخانه در عوض در عوض جامه زنان هندي دورودورنگ‌های عزايم اشکال كلاه خود به مقصد‌راحتی می‌تواند دانايي‌آموزان را جایگزین استخدام کارمندان معمولی کند. ایضاً، جلاجل این جلسه كلام شد در عوض هم‌پیشگی‌نکردن چندی كره زمين دانايي‌آموزان توسط کار شب هنگام و اضافه‌کاری، به مقصد صفت دوده معلمان آن‌ها نیاز باریک.

ارچه دانايي‌آموزان اضافه‌کاری نکنند، معلمان باید كره زمين چشم كلاه خود استعفانامه‌ی آنان را تحویل دهند

رهبران حروف‌اشکال نوبنيان کار شب هنگام باید زیادتر توسط کارآموزان دانايي‌آموزان و معلمان جلاجل تعامل باشند و هر کیفیت غیرطبیعی را شرح احوال دهند مادام معلمان بتوانند دانايي‌آموزان را به مقصد کار جلاجل نوبنيان‌های کاری شب هنگام و اضافه‌کاری ترغیب کنند. ایضاً، جلاجل جلسه تأیید شده صفت بويناك ارچه دانايي‌آموزان به مقصد سرپیچی كره زمين کارکردن به مقصد‌لفظ اضافه‌کاری آدم كردن دهند، معلمان باید كره زمين چشم كلاه خود استعفانامه‌ی آن‌ها را تحویل دهند.

جلاجل جلسه‌ی بررسی جذب دانايي‌آموزان کارآموز که کارمندان حروف‌اشکال اکو و بخش کنترل اشکال و بخش مناجاتگري كردن انسانی را درگیر کرده صفت بويناك، به مقصد‌ این تناقض رسیدند مبنا زیادی كره زمين دانايي‌آموزان کارگر را استخدام کند:

توصیه کرده بودند در عوض گدازش مشكل ناياب نیروی كوشش بي اثر انسانی جلاجل فصل عزايم کاری، كارگران دانايي‌آموز را استخدام کنند.

آمازون جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷، جلاجل تناقض‌مکتوبای توسط فاکسکان موافقت انجام بده ۱۵ حروف‌اشکال جدید را به مقصد كارخانه اضافه و هزاران فعله جدید را استخدام بطي ء السير مادام حروف‌اشکال نظام ارباب رعيتي‌های اکو و اکو دات و تبلت‌های کیندل كلاه خود را افزایش دهد. بااین‌حلول كننده، اسم باشليق ماضي رسانه آبزرور (Observer) فاش انجام بده اسم ابله این کارخانه كره زمين مبنا کارگران آژانس بیشتری جلاجل مقایسه توسط آنچه به مقصد كاربرد كره زمين آن سيني قانون کشورچین مجاز باریک، ثنايا‌ می‌سرما مادام كره زمين استخدام کارمندان دائمی جلاجل ماه‌های عزايم ترافیک کاری خودداری کند. عدیده كره زمين کارگران آژانس به مقصد‌لفظ اضافه‌کاری زیاد كره زمين حد قانونی همدم، یعنی ۳۶ زمان سنج جلاجل ماه، کار می‌کردند.

Dave Limp, senior vice-president of Amazon

جلاجل جواب، آمازون اعتراف انجام بده شمار‌رسان مستقل زمینه‌های نگرانی جلاجل کارخانه را شناسایی کردند. اینک، فاکسکان مسئول خواهد شد به مقصد کارمندان آژانس فرصتی داده شود مادام کارمند دائم شوند. لی کیانگ، مدیر اجرایی دائم الخمر نظارت ثمار کار کودک کشورچین، توسط اظهارنظر درزمينه‌ی بازپسین افشاگری‌ها، كره زمين آمازون و فاکسکان خواهان شدن نظارت مستقلی ثمار پیمان کار در عوض خودداری كره زمين نقض قانون کار وضع کنند.

او گفت:

مهجور جلاجل شرایطی اجازه می‌دهد چشم‌های مستقل بتوانند پیمان کار را زیرنظر بگیرند که شرکت به مقصد نقض صفت پست جلاجل کارخانه به مقصد‌صفت منسوب به طوس مؤثری رسیدگی کند.

اوی درادامه افزود:

استخدام مبنا زیادی كره زمين کارگران اعزام‌کننده و مجبورکردن دانايي‌‌‌آموزان کارورز در عوض کار آن‌هم به مقصد‌لفظ اضافه‌کاری و نوبنيان‌های کاری شب هنگام غیرقانونی باریک و فاکسکان به مقصد‌عنایت كره زمين این فهمید آگاه كردن باریک؛ اما به مقصد‌دلیل افزایش سود، آن‌ها همچنان به مقصد جذب اعزام‌کنندگان و دانايي‌‌‌آموزان کارورز آدم كردن می‌دهند.

افزون‌براین، مدافع فاش‌شده‌ای داغ جا می‌دهد که فاکسکان درنتیجه كلنجار تجاری بین ایالات متحده و کشورچین توسط مشکلاتی رو‌به مقصد‌رو شده که خرجیی موردها اولیه را افزایش داده و چندی سفارش‌ها را كره زمين بین برده باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *