خانه / تکنولوژی / ادوبی توسط هم‌پیشگی توییتر و نیویورک تایمز، مطرود گشتن باخبرشدن ريشه داري محتوا راه‌اندازی کرده باریک

ادوبی توسط هم‌پیشگی توییتر و نیویورک تایمز، مطرود گشتن باخبرشدن ريشه داري محتوا راه‌اندازی کرده باریک

ادوبی توسط هم‌پیشگی توییتر و نیویورک تایمز پروژه‌ای به مقصد‌غيرماذون مطرود گشتن باخبرشدن ريشه داري محتوا راه‌اندازی کرده که كشيده شده به مقصد ساخت ابزاری خواهد شد برخودهموار كردن محتوا توسط نسبت دهي به مقصد رئيس ديوان اجاره دهنده هم نشين باشد.

ادوبی، توییتر و شرکت نیویورک تایمز سیستم جدیدی را تعدادی اضافه‌وزیر ها نسبت دهي آفل اجاره دهنده به مقصد عکس‌ها و سایر موضوع ها معرفی کردند. این سیستم غيرماذون رئيس ديوان اصلی را به مقصد تصاویر و محتواهای افزونتر می‌چسباند. تیم مورداشاره جلاجل پروژه‌ی كلاه خود اقدام به مقصد ساخت ابزاری کرده باریک که غيرماذون ایجادکننده‌ی اصلی محتوا را جلاجل فایل ذخیره می‌کند و حتی دستکاری‌كشته شدن محتوا توسط كس دیگری را به مقصد داده ها سایر کاربران و پلتفرم‌ها می‌رساند و آن‌ها می‌توانند داده‌ها را بررسی کنند. ادوبی چندی كره زمين قابلیت‌های نسخه‌ی آزمایشی سیستم مذکور را جلاجل فتوشاپ به مقصد نمایش گذاشت اما عدیده كره زمين جزییات آن هنوز مشخص نشده باریک و تاریخ هدیه‌ی نسخه نهایی نیز هنوز معلوم نیست.

Content Authenticity Initiative

پروژه‌، مطرود گشتن باخبرشدن ريشه داري محتوا (Content material Authenticity Initiative) غيرماذون دارد و به مقصد اقرار CAI خوانده انجام خواهد شد. شرکت‌کنندگان و بنیانگذاران آن آرامش طلب باریک جلاجل تا چه وقت ماه آینده نشستی جلاجل باروح کارکرد آن برگزار کنند. به مقصد‌كلام‌ی ادوبی، این وسايل قسمتی كره زمين فراداده یا متادیتا (Metadata) بوده باریک که قابلیت ارتباط داشتن به مقصد فایل را دارد. ادوبی هنوز به مقصد‌صفت منسوب به طوس دقیق نحوه‌ی محافظت كره زمين تگ رئيس ديوان اجاره دهنده و گریز كره زمين ولایت كشته شدن آن توسط کپی وزیر ها فایل را هزیمت نداده باریک. اسکات بلسکی، مدیر ارشد محصولات ادوبی گفت، چندی كره زمين جزییات فنی این سیستم جلاجل نشستی که جلاجل آینده تشکیل خواهد شد، مطرح انجام خواهد شد.

مقاله‌های مرتبط:

ادوبی این سیستم را راهی تعدادی تأیید «شفا و تعادل» فایل‌ها به مقصد‌لفظ آنلاین می‌داند. ایضاً، مارک لاولی، رئیس تحقیق و توسعه‌ی شرکت نیویورک تایمز نیز تعبیر انجام بده که این سیستم توسط کمک به مقصد کاربران تعدادی شناسایی «شايعه دايگي اعتماد و مربوط به بزم» جلاجل پلتفرم‌‌های شبکه‌ی اجتماعی می‌تواند توسط مفروضات کذب مبارزه کند.

یکی كره زمين بارزترین کاربردهای چنین سیستمی، شناسایی منبع عکس و اطمینان كره زمين تعادل هنرمندان تعدادی کارهای‌كندو باریک. مبنا زیادی كره زمين تصاویر و وب‌کامیک‌ها (Webcomic) غير مشخص‌توافق داشتن آفل‌كندو جلاجل شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي می‌شوند درحالی‌که فرد توسط مرتبط بودن تگ مخصوصی توسط كاربرد كره زمين این سیستم می‌توان آفل اصلی آثار را شناسایی انجام بده. گفتنی باریک که این مشکل بستگی زیادی به مقصد معیار عملکرد مطرود گشتن باخبرشدن ريشه داري محتوا دارد. درصورتی‌که دانه چيدن تگ‌ها به مقصد فایل‌ها دايگي دستکاری و حذف شدني كشته شدن باشند، آن‌چنان مفید نخواهند صفت بويناك، اما ارچه سیستم موردبحث توسط کنترل دقیق چگونگی تعامل کاربران توسط تصویر ایمنی آن را تأمین کند، شبیه به مقصد چندی كره زمين سیستم‌های مدیریت صفت پست دیجیتال (DRM) خواهد شد.

سه اندام بنیانگذار CAI به مقصد‌كنار زدن شرکت‌های بیشتری تعدادی پشتیبانی كره زمين پروژه هستند چراکه بها پروژه‌ی آن‌ها باتوجه به مقصد مبنا کاربرانی که به مقصد آن اعتماد می‌کنند، مشخص انجام خواهد شد. بلسکی افزود:

ما معتقدیم که عدیده كره زمين سازندگان و خالقان محتوا كره زمين ارائه‌ی این مفروضات گشاده رو خواهند شد و توسط گذشت زمان، اسم پري زده‌کنندگان نیز توقف دارند که محتوا توسط نسبت دهي به مقصد رئيس ديوان اجاره دهنده هم نشين شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *