خانه / تکنولوژی / آیا می‌‌توان هوش مصنوعی را به مقصد روال منصفانه توسط مردم ملزم انجام بده؟

آیا می‌‌توان هوش مصنوعی را به مقصد روال منصفانه توسط مردم ملزم انجام بده؟

پژوهشگران كره زمين ابداع چهارچوبی عربي زبان نطاق می‌‌گویند که توسط کمک آن می‌‌توان کثیر كره زمين هم تراز و هم سان موجود جلاجل مربوط به حوزه‌‌ی سوگیری و بيكارگي غیرعمدی را جلاجل یادگیری ماشین منتفي انجام بده.

این روزها به مقصد‌‌نگاه خشم آلود می‌‌رسد هوش مصنوعی تقریبا كره زمين پشت بام اعمال هرکاری برمی‌‌آید. این وسايل می‌تواند كره ارض ما را شبیه‌‌سازی کند و مکعب روبیک را توسط یک دستگاه بافندگي گدازش کند و حتی ارواح پنهان جلاجل ژنوم نياكان شهر پیشین ما را نیز کشف و شناسایی کند.

حكماً ادعا می‌‌شود تمامی این اولین‌‌ها در عوض بهره ها آدمي زاد شکل می‌‌گیرند؛ ولی آیا ممکن باریک این ادعا شفا نداشته باشد؟ جلاجل اسم باشليق‌‌های اخیر، گواهي نامه آن بوده‌‌ایم که کثیر كره زمين سیستم‌‌های الگوریتمی که توسط آن‌‌ها سروکار داشته‌‌ایم، درمعرض خطرهایی نظیر سوگیری‌‌های عمدی و غیرعمدی بوده‌‌بضع. این سیستم‌‌ها پیش‌نمناك جلاجل پیش‌‌بینی رويداد قصور توسط مشکلاتی مثل تبعیض نژادی مواجه شده‌‌بضع و حتی جلاجل اعتباردهی مشتریان متفاوت توسط جنسیت نامويه یا نسا نیز توسط اتهامات مناقشه‌‌برانگیزی دستگاه بافندگي‌به مقصد‌گریبان بوده‌‌بضع.

حلول كننده پرسش اینجا باریک که به چه طريق دانشمندان پشتیبان می‌دهند چنین سیستم‌‌هایی جلاجل آینده می‌‌توانند توسط «منصفي» روال کنند یا بااستعداد‌‌نمناك اینکه «ایمن» باشند؟

پژوهشگران دانشگاه ماساچوست به مقصد‌‌تازگی مطالعه‌‌ی اعمال داده‌‌بضع که گویا می‌‌تواند پاسخی در عوض پرسش یادشده ارائه کند. آن‌‌ها چهارچوبی تعریف کرده‌‌بضع که می‌‌تواند كره زمين جلي رفتارهایی كره زمين ماشین‌‌ها نهی کند که به مقصد‌‌عقيده آن‌‌ها «رفتارهای به دست آوردن» به مقصد‌‌نمره می‌‌آید. فیلیپ توماس، پژوهشگرجوينده یادگیری ماشین می‌گوید:

وقتی الگوریتم یادگیری ماشین به مقصد‌‌کار گرفته می‌‌شود، کنترل روال آن سخت خواهد صفت بويناك. ازآنجاکه تأثیر الگوریتم‌‌های ماشینی روی زندگی ما همين زیاد‌‌نمناك‌و‌زیاد‌‌نمناك انجام خواهد شد، بسیار بااستعداد باریک که بتوانیم كره زمين پشتیبان داد و اجتناب كره زمين هرگونه آسیب این سیستم‌ها مطمئن شویم.

سوگیری هوش مصنوعی

درواقع، اخلاط چهارگانه سليقه یادشده که پژوهشگران به مقصد‌‌کمک آن توانسته‌‌بضع انواع جدیدی كره زمين الگوریتم‌‌های یادگیری ماشین را توسعه‌‌ دهند، درک ذاتی كره زمين مفاهیمی مثل اخلاق و داد را به مقصد هوش مصنوعی تزریق نمی‌‌کند؛ بلکه مهجور به مقصد پژوهشگران کمک می‌‌کند كلاه خود رفتارهای به دست آوردن سیستم را حین طراحی هسته‌‌های الگوریتم تعریف و تدوین کنند.

جلاجل هسته‌ی این سیستم جدید، الگوریتم‌‌هایی محضر دارند که توسط غيرماذون الگوریتم‌‌های سلدونین (Seldonian) شناساننده می‌‌شوند؛ نامی که برگرفته كره زمين یکی كره زمين شخصیت‌‌های اصلی سری نوول‌‌های علمی‌تخیلی خنيدهنام «بنیاد» تاثير آیزاک آسیموف باریک. این الگوریتم‌‌ها مهجور در عوض آن طراحی نشده‌‌بضع که كره زمين اخلاقی‌‌وجود داشتن عملیات ماشین مطمئن شوند؛ بلکه توسط آن‌‌ها می‌‌توان هرگونه رفتاری حتی ماليدن‌‌ثمار جنبيدن پیچیده‌‌ی ایمنی سیستم‌‌های پزشکی را نیز کنترل انجام بده. توماس آدم كردن می‌‌دهد:

ارچه به طورمثال جلاجل حلول كننده كاربرد كره زمين الگوریتم سلدونین جلاجل علاج بخش دیابت باشم، می‌‌توانم روال به دست آوردن را به مقصد‌‌لفظ مساحي كردن پایین قندخون یا هیپوگلیسمی تعریف کنم و به مقصد ماشین بگویم که «وقتی جلاجل حلول كننده به شدني کنترلگر جلاجل پمپ انسولین هستی، تغییراتی اعمال نده که موجب افزایش دفعات رخداد هیپوگلیسمی شود». زیادتر الگوریتم‌‌ها راهکاری در عوض حالت چنین محدودیت‌‌هایی جلاجل روال ماشین ارائه نمی‌‌کنند و جلاجل طراحی‌های شهر پیشین چنین امکانی دیدگاه نشده صفت بويناك.

جلاجل بخشی كره زمين پژوهش ها، پژوهشگران توانستند عملا كره زمين این الگوریتم سلدونین در عوض کنترل پمپ انسولین خودکار كاربرد کنند. توسط این طوق، آن‌‌ها موفق شدند راهکاری میان‌‌ثمار در عوض تعیین معیار دُز انسولین دايگي‌تزریق به مقصد فرد را به موجب داده‌‌های اندازه‌‌گیری گلوکوز آب خون بدون شك فرد بیابند. در عرض جلاجل آزمایشی افزونتر، آن‌‌ها الگوریتمی توسعه دادند که می‌توانست ميانه نمره‌‌ی عملکرد دانايي‌‌آموزان را غير هرگونه تبغیض جنسیتی پیش‌‌بینی کند؛ اسم مكلف‌ای که کثیر كره زمين الگوریتم‌‌های شهر پیشین را به مقصد‌‌‌دلیل همین اسم مكلف به مقصد‌دردسر انداخته صفت بويناك.

پژوهشگران تأکید می‌کنند این آزمایش‌‌ها احكام مدرکی در عوض تاييد كردن توانمندی‌‌های الگوریتم‌‌های سلدونین به مقصد‌‌نمره می‌‌آیند و تمرکز اصلی کار همچنان موردتوجه به مقصد توسعه‌ی كلاه خود اخلاط چهارگانه سليقه باریک؛ چهارچوبی که دانشمندان افزونتر هم بتوانند كره زمين آن در عوض ساخت سیستم‌‌های هوش مصنوعی جلاجل آینده ثنايا ببرند. توماس می‌‌افزاید:

مقاله‌های مرتبط:

معتقدیم هنوز جای زیادی در عوض به شدني جلاجل این اظهاروجود صور دارد. توسط اینکه الگوریتم‌‌های ما كره زمين مؤلفه‌‌های جنون مردم آزاري‌‌ای تشکیل شده صفت بويناك، نتایج به مقصد‌‌دستگاه بافندگي‌وارد به ذهن بسیار تأثیرگذار بودند. امیدواریم پژوهشگران مربوط به حوزه‌ی یادگیری ماشین توسط كاربرد كره زمين اخلاط چهارگانه سليقه ما بتوانند الگوریتم‌‌های جدیدتر و پیچیده‌‌تری خلق کنند؛ الگوریتم‌‌هایی که بتوانند به مقصد‌‌شکلی مسئولانه در عوض کاربری‌‌هایی به مقصد‌‌کار روند که پیش‌‌ازاین كاربرد كره زمين یادگیری ماشین جلاجل آن‌‌ها بسیار مخاطره‌آمیز به مقصد‌‌نمره می‌‌آمد.

یافته‌‌های اخیر جلاجل شکل مقاله‌‌ای جلاجل ژورنال علمی ساینس منتشر شده باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *