خانه / تکنولوژی / کشور پلاستیکی؛ عملي ساختن اجمال باکتری‌های تولیدکننده اکسیژن

کشور پلاستیکی؛ عملي ساختن اجمال باکتری‌های تولیدکننده اکسیژن

یافته‌ها اثر داغ می‌دهد چندی باکتری‌های اقیانوسی که زیاد كره زمين ۱۰ درصد كره زمين اکسیژن کره‌‌ی زمین را اشکال می‌کنند، منتج کشور‌های پلاستیکی كره زمين بین می‌روند.

قبلا چندی برآوردها اثر داغ داده صفت بويناك کشور پلاستیکی عملي ساختن اضرار اقتصادی هرسال ۲.۵ تریلیون دلار باریک و عملا موجب نابساماني جلاجل تمامی صنایع مرتبط به مقصد این بخش انجام خواهد شد. اکنون، پژوهشگران جلاجل یافته‌های عربي زبان كلاه خود دریافته‌بضع که کشور پلاستیکی جلاجل اقیانوس‌ها واقعا توسط آسیب‌رساندن به مقصد چندی میکروارگانیسم‌های بسیار کوچک، اما ضروری می‌تواند موجب اجمال سیاره شود. تصور انجام خواهد شد این باکتری‌ها عملي ساختن اشکال زیاد كره زمين ۱۰ درصد اکسیژن کره زمین هستند.

اسم بزرگواري مطالعه جدید، موادشیمیایی که كره زمين زباله‌های پلاستیکی شناور جلاجل اقیانوس نشئت می‌گیرد، ممکن باریک موجب شود باکتری‌هایی نام نهاده شده به مقصد پروکلوروکوکوس‌ (Prochlorococcus) كره زمين بین بروند. این باکتری‌ها كره زمين يكباره باکتری‌های اصلی تولیدکننده‌ی اکسیژن هستند. دکتر ساشا تیتو، نویسنده اصلی مطالعه كره زمين دانشگاه مک‌کواری جلاجل سیدنی کشوراسترالیا، دراین‌به دفعات گفت:

دریافته‌ایم قرارگرفتن درمعرض موادشیمیایی که كره زمين صافی کشور‌های پلاستیکی خیزاب کرده‌بضع، موجب کاهش رشد پروکلوروکوکوس‌ها‌ و اشکال اکسیژن این باکتری‌ها انجام خواهد شد که فراوان‌ترین باکتری‌های فتوسنتزکننده‌ی اقیانوس‌ها محسوب می‌شوند.  

تخمین مضروب انجام خواهد شد که سه اُکتیلیون (رقيب بسیار بزرگی که هشت ردياب سه‌تایی تلخه زیادتر كره زمين هزار دارد) پروکلوروکوکوس جلاجل اقیانوس‌ها زندگی می‌كنند. در عوض درک بزرگی این رقيب باید بگوییم تقریبا ۷.۵ میلیارد بشقاب جلاجل کره‌ی زمین زندگی می‌کنند و به مقصد‌ازای هر بشقاب، ۴۰۰ پروکلوروکوکوس صور دارد. پژوهشگران جلاجل درافتادن مطالعه مذکور، بخش‌هایی كره زمين کیسه‌های پلاستیکی معمولی و پلی وینیل‌کلراید (پی‌اوی‌سی) را پنج سنه جلاجل پيمان‌های مصنوعی آرامش طلب دادند.

باکتری‌های پروکلوروکوکوس‌ عملي ساختن اشکال یک اکسیژن كره زمين هر ۱۰ اکسیژنی هستند که دم وبازدم می‌کنیم

جلاجل آزمایشی، چندین نوع باکتری پروکلوروکوکوس بررسی شد و عقبه یافته‌ها اثر داغ داد معیار رشد و اشکال اکسیژن این باکتری‌ها تغییر می‌کند. حتی جلاجل یکی كره زمين ميراث ها، نوع‌ای كره زمين باکتری پروکلوروکوکوس احكام پس ازآن ۲۴ وقت نما قرارگرفتن درمعرض موادشیمیایی، اشکال اکسیژن را کاملا به دنياآمدن انجام بده.

تخمین مضروب انجام خواهد شد برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۵۰، وزن کل پلاستیک‌های موجود جلاجل اقیانوس‌ها زیاد كره زمين آبزیان شود.

به مقصد‌كلام‌ی پژوهشگران، یافته‌های مطالعه جدید اثر داغ می‌دهد قرارگرفتن درمعرض موادشیمیایی موجب انجام خواهد شد که كره زمين رشد باکتری‌ها و توانایی آن‌ها جلاجل فتوسنتز کم‌شده شود که می‌تواند موجب تغییراتی جلاجل ژنوم این باکتری‌ها نیز شود. دکتر لیزا نمله، یکی كره زمين نویسندگان مطالعه مذکور، كلام باریک نوع‌های مختلف باکتری‌ها به تنگ آمده به مقصد دورودورنگ‌ی قرارگیری درمعرض موادشیمیایی كره زمين كلاه خود اثر داغ دادند. اوی درادامه به يادماندني انجام بده این میکروارگانیسم‌ها در عوض زنجیره‌‌های غذایی دریا حیاتی هستند.

دکتر نمله گفت:

این میکروارگانیسم‌های بسیار ریز در عوض زنجیره‌‌های غذایی دریا حیاتی هستند و به مقصد حركت دوراني داشتن‌ی کربن کمک می‌کنند. تخمین مضروب انجام خواهد شد ۱۰ درصد كره زمين کل اکسیژن کره‌ی زمین را اشکال می‌کنند. درواقع، این باکتری‌ها وظيفه مند اشکال یک اکسیژن كره زمين هر ۱۰ اکسیژنی هستند که دم وبازدم می‌کنیم. جلاجل‌همین‌حلول كننده، هنوز تقریبا هیچ اطلاعی درزمينه‌ی نحوه‌ی بیانات باکتری‌های آبزی مثل پروکلوروکوکوس به مقصد کشور‌های انسانی نداریم.  

توسط صور مبارزه‌های تا چه وقت کشور جلاجل سراسر كره ارض در عوض کاهش یا توقف كاربرد كره زمين پلاستیک، مقدار پلاستیک‌های موجود جلاجل اقیانوس‌های كره ارض همچنان جلاجل‌حلول كننده‌افزایش باریک. تخمین مضروب انجام خواهد شد برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۵۰، وزنِ کل پلاستیک‌های موجود جلاجل اقیانوس‌ها كره زمين آبزیان زیادتر شود. درزمينه‌ی خسارات اقتصادی کشور‌های پلاستیکی هم برآوردهای مختلف كره زمين هرسال ۱۳ میلیارد دلار برخودهموار كردن ۲.۵ تریلیون دلار جلاجل اسم باشليق را اثر داغ می‌دهد. چندی کشورها و نهادها و شرکت‌ها جلاجل سراسر كره ارض تصمیم گرفته‌بضع كره زمين گشايش کشور پلاستیک‌ها خودداری کنند یا آن را به مقصد‌باغ ها برسانند. باوجوداین، دکتر تیتو ثمار این عقیده باریک که تأثیر این کشور‌ها به مقصد‌مراتب فراتر كره زمين زندگی آبزیان خواهد صفت بويناك.

مقاله‌های مرتبط:

پژوهشی که دکتر تیتو و همکارانش اعمال دادند، یکی كره زمين اخیر مطالعه‌هایی باریک که درزمينه‌ی خطرها کشور پلاستیکی جلاجل كره ارض آگهی می‌دهد. مطالعه دیگری که همین تا چه وقت هفته قبل درزمینه‌ی تأثیرات اقتصادی کشور‌های پلاستیکی اعمال شد، تقويم انجام بده این کشور‌ها موجب اضرار ۲.۵ تریلیون دلاری انجام خواهد شد و ثمار تمامی فعاليت ها مرتبط به مقصد اکوسیستم دریایی ازجمله شیلات و تفریح و میراث طبیعی تأثیرات منفی می‌گذارد. جلاجل‌همین‌حلول كننده، پژوهشگران جلاجل این برآوردها تأثیرات بخش‌های اقتصاد جهانی مثل گردشگری، برج دريايي‌و‌شيريني، ماهی‌گیری و صحت بشقاب‌ها را بررسی نکرده بودند.

مطالعه جداگانه‌ای که ۱۶آوریل (همزمان توسط ۲۶فروردین) منتشر شد، اولین پژوهشی صفت بويناك که افزایش چشمگیر پلاستیک‌ها را جلاجل مساحي كردن اقیانوس‌ها طی تا چه وقت هزل گويي‌ی اخیر تأیید می‌انجام بده. اسم بزرگواري شرح احوال بی‌بی‌سی، پژوهشگران کیسه‌ای پلاستیکی پیدا کردند که كره زمين اسم باشليق ۱۹۶۵ جلاجل كناره ها ایرلند باقی مابقي صفت بويناك و احتمالا اولین قطعه‌ی پلاستیکی كره زمين این دستگاه بافندگي باریک که پیدا انجام خواهد شد. مطالعه غيرماذون‌برده اسم بزرگواري بررسی‌هایی اعمال شد که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵، تقويم کرده بودند هرسال بین ۴.۸ میلیون برخودهموار كردن ۷.۴ تریلیون قطعه پلاستیکی واصل اقیانوس‌های کیهان انجام خواهد شد.

دکتر تیتو درادامه افزود:

 مفروضات ما اثر داغ می‌دهد کشور پلاستیکی ممکن باریک اثرهای اکوسیستمی گسترده‌تری فراتر كره زمين مهجور میکروارگانیسم‌ها داشته باشد و روی نوع‌هایی مثل طير‌های دریایی و لاک‌خلف وعده‌ها نیز تأثیرات مخربی بگذارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *